Bìa tạp chí

 

Chỉ mục và thành viên

 

Tạp chí VJFC được chỉ mục trong nhiều cơ sở dữ liệu/hệ thống trích dẫn khoa học uy tín. Điều này giúp tăng cường sự hiện diện của Tạp chí trên các diễn đàn học thuật quốc gia và quốc tế: VCGate, VJOL, Google Scholar.

VCGate

Hiện nay, Tạp chí VJFC cũng đã được chấp thuận trở thành thành viên của Cơ quan đăng ký nhận dạng đối tượng kỹ thuật số (Crossref), tất cả các bài báo đăng trên Tạp chí đều được cấp mã số DOI (Digital Object Identifier).

DOI

 

 Gửi bài