Bìa tạp chí

 

009bet

Thực trạng ô nhiễm vi sinh vật bề mặt bên trong vòi chiết rót nước thành phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng bình ở Khánh Hòa

Lê Quốc Phong Nguyễn Thị Ngọc Duyên Trần Thị Thùy Nga Phùng Phương Lan Anh Đoàn Thị Thanh Thủy Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Bảo Triệu Đỗ Thái Hùng
Ngày nhận: 28/07/2023
Đã sửa đổi: 28/08/2023
Ngày chấp nhận: 28/08/2023
Ngày đăng: 29/09/2023

Chi tiết

Các trích dẫn
Lê Quốc Phong, Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Trần Thị Thùy Nga, Phùng Phương Lan Anh, Đoàn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Bảo Triệu, Đỗ Thái Hùng. "Thực trạng ô nhiễm vi sinh vật bề mặt bên trong vòi chiết rót nước thành phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng bình ở Khánh Hòa". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 6 - số 3, pp. 295-303, 2023
Phát hành
PP
295-303
Counter
189

Main Article Content

Tóm tắt

Vòi chiết rót là nơi tiếp xúc cuối cùng của nước thành phẩm trước khi nước được đóng chai, đóng bình. Vì vậy, ô nhiễm vi sinh vật tại vị trí này có thể gây nhiễm chéo vào nước thành phẩm. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng ô nhiễm vi sinh bề mặt bên trong vòi chiết rót nước thành phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng bình ở Khánh Hòa năm 2022. Tổng số 93 mẫu swab bề mặt bên trong vòi chiết rót tại 93 cơ sở được xét nghiệm chỉ số ATP (Adenosine Triphosphate), tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC), coliform, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococci feacal và Clostridia. Kết quả phát hiện 72/93 (77,4%) mẫu có giá trị ATP cao hơn 300 RLU/cm2. Giá trị ATP và TPC trung bình lần lượt là 3,1±0,8 log (RLU/cm2) và 3,5±1,2 log (CFU/cm2). Hai chỉ số ATP và TPC có mối liên quan tuyến tính với nhau, điều này cho thấy giá trị ATP bề mặt bên trong vòi chiết rót nước thành phẩm chủ yếu do vi sinh vật tạo thành. Ngoài ra, phát hiện 6/93 (6,5%) mẫu nhiễm coliform, trong đó gồm 3 chủng là Enterobacter cloacae, 2 chủng Klebsiella pneumoniae và 1 chủng Enterobacter aerogenes. Có 1/93 (1,1%) mẫu nhiễm P. aeruginosa. Tất cả 7 chủng vi khuẩn này đều có khả năng hình thành cấu trúc màng sinh học trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng công tác vệ sinh, khử nhiễm vòi chiết rót nước thành phẩm chưa được đảm bảo, từ đó làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật vào nước đóng bình thành phẩm.

Từ khóa:

Vòi chiết rót, nước uống đóng bình, vệ sinh bề mặt, ô nhiễm vi sinh.

Trích dẫn

[1]. N. V. Thuan, P. V. Doanh, N. T. T. Huyen, "Bacteriological assessment of bottled drinking water in 5 provinces of central highland, Vietnam," Vietnam journal of food control, Vol 3-2019, pp. 86-89, 2019.
[2]. L. T. Toan, L. Q. Toan, N. Q. Dung, "Current status of microbial contamination of bottled drinking water and some related factors in Dong Thap in 2016," Journal of community Medicine, Vol 35, pp. 75-78, 2016.
[3]. T. M. Phuong, L. T. T. Ha, V. D. Thiem, V. H. Ha, "The status of microbial contamination in bottled water in the production facilities in Hung Yen province in 2018," Vietnam Journal of Preventive Medicine, no 2, vol 29, pp. 87-94, 2019.
[4]. C. T. D. Thuy, "Rate of microbial contamination of bottled drinking water and some factors related to food safety and hygiene conditions at bottled drinking water facilities in Ben Tre province in 2016," Proceedings of the 8th Food Safety Science Conference, Vietnam Food Administration - Ministry of Health, pp. 361-367, 2016.
[5]. N. T. N. Duyen, "Survey on the status of microbiological contamination in bottled drinking water in some South Central provinces in 2019," Research - Pasteur Institute in Nha Trang, 2019.
[6]. N. T. N. Duyen, L. Q. Phong, T. T. T. Nga, D. T. V. Khanh, P. T. H. Trinh, D. T. Hung, "The status of microbiological contamination of water using to produce bottled drinking water in Khanh Hoa province in 2022," Vietnam Journal of Food Control, vol. 6, no. 1, pp. 100-106, 2023.
[7]. Y. Seno, R. Kariyama, R. Mitsuhata, K. Monden, and H. Kumon, "Clinical implications of biofilm formation by Enterococcus faecalis in the urinary tract," Acta Medica Okayama, vol. 59, no. 3, pp. 79-87, 2005.
[8]. L. Q. Phong, "Detection and characterization of extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli isolated from retail raw foods and children with diarrhea in Khanh Hoa province, Vietnam," Doctor of Philosophy, Osaka Prefecture University, Osaka, Japan, 2022.
[9]. A. Shivaee, B. Sadeghi Kalani, M. Talebi, and D. Darban-Sarokhalil, "Does biofilm formation have different pathways in Staphylococcus aureus?," Iran J Basic Med Sci, vol. 22, no. 10, pp. 1147-1152, 2019.
[10]. A. J. Etter et al., "Enhanced sanitation standard operating procedures have limited impact on Listeria monocytogenes prevalence in retail delis," Journal of food protection, vol. 80, no. 11, pp. 1903-1912, 2017.
[11]. 3M-FoodSafety, "Setting Pass/Fail Limits for the 3M™ Clean-Trace™ Hygiene Monitoring and Management System," TB Number: TB.632162.01, pp. 1-8, 2019.
[12]. J.-M. Hawronskyj and J. Holah, "ATP: A universal hygiene monitor," Trends in Food Science & Technology, vol. 8, no. 3, pp. 79-84, 1997.
[13]. H. C. Flemming and J. Wingender, "The biofilm matrix," Nature Reviews Microbiology, vol. 8, no. 9, pp. 623-633, 2010.
[14]. S. L. Percival, J. T. Walker, and P. R. Hunter, Microbiological aspects of biofilms and drinking water. CRC press, 2000.
[15]. S. Liu, C. Gunawan, N. Barraud, S. A. Rice, E. J. Harry, and R. Amal, "Understanding, Monitoring, and Controlling Biofilm Growth in Drinking Water Distribution Systems," Environmental Science and Technology, vol. 50, no. 17, pp. 8954-76, 2016.
[16]. V. T. K. Hanh, M. T. T. Nga, "Research on the current status of microbial contamination of bottled drinking water at production facilities in Khanh Hoa province," Vietnam Economic News, no. 10, pp. 82-91, 2021.

 Gửi bài