Bìa tạp chí

 

009bet

Thực trạng ô nhiễm vi sinh trong nước uống đóng chai tại khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên

Nguyễn Vũ Thuận Phạm Văn Doanh Nguyễn Thị Thu Hiền
Ngày phát hành 05/09/2019

Chi tiết

Cách trích dẫn
Nguyễn Vũ Thuận, Phạm Văn Doanh, Nguyễn Thị Thu Hiền. "Thực trạng ô nhiễm vi sinh trong nước uống đóng chai tại khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 3, pp. 86-89, 2019
Phát hành
PP
86-89
Counter
583

Main Article Content

Tóm tắt

Khảo sát thực trạng ô nhiễm vi sinh 390 mẫu nước uống đóng chai về các chỉ tiêu Escherichia coli, Clostridia, Coliform tổng số, Streptococci feacal, Pseudomonas aeruginosa. Kết quả tỷ lệ nhiễm vi sinh t trong nước uống đóng chai năm 2017 là 56,7% năm 2018 là 50,7%. Các chỉ tiêu vi sinh không đạt gồm có: Pseudomonas aeruginosa 41,5%, Coliform tổng số 11,8%, Clostridia 4,6%; Escherichia coli 4,9%; Streptococci feacal 1,3%. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, giáo dục đưa ra những cảnh báo nguy cơ, đảm bảo chất lượng nước và nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Từ khóa:

Nước uống đóng chai, ô nhiễm vi sinh, chất lượng nước

Trích dẫn

1. Bộ Y Tế (2010), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, QCVN 6-1:2010/BYT.
2. Bộ Y tế (2011), Thông tư 14/2011/TT-BYT hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phâ†m.
3. Trần Thị Ánh Hồng và các cộng sự. (2012), "Nghiên cứu chất lượng nước uống đóng chai về mặt vi sinh vật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2011", Tạp chí Y học thực hành (842), tr.135-140.
4. Đỗ Huy Nhật Minh và các cộng sự. (2015), "Khảo sát chất lượng nước uống đóng chai kiểm nghiệm tại Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh năm 2015", Tạp Chí Dinh Dưỡng & Thực Phẩm (12), tr. 116-120.
5. Trần Thị Thanh Nga (2011), "Khảo sát chất lượng nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2011", Tạp chí Y học thực hành (842), tr. 119-121.
6. Nguyễn Vũ Thuận và các cộng sự. (2016), "Tình trạng ô nhiễm vi sinh và hóa lý trên một số sản phẩm thực phẩm bao gói sản xuất và lưu thông tại Tây Nguyên", Tạp Chí Dinh dưỡng & Thực phẩm, 12, tr. 350-354.

 Gửi bài