Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định glucosamine trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng phương pháp CE-C4D

Đặng Thị Huyền My Nguyễn Thị Ngọc Ly Đỗ Yến Nhi Vũ Tùng Lâm Đinh Thị Dịu Kiều Thị Lan Phương Hoàng Quốc Anh Trần Cao Sơn Nguyễn Thị Minh Thư Nguyễn Quang Huy Nguyễn Thị Ánh Hường
Ngày nhận: 04/05/2022
Đã sửa đổi: 04/06/2022
Ngày chấp nhận: 04/06/2022
Ngày đăng: 05/10/2022

Chi tiết

Các trích dẫn
Đặng Thị Huyền My, Nguyễn Thị Ngọc Ly, Đỗ Yến Nhi, Vũ Tùng Lâm, Đinh Thị Dịu, Kiều Thị Lan Phương, Hoàng Quốc Anh, Trần Cao Sơn, Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thị Ánh Hường. "Xác định glucosamine trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng phương pháp CE-C4D". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 243-255, 2022
Phát hành
PP
243-255
Counter
357

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc (CE-C4D) với các ưu điểm như đơn giản, hiệu quả, chi phí thấp đã được nghiên cứu nhằm xác định glucosamine trong mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Điều kiện phân tích được lựa chọn bao gồm: đệm Tris/Ace 10 mM; pH 5,0; chiều cao bơm mẫu 25 cm; thời gian bơm mẫu 30 s; thế tách +20 kV. Phương pháp thu được giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của glucosamine tương ứng là 8,00 ppm và 26,67 ppm. Đường chuẩn được xây dựng trong khoảng nồng độ glucosamine từ 20 đến 1000 ppm cho hệ số tương quan tuyến tính tốt (R2 = 0,9993). Độ lặp được đánh giá qua độ lệch chuẩn tương đối (RSD) của thí nghiệm lặp lại (n = 3) nằm trong khoảng 1,28% đến 2,33%, cho thấy phương pháp có độ lặp lại tốt. Độ thu hồi của glucosamine trong các mẫu thêm chuẩn đạt giá trị từ 95,2% đến 102,3%. Phương pháp đã được áp dụng để xác định hàm lượng glucosamine trong 10 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe với kết quả dao động trong khoảng từ 432,1 mg/viên đến 855,3 mg/viên. So với công bố trên nhãn, hàm lượng các dạng glucosamine phân tích được có sự sai khác trong khoảng từ -14,5% đến +8,0%. Kết quả đã được phân tích đối chứng bằng phương pháp HPLC-FLD do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thực hiện, cho thấy sự tương đồng giữa hai phương pháp (sai khác dưới 15%).

Từ khóa:

Glucosamine, CE-C4D, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Trích dẫn

[1]. J. W. Anderson, R. J. Nicolosi, and J. F. Borzelleca, “Glucosamine effects in humans: a review of effects on glucose metabolism, side effects, safety considerations and efficacy,” Food and Chemical Toxicology, vol. 43, no. 2, pp. 187- 201, 2005.
[2]. Jean-Yves Reginster, Audrey Neuprez, Marie-Paule Lecart, Nathalie Sarlet, Olivier Bruyere, “Role of glucosamine in the treatment for osteoarthritis,” Rheumatology International, vol. 32, pp. 2959-2967, 2012.
[3]. J. Y. Reginster, R. Deroisy, L. C. Rovati, R. L. Lee, E. Lejeune, O. Bruyere, G. Giacovelli, Y. Henrotin, J. E. Dacre and C. Gossett, “Long-term effects of glucosamine sulphate on osteoarthritis progression: a randomised, placebo-controlled clinical trial,” The Lancet, vol. 357, no. 9252, pp. 251-256, 2001.
[4]. Helmick CG, Pollard RA, “Evidence for under-reading of radiographic osteoarthritis of the hips and knees in the First National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES I),’’ Arthritis Rheum, vol. 37 (Suppl.), no. S301, 1994.
[5]. Houpt JB, McMillan R, Wein C, Paget-Dellio SD, “Effect of glucosamine hydrochloride in the treatment of pain of osteoarthritis of the knee,” The Jourmal of Rheumatology, vol. 26, no. 11, pp. 2423-2430, 1999.
[6]. Pham Thi Mai Huong, Truong Thi My Hanh, Dang Thi Huyen My, Vu Thi Trang, Cao Cong Khanh, Hoang Quoc Anh, Mai Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Minh Thu, Nguyen Quang Huy, Nguyen Thi Anh Huong, “Determination of glucosamine in functional food samples by high performance liquid chromatography (HPLC-FLD),” Vietnam Journal of Food Control, volume 5, no. 1, p. 11-24, 2022.
[7]. T. Sriveena, A. Srividya, A. Ajitha and V. Uma Maheswara Rao, “RP-HPLC Method Development and Validation for Simultaneous Estimation of Diacerein and Glucosamine in bulk and Pharmaceutical dosage form,” World Journal of Pharmaceutical Research, vol. 4, iss. 8, pp. 2349-2360, 2015.
[8]. S. Pullareddy and C. Rambabu, “Simultaneous determination of Glucosamine and Diacerein in pharmaceutical dosage form by RP-HPLC,” International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Research, vol. 2, no. 2, pp. 139-151, 2015.
[9]. Kesharwani Saurabh, Kohali Dharamveer, “Development and validation of analytical methods for simultaneous estimation of diacerein and aceclofenac in bulk and tablets using UV Visible spectroscopy,” International Journal of Chem Tech Research, vol. 2, no. 3, pp. 1816-1822, 2010.
[10]. Václavíková E., Kvasnička F, “Isotachophoretic determination of glucosamine and chondroitin sulphate in dietary supplements,” Czech Journal of Food Science, vol. 31, pp. 55-65, 2013.
[11]. Nicola Volpi, “Capillary electrophoresis determination of glucosamine in nutraceutical formulation after labeling with anthranilic acid and UV detection,” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, vol. 49, pp. 868- 871, 2009.
[12]. S. Akamatsu and T. Mitsuhashi, “Development of a simple capillary electrophoretic determination of glucosamine in nutritional supplements using in-capillary derivatisation with o-phthalaldehyde,” Food Chemistry, vol. 130, no. 4, pp. 1137-1141, 2012.
[13]. Le Thi Hong Hao, Pham Thi Ngoc Mai, Nguyen Thi Anh Huong, Nguyen Van Anh, Pham Tien Duc, Vu Thi Trang, Application of electrophoresis in food analysis, Science and Technics Publishing House, 2016.
[14]. Thi Anh Huong Nguyen et. al, “Simple semi-automated portable capillary electrophoresis instrument with contactless conductivity detection for the determination of β-agonists in pharmaceutical and pig-feed samples”, Journal of Chromatography A, vol. 1360, pp. 305-311, 2014.
[15]. Patcharin Chaisuwan, Thitiya Kongprasertsak, Areeporn Sangcakul, Norman W Smith, Duangjai Nachapricha, Prapin Wilairat, Kanchana Uraisin, “Direct injection of human serum and pharmaceutical formulations for glucosamine determination by CE-C(4)D method,’’ Journal of Chromatography B, vol. 879, pp. 2185-2188, 2011.
[16]. AOAC Official Methods of Analysis, Appendix F: Guidelines for standard method performance requirements, 2012.

 Gửi bài