Bìa tạp chí

 

009bet

Đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở một số bếp ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội năm 2015-2016

Cung Thị Tố Quỳnh Lê Quỳnh Nga
Ngày nhận: 10/12/2018
Đã sửa đổi:
Ngày chấp nhận: 16/01/2019
Ngày đăng: 25/01/2019

Chi tiết

Các trích dẫn
Cung Thị Tố Quỳnh, Lê Quỳnh Nga. "Đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở một số bếp ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội năm 2015-2016". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 1, pp. 15-23, 2019
Phát hành
PP
15-23
Counter
581

Main Article Content

Tóm tắt

Nhằm đánh giá thực trạng an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú (BĂBT) và kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm (ATTP) của nhân viên chế biến thực phẩm tại các BĂBT các trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội năm 2015 - 2016, nghiên cứu được tiến hành trên 407 nhân viên chế biến của 49 BĂBT trên địa bàn huyện Thanh Trì. Kết quả nghiên cứu cho thấy 69,4% BĂBT đạt về điều kiện ATTP, 72,2% số nhân viên chế biến có kiến thức đạt, 65,1% thực hành đúng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc thực hành đúng ATTP của nhóm nhân viên trên 25 tuổi đạt cao gấp 1,80 lần so với nhóm dưới 25 tuổi (95% CI (khoảng tin cậy – Confidence Interval) đạt 1,05-5,95; p <0,05). Nhóm có trình độ học vấn trên Trung học phổ thông (THPT) thực hành đúng đạt tỷ lệ cao gấp 2,08 lần so với nhóm có trình độ dưới THPT (95% CI là 1,13-4,05; p<0,05). Những đối tượng được đào tạo chuyên môn về chế biến thực phẩm có tỷ lệ thực hành đúng cao gấp 4,32 lần (95% CI: 1,26-14,77; p<0,05) so với nhóm không được đào tạo. Nhóm có kiến thức về ATTP chung đạt có thực hành đúng cao gấp 3,01 lần so với nhóm không đạt (95% CI: 1,29-9,27; p<0,05).

Từ khóa:

An toàn thực phẩm, bếp ăn bán trú, trường học, huyện Thanh Trì

Trích dẫn

1. Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2018), Báo cáo tổng kết giai đoạn 2013-2017.
2. Chi cục ATCSTP Thành phố Hà Nội (2018), Kết quả giám sát ngộ độc thực phẩm tại Hà Nội.
3. Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, Báo cáo số 2148/BC-TTYT về Kết quả kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn tập thể, căng tin trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2014.
4. Bộ Y tế, “Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố”, Thông tư 30/2012/TT-BYT (2012).
5. Nguyễn Thị Bích San (2011), Thực trạng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, và kiến thức, thực hành của người chế biến tại bếp ăn tập thể các trường mầm non quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2010 – 2011, Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng.

 Gửi bài