Bìa tạp chí

 

009bet

Nghiên cứu xác định một số hoạt chất nhóm Xanthophyll trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng phương pháp HPLC-PDA

Mạc Thị Thanh Hoa Nguyễn Thị Hồng Ngọc Dương Thị Mai Hoa Cao Công Khánh
Ngày phát hành 10/05/2019

Chi tiết

Cách trích dẫn
Mạc Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Dương Thị Mai Hoa, Cao Công Khánh. "Nghiên cứu xác định một số hoạt chất nhóm Xanthophyll trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng phương pháp HPLC-PDA". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 2, pp. 51-56, 2019
Phát hành
PP
51-56
Counter
534

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp phân tích HPLC sử dụng detector PDA đã được khảo sát và lựa chọn để xác định một số hoạt chất nhóm xanthophyll (astaxathin, lutein và zeaxanthin) trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK). Cột tách C30 và pha động đẳng dòng gồm ethyl acetat: acetonitrile (12:88, v/v) chứa 0,1% n-decanol cho thấy khả năng tách tốt nhất đồng thời ba chất. Các xan- thophyll thường tồn tại ở dạng este được xà phòng hóa bằng dung dịch KOH 45% (với lutein và zeaxanthin) và 1% (với astaxanthin) ở 60oC trong 15 phút, sau đó chiết lại với n-hexan trước khi phân tích trên hệ thống HPLC. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp có độ đặc hiệu và độ chọn lọc cao, đường chuẩn tuyến tính trong khoảng 0,5 – 10 µg/ml, độ lặp lại và độ thu hồi đáp ứng được yêu cầu phân tích theo AOAC. Phương pháp có thể áp dụng để phân tích các mẫu TPBVSK trên trị trường.

Từ khóa:

Xanthophyll, lutein, zeaxanthin, astaxanthin, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, HPLC

Trích dẫn

[1] S. M. Moeller, P. F. Jacques, and J. B. Blumberg, “The potential role of dietary xanthophylls in cataract and age-related macular degeneration”, J Am Coll Nutr, vol. 19, no. 5 Suppl, pp. 522S-527S, Oct. 2000.
[2] V. B. Pratheesh, N. Benny, and C. H. Sujatha, “Isolation, Stabilization and Characterization of Xanthophyll from Marigold Flower-Tagetes Erecta-L”, Modern Applied Science, vol. 3, no. 2, p. p19, Jan. 2009.
[3] M. Guerin, M. E. Huntley, and M. Olaizola, “Haematococcus astaxanthin: applications for human health and nutrition”, Trends in Biotechnology, vol. 21, no. 5, pp. 210-216, May 2003.
[4] K. T. Amorim-Carrilho, A. Cepeda, C. Fente, and P. Regal, “Review of methods for analysis of carotenoids”, TrAC Trends in Analytical Chemistry, vol. 56, pp. 49-73, Apr. 2014.
[5] AOAC, “Appendix K: Guidelines for Dietary Supplements and Botanicals”. AOAC OFFICIAL METHODS OF ANALYSIS, 2013.

 Gửi bài