Bìa tạp chí

 

009bet

Thực trạng ô nhiễm Coliform, E. coli trong các mẫu thức ăn được chế biến tại các bếp ăn tình thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số yếu tố liên quan

Lê Hồng Sơn Đỗ Kim Anh Trịnh Lê Vân
Ngày phát hành 26/07/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Lê Hồng Sơn, Đỗ Kim Anh, Trịnh Lê Vân. "Thực trạng ô nhiễm Coliform, E. coli trong các mẫu thức ăn được chế biến tại các bếp ăn tình thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số yếu tố liên quan". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 498-506, 2022
Phát hành
PP
498-506
Counter
248

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 54 mẫu thực phẩm và 216 người (54 người quản lý và 162 người trực tiếp chế biến thực phẩm) tại 54 cơ sở tổ chức bếp ăn tình thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cho thấy: 8/54 (chiếm 14,8%) cơ sở có các mẫu thực phẩm bị ô nhiễm (vượt quá giới hạn cho phép) các chỉ tiêu vi sinh vật (Coliform và E. coli); tỷ lệ mẫu thực phẩm bị ô nhiễm cả 02 chỉ tiêu Coliform và E. coli là 5,6%, chỉ ô nhiễm chỉ tiêu Coliform hoặc E. coli lần lượt là 3,7% và 5,6%. Có 55,6% cơ sở bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm trong tổ chức bếp ăn tình thương, trong đó đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất là 51,9%, về trang thiết bị, dụng cụ là 66,7%, về bảo quản thực phẩm là 59,3%, về nguyên liệu sử dụng trong chế biến, nấu là 70,4% và về hồ sơ pháp lý có liên quan là 42,6%. Kiến thức và thực hành chung đạt của đối tượng nghiên cứu là người quản lý và người trực chế biến thực phẩm là 60,2% và 53,2% (trong đó kiến thức và thực hành đúng của người quản lý là 61,1% và 53,7%; của người trực chế biến thực phẩm là 59,9% và 53,1%). Mối liên quan giữa kiến thức và thực hành chung của người quản lý và người trực tiếp chế biến thực phẩm, giữa điều kiện bảo đảm ATTP và tỷ lệ mẫu thực phẩm bị ô nhiễm tại các bếp ăn tình thương có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,01).

Từ khóa:

An toàn thực phẩm, bếp ăn tình thương.

Trích dẫn

[1]. Nguyen Thi Yen Nhi (2016). Microbial and chemical contamination in some foods and preparations in Vinh Long province 2015. Journal of Food and Nutrition Science, vol. 12, no. 6 (1)/2016, pp. 337-343.
[2]. Hoang Quoc Son, Dinh Van Linh and fortifications (2012). Evaluation of microbial contamination in ready-to-eat cooked foods in Vinh city, Nghe An province in 2011. Journal of Practical Medicine, no. 842/2012, pp. 114-116.
[3]. Decision No. 46/2007/QD-BYT date 19/12/2007 of Ministry of Health on promulgation “Regulation of maximum level of biological and chemical pollution in food”
[4]. Decision No. 17/2021/QD-UBND dated August 24, 2021 of the People's Committee of Thanh Hoa province on amending and supplementing a number of articles of the Regulation on assignment and decentralization of food safety management in Thanh Hoa province. Hoa issued together with Decision No. 18/2019/QD-UBND dated June 25, 2019 of the People's Committee of Thanh Hoa province.
[5]. Decision No. 20/QD-TTg date 04/01/2012 of Prime Minister on approval of the national strategy for food safety in the period of 2011-2020 and a vision toward 2030.
[6]. Circular No.05/2012/TT-BYT date 01/03/2012 promulgating the national technical regulations on microbiological contaminants in food.

 Gửi bài