Bìa tạp chí

 

009bet

Phát triển phương pháp GC-MS xác định hàm lượng benzen trong một số sản phẩm thực phẩm có chứa đồng thời muối benzoat và acid ascorbic

Nguyễn Như Thượng Lê Thị Thúy Nguyễn Thị Phương Thảo Vũ Ngân Bình Nguyễn Thị Ánh Hường Trần Cao Sơn Vũ Thị Trang
Ngày phát hành 02/10/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Nguyễn Như Thượng, Lê Thị Thúy, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Ngân Bình, Nguyễn Thị Ánh Hường, Trần Cao Sơn, Vũ Thị Trang. "Phát triển phương pháp GC-MS xác định hàm lượng benzen trong một số sản phẩm thực phẩm có chứa đồng thời muối benzoat và acid ascorbic". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 422-432, 2022
Phát hành
PP
422-432
Counter
404

Main Article Content

Tóm tắt

Các sản phẩm thực phẩm có chứa đồng thời muối benzoat và acid ascorbic có nguy cơ hình thành benzen. Nghiên cứu này đã phát triển phương pháp sắc ký khí khối phổ GC-MS để xác định hàm lượng benzen trong thực phẩm chứa đồng thời muối benzoat và acid ascorbic. Mẫu phân tích được chưng cất thu hồi benzen và phân tích trên GC-MS sử dụng bộ tiêm mẫu purge and trap, quá trình phân tích được kiểm soát bởi nội chuẩn benzen-d6. Phương pháp đã được thẩm định các thông số theo quy định của AOAC. Giới hạn phát hiện của phương pháp là 0,05µg/kg, giới hạn định lượng của phương pháp là 0,15µg/kg, độ thu hồi của phương pháp trong khoảng 86,6 - 110,9 %, độ lệch chuẩn tương đối lặp lại RSDr trong khoảng 4,0 - 7,2 %. Phương pháp đã được áp dụng để phân tích hàm lượng benzen trong 120 mẫu thực phẩm bao gồm: nước giải khát, nectar quả, tương ớt và mứt. Kết quả phát hiện benzen trong 33 mẫu trên tổng số 120 mẫu khảo sát, hàm lượng benzen trong khoảng từ 0 - 109,7 µg/kg.

Từ khóa:

Benzene, purge and trap, GC-MS.

Trích dẫn

[1]. V. P. Salviano dos Santos, A. Medeiros Salgado, A. Guedes Torres, and K. S. Pereira, "Benzene as a chemical hazard in processed foods," International Journal of Food
Science, vol. 2015, 2015.
[2]. S. Kuang and W. Liang, "Clinical analysis of 43 cases of chronic benzene poisoning," Chemico-Biological Interactions, vol. 153, pp. 129-135, 2005.
[3]. WILBUR, S. B., et al, "Toxicological profile for benzene," US Department of Health and Human Services. Public Health Service. Agency for Toxic Substances and Disease
Registry. Atlanta, 2007.
[4]. B. D. Goldstein, "Benzene as a cause of lymphoproliferative disorders," ChemicoBiological Interactions, vol. 184, pp. 147-150, 2010.
[5]. E. Commission, "EC European Parliament and Council Directive 95/2/EC of 20 February 1995 on Food Additives Other than Colours and Sweeteners," ed, 1995.
[6]. L. K. Gardner, and G. D. Lawrence, "Benzene production from decarboxylation of benzoic acid in the presence of ascorbic acid and a transition-metal catalyst," Journal
of Agricultural and Food Chemistry, vol. 41, pp. 693-695, 1993.
[7]. R. Medeiros Vinci, B. De Meulenaer, M. Andjelkovic, M. Canfyn, and I. Van Overmeire, "Factors influencing benzene formation from the decarboxylation of
benzoate in liquid model systems," Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 59, no. 24, pp. 12975-12981, 2011.
[8]. E.-J. Kim, S.-A. Park, and D.-M. Choi, "Analysis of benzene in beverages by headspace-GC/MS," Journal of Food Hygiene and Safety, vol. 22, pp. 243-247, 2007.
[9]. J. K. Kusi, "Determination of Benzoic Acid and Benzene in Soft Drinks, Fruit Juices and Herbal Products Using High Performance Liquid Chromatography," 2013.
[10]. R. M. Vinci, M. Canfyn, B. De Meulenaer, T. De Schaetzen, I. Van Overmeire, J. De Beer, and J. V. Loco, "Determination of benzene in different food matrices by distillation and isotope dilution HS-GC/MS," Analytica Chimica Acta, vol. 672, no. 1-2, pp. 124-129, 2010.
[11]. Z. D. Lourdes Cardeal, E. M. Guimarães, and F. Vilela Parreira, "Analysis of volatile compounds in some typical Brazilian fruits and juices by SPME-GC method," Food
Additives and Contaminants, vol. 22, no. 6, pp. 508-513, 2005.
[12]. C. Van Poucke, C. l. Detavernier, J. F. Van Bocxlaer, R. Vermeylen, and C. Van Peteghem, "Monitoring the benzene contents in soft drinks using headspace gas chromatography-mass spectrometry: A survey of the situation on the belgian market," Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 56, no. 12, pp. 4504-4510, 2008.
[13]. I. Techakriengkrai and C. Lertborwornwong, "The analysis of benzene contaminant in Thai commercial non-alcoholic beverages by Headspace Gas Chromatography Mass Spectrometry," International Food Research Journal, vol. 20, no. 4, pp. 1883-1887, 2013.
[14]. TCVN-7873:2008, "Water - Determination of benzene content - Gas chromatographymass spectrometry (GC/MS) using a capillary column," 2008.
[15]. AOAC, "Appendix F: Guidelines for Standard Method Performance Requirements (SMPR)," ed: AOAC INTERNATIONAL Gaithersburg, MD, USA, 2012.
[16]. K.-J. Jang, C. Cha, and K.-G. Lee, "Analysis and reduction of benzene in various beverages such as vitamin drinks and cranberry juice," LWT, vol. 115, pp. 108444, 2019.
[17]. C. K. Hung, I. F. Hung, J. Y. Yen, B. T. Hwang, and W. J. Soong, "Determination of benzene and alkylbenzenes in milk by purge and trap gas chromatography," Toxicological & Environmental Chemistry, vol. 67, no. 1-2, pp. 1-7, 1998.

 Gửi bài