Bìa tạp chí

 

009bet

Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi về an toàn thực phẩm của sinh viên Trường Đại học Cửu Long từ tháng 7/2022 – 12/2022

Vương Bảo Thy Trần Thị Hạnh Huỳnh Trần Ngọc Yến Ngân Neáng Sôm Nang Keomanithan KhamParn Kang Kong Meng
Ngày phát hành 28/07/2023

Chi tiết

Cách trích dẫn
Vương Bảo Thy, Trần Thị Hạnh, Huỳnh Trần Ngọc Yến Ngân, Neáng Sôm Nang, Keomanithan KhamParn, Kang Kong Meng. "Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi về an toàn thực phẩm của sinh viên Trường Đại học Cửu Long từ tháng 7/2022 – 12/2022". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 6 - số 3, pp. 304-312, 2023
Phát hành
PP
304-312
Counter
129

Main Article Content

Tóm tắt

An toàn thực phẩm tác động đến phát triển thể chất, tinh thần của con người [1]. Bài viết nghiên cứu về kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng thực phẩm của sinh viên trường Đại học Cửu Long, là đối tượng sử dụng đa dạng các loại thực phẩm nhằm khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi về an toàn thực phẩm của sinh viên Trường Đại học Cửu Long. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả khảo sát 309 sinh viên, cho thấy: Thực trạng kiến thức: (1) Về an toàn thực phẩm: 68,28% sinh viên có kiến thức đúng về ngộ độc thực phẩm, 75,73% có kiến thức đúng về nguy cơ ngộ độc, 80,58% có kiến thức đúng về triệu chứng lâm sàng của ngộ độc thực phẩm, 67,31% có kiến thức đúng về hậu quả của ngộ độc thực phẩm; (2) Về bảo quản thực phẩm: 69,26%-75,73% có kiến thức đúng về bảo quản trứng, thực phẩm đã chế biến; (3) Về xử lý ngộ độc thực phẩm: 80,26% sinh viên có kiến thức đúng về xử lý ban đầu ca ngộ độc thực phẩm, 86,73% có kiến thức đúng về xử lý thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc. Thực trạng thái độ về an toàn thực phẩm: 83,82% sinh viên có thái độ đúng về nơi mua thực phẩm, 73,14% sinh viên có thái độ đúng về yêu cầu vệ sinh cho thực phẩm ăn uống hàng ngày. Thực trạng hành vi về an toàn thực phẩm: 81,55% sinh viên có hành vi đúng về lựa chọn thịt tươi, 77,35% có hành vi đúng về lựa chọn cá tươi, 69,99% có hành vi đúng về lựa chọn cá khô, 77,99% có hành vi đúng về lựa chọn thực phẩm đông lạnh, 68,93% có hành vi đúng về lựa chọn rau, củ quả, 71,52% có hành vi đúng về lựa chọn thực phẩm đã đóng gói sẵn.

Từ khóa:

An toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, kiến thức, thái độ và hành vi

Trích dẫn

[1]. B. Mekonnen, N. Solomon, T. Yose, "Knowledge, Attitude, Practice and Food Poisoning Associated Factors Among Parents in Bench-Sheko Zone, Southwest Ethiopia," International Journal of General Medicine, vol. 14, pp. 1673–1681, 2021.
[2]. Centers for Disease Control and Prevention, Food poisoning symptoms, [Online]. Available: https://www.cdc.gov/foodsafety/symptoms.html [Accessed 01/05/2023].
[3]. D. D. Dung, L. T. Huong, N. T. Cuong, N. H. Anh, T. X. Bach, P. D. Manh, N. H. Long, "Knowledge about food poisoning among second-year medical students at Hanoi Medical University," Journal of Community Medicine, no. 31, pp. 15-19, 2016 (in Vietnamese).
[4]. D. T. Hoa, "Knowledge about food poisoning, how to choose safe food, and factors affecting food selection and consumption behavior of Y2 students at Hanoi Medical University in 2007," Journal of Practical Medicine, no. 9, pp. 60-64, 2008 (in Vietnamese).
[5]. Thu Trang, "In 2022, there were 54 cases of food poisoning occurring throughout the country," Medical Page. Hanoi moi news 31/12/2022, [Online]. Available: https://hanoimoi.vn/nam-2022-ca-nuoc-xay-ra-54-vu-ngo-doc-thuc-pham-10393.html [Accessed 01/05/2023] (in Vietnamese).
[6]. Vietnamese Government, "Decree No. 15/2018/ND-CP of the Government: Detailing the Implementation of a Number of Articles of the Law on Food Safety," 2018 (in Vietnamese).
[7]. P. Thipkesone, "Assessment of students' awareness of Thainguyen University of agriculture and forestry on food hygiene and safety," Graduation Thesis, Faculty of Environment, University Thainguyen of Agriculture and Forestry, 2014 (in Vietnamese).

 Gửi bài