Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định hàm lượng myo-inositol tổng số trong sữa bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion hiệu năng cao detector đo xung ampe (HPAEC-PAD)

Lê Việt Ngân Đỗ Thị Hồng Thúy Nguyễn Thị Ánh Hường Vũ Thị Trang Lê Thị Hồng Hảo
Ngày phát hành 16/09/2021

Chi tiết

Cách trích dẫn
Lê Việt Ngân, Đỗ Thị Hồng Thúy, Nguyễn Thị Ánh Hường, Vũ Thị Trang, Lê Thị Hồng Hảo. "Xác định hàm lượng myo-inositol tổng số trong sữa bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion hiệu năng cao detector đo xung ampe (HPAEC-PAD)". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 4 - số 3, pp. 207-218, 2021
Phát hành
PP
207-218
Counter
603

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành để tối ưu hóa phương pháp sắc ký trao đổi ion hiệu năng cao detector xung ampe (HPAEC-PAD) nhằm xác định hàm lượng myo-inositol trong nền mẫu sữa. Mẫu được thủy phân bằng HCl ở nhiệt độ 120oC trong 6 giờ và được trung hòa đến pH 6,0 ÷ 7,5. Myo-inositol được xác định bằng HPAEC-PAD với các điều kiện: Cột Dionex CarboPacTM MA1 (4 × 250 mm), pha động gồm NaOH 50 mM - NaOH 1M với chương trình gradient. Phương pháp có độ đặc hiệu tốt, đường chuẩn trong khoảng 0,01 - 20 mg/L với hệ số tuyến tính R2 = 0,9998, độ thu hồi > 99,0%, độ lặp lại với RSD < 1,8%. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp lần lượt là 0,047 µg/g và 0,155 µg/g. Phương pháp đã được áp dụng để xác định hàm lượng myo-inositol trong 10 mẫu sữa cho kết quả dao động khoảng 22,5 ÷ 64,7 mg/100g.

Từ khóa:

myo-inositol, sắc ký trao đổi ion, HPEAC, PAD

Trích dẫn

[1]. J. Levine, , “Controlled trials of inositol in psychiatry,” European Neuropsychopharmacology, vol.7 no. 2, pp. 147–155, 1977.
[2]. A. I. Barkai, D. L. Dunner, H. A. Gross, P. Mayo, and R. R. Fieve.“Reduced myo-inositol levels in cerebrospinal fluid from patients with affective disorder,” Biology Psychiatry, vol. 13, no.1, pp. 65-72, 1978.
[3]. H. Shimon, G. Agam, R. H. Belmaker, T. M. Hyde, and J. E. Kleinman. “Reduced frontal cortex inositol levels in postmortem brain of suicide victims and patients with bipolar disorder,” American Journal of Psychiatry, vol. 154, no. 8, pp. 1148-1150, 1997.
[4]. F. Fruzzetti, , D. P erini, M. Russo, F. Bucci, and A. Gadducci “Comparison of two insulin sensitizers, metformin and myo-inositol, in women with polycystic ovary syndrome (PCOS),” Gynecological Endocrinology, vol. 33, no. 1, pp. 39-42, 2016.
[5]. A. D. Genazzani, C. Lanzoni, F. Ricchieri, and V. M. Jasonni “Myo-inositol administration positively affects hyperinsulinemia and hormonal parameters in overweight patients with polycystic ovary syndrome,” Gynecological Endocrinology, vol. 24, no. 3, pp. 139-144, 2008.
[6]. A. Howlett, A. Ohlsson, and N. Plakkal, “Inositol for respiratory distress syndrome in preterm infants,” The Cochrane database of systematic reviews. (3): CD000366, 2012.
[7]. B. M. Simonet, A. Ríos, F. Grases, and M. Valcárcel “Determination of myo-inositol phosphates in food samples by flow injection-capillary zone electrophoresis,” Electrophoresis, vol. 24, no. 12-13, pp. 2092-2098, 2003.
[8]. J. Guo, Y. Shi, C. Xu, R. Zhong, F. Zhang, T. Zhang, and , J. Wang “Quantification of plasma myo-inositol using gas chromatography–mass spectrometry,” Clinica Chimica Acta, vol. 460 pp. 88-92, 2016.
[9]. O. P. S. Rebecca, A. N., Boyce, and C. Somasundram, “Isolation and Identification of Myo-Inositol Crystals from Dragon Fruit (Hylocereus polyrhizus),” Molecules, vol. 17, no. 4, pp. 4583-4594, 2012.
[10]. J.-H., Shin, J.-M.Park, H.-J., Kim, J.-H., Ahn, B.-M., Kwak, and J.-M. Kim, “Development Rapid Analytical Methods for Inositol as a Trace Component by HPLC and LC-MS/MS in Infant Formula,”Korean Journal for Food Science of Animal Resources, vol. 35, no. 4, pp. 466–472, 2015.
[11]. D. Ellingson, T. Pritchard, P. Foy, K. King, B. Mitchell, J. Austad, D. Winters, D. Sullivan, “Analysis of Free and Total Myo-Inositol in Foods, Feeds, and Infant Formula by High-Performance Anion Exchange Chromatography with Pulsed Amperometric Detection, including a Novel Total Extraction Using Microwave-Assisted Acid Hydrolysis and Enzymatic Treatment”, Journal of AOAC International, vol. 95, no. 5, pp. 1469–1478, 2012.
[12]. G. Carlomagno, V. Unfer ,“Inositol safety: clinical evidences,” European Review for Medical and Pharmacological Sciences, vol. 15, no. 8 pp. 931-936, 2011.

 Gửi bài