Bìa tạp chí

 

TỔNG BIÊN TẬP

TS. Trần Cao Sơn - Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia

BAN BIÊN TẬP

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo - Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia

GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu - Trường Đại học Dược Hà Nội

GS.TS. Kyoung-Woong Kim - Viện Khoa học và công nghệ Gwangju, Hàn Quốc

GS.TS. Pavel Shur - Viện Khoa học liên bang Nga về Quản lý nguy cơ đối với sức khỏe và Y học dự phòng, Liên bang Nga

GS.TS. Nghiêm Ngọc Minh - Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

GS.TS. Trần Đại Lâm - Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PGS.TS. Chai Lay Ching - University of Malaya, Malaysia

PGS.TS. Đoàn Cao Sơn - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

PGS.TS. Nguyễn Đình Thắng - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Mai - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Hường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Bình Minh - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

PGS.TS. Nguyễn Thị Kiều Anh - Trường Đại học Dược Hà Nội

TS. Clare Narrod - Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Ứng dụng, Hoa Kỳ

TS. Lâm Quốc Hùng - Cục An toàn thực phẩm

TS. Nguyên Vân Anh - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

TS. Lê Thị Phương Thảo - Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia

TS. Vũ Thị Trang - Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia

TS. Nguyễn Thị Giang - Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia

TS. Trần Thị Sao Mai - Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia

BAN THƯ KÝ

ThS. Vũ Ngọc Tú - Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia

ThS. Nguyễn Thị Minh Hòa - Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia

ThS. Trần Hùng Sơn - Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia

 Gửi bài