Bìa tạp chí

 

009bet

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

 

Nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hợp tác và trao đổi khoa học liên quan đến thực phẩm và kiểm nghiệm thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tổ chức Hội nghị khoa học Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm (FCC) theo chu kỳ 2 năm/lần với các nhóm chủ đề như sau:

  • Các phương pháp kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm;
  • Đánh giá nguy cơ về hóa chất và vi sinh vật trong thực phẩm;
  • Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong kiểm nghiệm thực phẩm;
  • Các hoạt động so sánh liên phòng trong kiểm nghiệm thực phẩm;
  • Các lĩnh vực khác có liên quan đến thực phẩm.

Vui lòng truy cập website hội nghị để biết thêm thông tin: https://nifc.gov.vn/fcc

 

 Gửi bài