Bìa tạp chí

 

009bet

 

Quy trình xuất bản

 

Quy trình chung

Quy trình xuất bản tóm tắt như sau:

Quy trình xuất bản

Quy trình phản biện bài báo

1. Bản thảo bài báo sau khi được Ban biên tập đánh giá đáp ứng yêu cầu của BTV mời ít nhất 02 chuyên gia phản biện cho bài báo. 

2. Chuyên gia đồng ý nhận lời phản biện cho bài báo, thực hiện phản biện và gửi báo cáo cho BTV. Thời gian thông thường để chuyên gia phản biện cho bài báo là khoảng 2-3 tuần. 

3. BTV quyết định các bước tiếp theo cho bài báo sau khi nhận được báo cáo nhận xét của chuyên gia phản biện: từ chối, sửa chữa hoặc chấp nhận đăng.

4. Bài báo cần sửa chữa: gửi trả lại tác giả.

4.1. Tác giả chỉnh sửa và gửi lại bài báo đã sửa đổi (trong thời gian 2-4 tuần). Trường hợp tác giả không thể chỉnh sửa bài báo theo thời gian nêu trên, BTV có thể đề nghị từ chối đăng bài. 

4.2. Biên tập viên và chuyên gia phản biện đánh giá lại bài báo. BTV quyết định các bước tiếp theo: Từ chối, tiếp tục sửa chữa hoặc chấp nhận đăng (trong thời gian 2-3 tuần).

4.3. Bài viết cần sửa đổi thêm: thực hiện lại các bước ở mục 3 và 4. 

5. Chấp nhận đăng bài báo: BTV gửi cho Tổng Biên tập ra quyết định và thông báo đến tác giả.

6. Từ chối đăng bài báo: BTV thông báo đến tác giả.

7. Bài báo được chấp nhận đăng sẽ được gửi đến bộ phận in ấn xuất bản Tạp chí. 

Tổng thời gian phản biện cho một bài báo khoảng từ 2-4 tháng. 
 

 Gửi bài