Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định đồng thời capsanthin và capsorubin trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector PDA

Lê Thị Thúy Vũ Thị Trang Đỗ Trúc Quỳnh Lê Việt Ngân Nguyễn Quang Huy Hoàng Thị Lan Anh Lê Thị Hồng Hảo
Ngày nhận: 07/11/2023
Đã sửa đổi: 04/12/2023
Ngày chấp nhận: 04/12/2023
Ngày đăng: 29/12/2023

Chi tiết

Các trích dẫn
Lê Thị Thúy, Vũ Thị Trang, Đỗ Trúc Quỳnh, Lê Việt Ngân, Nguyễn Quang Huy, Hoàng Thị Lan Anh, Lê Thị Hồng Hảo. "Xác định đồng thời capsanthin và capsorubin trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector PDA". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 6 - số 4, pp. 432-444, 2023
Phát hành
PP
432-444
Counter
125

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC-PDA) được sử dụng để xác định đồng thời capsanthin và capsorubin trong thực phẩm. Đây là hai hợp chất carotenoid chính tạo màu đỏ được tìm thấy trong loài ớt chuông (Capsicum annuum) và loa kèn (Lilium). Chất phân tích được chiết siêu âm bằng hỗn hợp acetonitril (ACN): Ethyl acetat tỷ lệ 1:1 chứa dung dịch butyl hydroxytoluen (BHT) 0,1% tại nhiệt độ 40oC trong 20 phút. Dịch chiết sau đó được xác định bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC–PDA với các điều kiện: Cột InterSustain C18 (250 mm x 4,6 mm; 5 µm) và tiền cột tương ứng (5 mm x 3,9 mm; 5 µm), pha động gồm hỗn hợp các dung môi amoni acetat 5mM, ACN, MeOH và H2O theo chương trình gradient, bước sóng phát hiện 450 nm. Phương pháp có độ đặc hiệu tốt, đường chuẩn của capsanthin và capsorubin có hệ số xác định R2 > 0,9997 và độ lặp lại, độ thu hồi đạt yêu cầu của AOAC. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của hai chất này là 0,20 mg/kg và 0,67 mg/kg. Phương pháp đã được áp dụng để xác định đồng thời capsanthin và capsorubin trong 35 sản phẩm thực phẩm khác nhau gồm bột ớt, gia vị, nước giải khát, đồ hộp và bánh kẹo, kem, pho mai. Kết quả phân tích đã phát hiện hàm lượng capsanthin là 10,5 - 15,8 mg/kg trong ớt bột và 3,86 - 9,78 mg/kg trong gia vị, hàm lượng capsorubin là 2,86 - 3,92 mg/kg trong ớt bột và 0,76 - 1,64 mg/kg trong gia vị.
 

Từ khóa:

