Bìa tạp chí

 

009bet

Phân tích đồng thời 4 thuốc hạ huyết áp trộn trong chế phẩm đông dược bằng LC-MS/MS

Trần Thúy Hạnh Mạc Thị Thanh Hoa Nguyễn Quang Hùng Cao Công Khánh Trần Cao Sơn Trần Thị Hoài Ân Vũ Ngân Bình Đặng Thị Ngọc Lan Nguyễn Thị Kiều Anh
Ngày nhận: 20/04/2023
Đã sửa đổi: 31/05/2023
Ngày chấp nhận: 31/05/2023
Ngày đăng: 30/06/2023

Chi tiết

Các trích dẫn
Trần Thúy Hạnh, Mạc Thị Thanh Hoa, Nguyễn Quang Hùng, Cao Công Khánh, Trần Cao Sơn, Trần Thị Hoài Ân, Vũ Ngân Bình, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Kiều Anh. "Phân tích đồng thời 4 thuốc hạ huyết áp trộn trong chế phẩm đông dược bằng LC-MS/MS". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 6 - số 2, pp. 175-185, 2023
Phát hành
PP
175-185
Counter
222

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ (LC-MS/MS) nhạy và đặc hiệu đã được phát triển để phân tích đồng thời 4 thuốc hóa dược có tác dụng hạ huyết áp trộn trong các chế phẩm đông dược. Phương pháp được thẩm định về độ chọn lọc, độ tuyến tính, độ chính xác, giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) và độ đúng theo hướng dẫn của AOAC và ICH. LOD và LOQ của tất cả các chất phân tích khoảng 0,3 ng/mL và 1 ng/mL. Phương pháp có độ tuyến tính tốt (R2 > 0,999) với độ chính xác trong ngày và độ chính xác khác ngày lần lượt là 1,20 - 9,85% và 3,76 - 8,51%, độ đúng nằm trong khoảng 81,9-109,8%. Phương pháp đã ứng dụng kiểm tra ba mươi mẫu chế phẩm đông dược bao gồm thuốc cổ truyền và thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang lưu hành trên thị trường Việt Nam. Mặc dù không có chất nào trong 4 thuốc có tác dụng hạ huyết áp được phát hiện trong mẫu thử, nhưng quy trình LC-MS/MS đã xây dựng có thể sử dụng cho phân tích thường qui nhằm theo dõi sự trộn trái phép các chất này trong chế phẩm đông dược ở các dạng bào chế khác nhau.

Từ khóa:

LC-MS/MS, phân tích, thuốc hạ huyết áp, trộn trái phép, chế phẩm đông dược.

Trích dẫn

[1]. Ministry of Health, “Vietnam National Pharmacopoeia”, Medical Publishing House, Hanoi, 2018.
[2]. S. Heo, G. J. Yoo, J. Y. Choi, H. J. Park, S-K. Park, and S. Y. Baek, "A rapid method for the simultaneous determination of 25 anti-hypertensive compounds in dietary supplements using ultra-high-pressure liquid chromatography," Food Additives & Contaminants Part A. Chemistry Analysis Control Exposure Risk Assessment, vol. 33, no. 11, pp. 1627-1636, 2016.
[3]. Y. L. Lu, N. L. Zhou, S. Y. Liao, N. Su, D. X. He, Q. Q. Tian, B. Chen, and S. Z. Yao, "Detection of adulteration of anti-hypertension dietary supplements and traditional Chinese medicines with synthetic drugs using LC/MS," Food Additives & Contaminants Part A. Chemistry Analysis Control Exposure Risk Assessment, vol. 27, no. 7, pp. 893-902, 2010
[4]. A. P. Lançanova Moreira, L. A. Gobo, C. Viana, and L. M. de Carvalho, "Simultaneous analysis of antihypertensive drugs and diuretics as adulterants in herbal-based products by ultra-high performance liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry", Analytical Methods, vol. 8, no. 8, pp. 1881-1888, 2016.
[5]. Ministry of Health. Circular 10/2021/TT-BYT: Circular stipulating the list of substances banned from use in the production and trading of health foods Bộ Y tế, 2021.
[6]. P. V. Hung, T. C. Son, N. T. K. Anh, “Simultaneous determination of some illegal antihypertensive and diuretic drugs in traditional herbal preparations by HPLC-DAD,” Vietnamese Journal of Food Control, vol. 4, no. 2, pp. 99-108, 2021.
[7]. Seok Heo , Ji Yeon Choi , Geum Joo Yoo , Sung-Kwan Park , Sun Young Baek, “Simultaneous analysis of 35 specific antihypertensive adulterants in dietary supplements using LC/MS/MS,” Biomed Chromatography, vol. 31, no. 4, 2017.
[8]. Ministry of Health, “Vietnam Pharmacopoeia,” Medicine Publishing Hous, vol. 2, page PL9-10, 2017.
[9]. AOAC International, "Guidelines for Standard Method Performance Requirements", AOAC Official Methods of Analysis, pp.1-18, 2016.
[10]. ICH guideline Q2(R2) on validation of analytical procedures, 2006.
[11]. European Commission, Commission Decision 2002/657/EC implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results, Official Journal of the European Communities, 2002.

 Gửi bài