Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định perfluorooctanoic acid (PFOA) và perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) trong bao bì thực phẩm bằng giấy

Trần Thị Liễu Kiều Thị Lan Phương Đỗ Thị Thu Hằng Hoàng Quốc Anh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Đoàn Duy Khánh Lê Hữu Tuyến Nguyễn Thị Ánh Hường Đặng Thu Hiền
Ngày phát hành 16/09/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Trần Thị Liễu, Kiều Thị Lan Phương, Đỗ Thị Thu Hằng, Hoàng Quốc Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Đoàn Duy Khánh, Lê Hữu Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Hường, Đặng Thu Hiền. "Xác định perfluorooctanoic acid (PFOA) và perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) trong bao bì thực phẩm bằng giấy". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 4, pp. 589-597, 2022
Phát hành
PP
589-597
Counter
433

Main Article Content

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, phương pháp phân tích đồng thời perfluorooctanoic acid (PFOA) và perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) bằng thiết bị sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS) trong bao bì thực phẩm giấy đã được thẩm định. Các mẫu bao bì giấy được chiết với hỗn hợp ethanol : nước (1 : 1, v/v) ở nhiệt độ 70oC trong 2 h. Dịch chiết được lọc qua màng lọc 0,2 μm trước khi phân tích trên thiết bị LC-MS/MS. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương pháp lần lượt là 0,1 và 0,3 ng/g đối với 2 chất phân tích. Hệ số tương quan tuyến tính đạt R > 0,99 trong khoảng nồng độ 0,3 đến 10 ng/mL. Độ thu hồi của phương pháp dao động trong khoảng từ 100 - 106% với độ lặp lại RSD < 5%. Phương pháp đã được ứng dụng để phân tích 23 mẫu bao bì thực phẩm bằng giấy nhưng không mẫu nào phát hiện thấy PFOS và PFOA.

Từ khóa:

PFOA, PFOS, bao bì thực phẩm giấy, LC-MS/MS.

Trích dẫn

[1]. P. Siao, S-H. Tseng, C-Y Chen, "Determination of perfluoroalkyl substances in food packaging in Taiwan using ultrasonic extraction and ultra-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry," Journal of Food and Drug Analysis, pp. 11-25, 2022.
[2]. H. F. Toxic - Free Future and Safer Chemicals, "Take out toxics PFAS chemicals in food packaging," Washington, 2018.
[3]. S. Poothong, S. K. Boontanon, N. Boontanon, "Determination of perfluorooctane sulfonate and perfluorooctanoic acid in food packaging using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry," Journal of Hazardous Materials, vols. 205-206, pp. 139-143, 2012.
[4]. A. R. Carnero, A. Lestido-Cardama , P. V. Loureiro , Letricia Barbosa-Pereira, A. R. Bernaldo de Quirós, and R. Sendón, "Presence of Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances PFAS) in Food Contact Materials (FCM) and Its Migration to Food," Foods, vol. 10, no. 1443, pp. 1-16, 2021.
[5]. A. R. Carnero, A. Lestido-Cardama , P. V. Loureiro, L. Barbosa-Pereira, A. R. Bernaldo de Quirós, and R. Sendón, "Presence of Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances PFAS) in Food Contact Materials (FCM) and Its Migration to Food," Foods, vol. 10, no. 1443, pp. 1-16, 2021.
[6]. S. Sungur, M. Köroğlu, and F. Turgut, "Determination of perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) in food and beverages," International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2018.
[7]. T. E. Commission, " Commission Delegated Regulation (EU) 2020/784 of 8 April 2020 mending Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards the listing of perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds," Official Journal of the European Union, 2020.
[8]. C. Moreta, M. T. Tena, "Determination of perfluorinated alkyl acids in corn, popcorn and popcorn bags before and after cooking by focused ultrasound solid-liquid extraction, liquid chromatography and quadrupole-time of flight mass spectrometry," Journal of Chromatography A, vol. 1355, pp. 211-218, 2014.
[9]. E. Zafeiraki, D. Costopoulou, I. Vassiliadou, E. Bakeas, and L. Leondiadis, "Determination of perfluorinated compounds (PFCs) in various foodstuff packaging materials used in the Greek market," Chemosphere, vol. 94, pp. 169-176, 2014.
[10]. N. T. Q. Hoa, T. T. Lieu, H. Q. Anh, N. T. A. Huong, N. T. Nghia, N. T. Chuc, P. D. Quang, P. T. Vi, and L. H. Tuyen, "Perfluoroalkyl substances (PFAS) in freshwater fish from urban lakes in Hanoi, Vietnam: Concentrations, tissue distribution, and implication for risk assessment," Environmental Science and Pollution Research, 52057-52069, 2022.

 Gửi bài