Capsanthin, capsorubin, sắc ký lỏng hiệu năng cao, HPLC, thực phẩm

Trích dẫn

[1]. Carocho, M., Barreiro, M. F., Morales, P., & Ferreira, I. C. F. R, "Adding Molecules to Food, Pros and Cons: A Review on Synthetic and Natural Food Additives", Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, vol. 13, no. 4, pp. 377–399, 2014.
[2]. Azusa Nishino, Hiroyuki Yasui, and Takashi Maoka, "Reaction of Paprika Carotenoids Capsanthin and Capsorubin with Reactive Oxygen Species", Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 64, no. 23, pp. 4786-4792, 2016.
[3]. Suna Kim, Tae Youl Ha & In Kyeong Hwan, "Analysis, Bioavailability, and Potential Healthy Effects of Capsanthin, Natural Red Pigment from Capsicum spp", Food Reviews International, vol. 25, pp. 198–213, 2009.
[4]. Britton G, Liaaen-Jensen S, Pfander H, Carotenoids Hand Book. Birkhäuser, Basel, 2004.
[5]. Enrique Murillo, Veronika Nagy, Attila Agócs and József Deli, "Chapper III Carotenoids with κ-End Group", Carotenoids, Nova Science Publishers, 2013.
[6]. Norihiko Misawa Editor, Carotenoids: Biosynthetic and Biofunctional Approaches, Advances in Experimental Medicine and Biology, vol. 1261, 2021.
[7]. Takashi Maoka, "Carotenoids as natural functional pigments", Journal of Natural Medicines, vol. 74, pp. 1-16, 2020.
[8]. Valadon, L. R. G., and Rosemary S. Mummery, "Carotenoids of lilies and of red pepper: biogenesis of capsanthin and capsorubin", Zeitschrift für Pflanzenphysiologie, vol. 82, no. 5, pp. 407-416, 1977.
[9]. JECFA Monographs 16 (2014)
[10]. Jecfa FNP 52 (1992)
[11]. Maoka, T.; Goto, Y.; Isobe, K.; Fujiwara, Y.; Hashimoto, K.; Mochida, K., "Antioxidative activity of capsorubin and related compounds from paprika (Capsicum annuum)", Journal of Oleo Science, vol. 50, no. 8, pp. 663-665, 2001.
[12]. Nishino A, Yasui H, Maoka T, "Reaction of paprika carotenoids capsanthin and capsorubin with reactive oxygen species", J Agric Food Chem, vol. 64, no. 23, pp. 4786–4792, 2016.
[13]. Hirayama, O.; Nakamura, K.; Hamada, S.; Kobayashi, Y., "Singlet oxygen quenching
ability of naturally occurring carotenoids", Lipids, vol. 29, no. 2, pp. 149-150, 1994.
[14]. Pérez-Gálvez, Antonio; Martin, Hans D.; Sies, Helmut; Stahl, Wilhelm, "Incorporation of carotenoids from paprika oleoresin into human chylomicrons", British Journal of Nutrition, vol. 89, no. 6, pp. 787–793, 2003.
[15]. Maoka, T.; Mochida, K.; Kozuka, M.; Ito, Y.; Fujiwara, Y.; Hashimoto, K.; Enjo, F.; Ogata, M.; Nobukuni, Y.; Tokuda, H.; Nishino, H., "Cancer chemopreventive activity of carotenoids in the fruits of red paprika Capsicum annuum L", Cancer Lett, vol. 172, pp. 103-109, 2001.
[16]. Velmurugan Shanmugham, Ravi Subban, “Extraction of capsanthin from Capsicum annum L fruits and its effect on carbomer-induced intraocular pressure in Albino Wistar rats", Journal of Food Biochemistry, vol. 45, no. 7, pp. 1-13, 2021.
[17]. Jecfa monograph 5, 2008
[18]. Zemedu Worku, Robert C Herner and Robert L. Carolus, "Efect of stage of ripening and ethephon treatment on color content of paprika pepper", Scientia Horticulturae, vol. 3, no. 3, pp. 239-245, 1975.
[19]. Chen, Dongmei, et al., "Determination of tartrazine, lutein, capsanthin, canthaxanthin and β-carotene in animal-derived foods and feeds by HPLC method", Journal of chromatographic science, vol. 57, no. 5, pp. 462-468, 2019.
[20]. Brulc, Lučka, et al., "Determination of egg yolk xanthophylls by isocratic high-performance liquid chromatography", Journal of Chromatography A, vol. 1318, pp. 134-141, 2013.
[21]. Jiayue Xu, Jialu Lin, Sijia Peng, Haoda Zhao, Yongtao Wang, Lei Rao, Xiaojun Liao and Liang Zhao, "Development of an HPLC-PDA Method for the Determination of Capsanthin, Zeaxanthin, Lutein, β-Cryptoxanthin and β-Carotene Simultaneously in Chili Peppers and Products", Molecules, vol. 28, pp. 2362, 2023.
[22]. M. Weissenberg, I. Schaeffler, E. Menagem, M. Barzilai, A. Levy, "Isocratic non-aqueous reversed-phase high-performance liquid chromatographic separation of capsanthin and capsorubin in red peppers (Capsicum annuum L.), paprika and oleoresin", Journal of Chromatography A, vol. 757, pp. 89-95, 1997.
[23]. Shim, You-Shin, et al., "Simultaneous determination of free capsorubin and capsanthin in red pepper powder using u-HPLC", Journal of AOAC International, vol. 96, no. 2, pp. 341-345, 2013.
[24]. Soo-Yun Park, Su Ryun Choi, Sun-Hyung Lim, Yunsoo Yeo, Soon Jong Kweon, Yang-Seop Bae, Kil Won Kim Kyung-Hoan Im, Soon Kil Ahn, Sun-Hwa Ha, Sang Un Park, Jae Kwang Kim, "Identification and Quantification of Carotenoids in Paprika Fruits and Cabbage, Kale, and Lettuce Leaves", J Korean Soc Appl Biol Chem, vol. 57, no. 3, pp. 355−358, 2014.
[25]. Tran Cao Son, Method validation and assessment of measurement uncertainty in chemical analysis, Science and Technology Publishing House, 2021 (In Vietnammmes).

 Gửi bài