Bìa tạp chí

 

009bet

Kết quả nghiên cứu độ ổn định của một số sản phẩm thực phẩm và thực phẩm chức năng

Lê Việt Ngân Vũ Thị Trang Lưu Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Xuân Hường
Ngày nhận: 20/05/2022
Đã sửa đổi: 30/06/2022
Ngày chấp nhận: 30/06/2022
Ngày đăng: 30/06/2022

Chi tiết

Các trích dẫn
Lê Việt Ngân, Vũ Thị Trang, Lưu Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Xuân Hường. "Kết quả nghiên cứu độ ổn định của một số sản phẩm thực phẩm và thực phẩm chức năng". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 2, pp. 170-182, 2022
Phát hành
PP
170-182
Counter
562

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu này ứng dụng phương pháp lão hóa cấp tốc và phương pháp điều kiện thực để đánh giá độ ổn định của thịt đông lạnh, sữa chua và thực phẩm chức năng.  Phương pháp điều kiện thực được áp dụng cho thịt đông lạnh và sữa chua với các yếu tố lần lượt là: nhiệt độ: -20°C ± 2°C, độ ẩm: 100% cho thịt đông lạnh và nhiệt độ: 4°C ± 2°C, độ ẩm: > 80% cho sữa chua. Phương pháp lão hóa cấp tốc được áp dụng cho thực phẩm chức năng ở điều kiện: 35 ± 2°C, 45± 2°C, 55 ± 2°C và độ ẩm: 70 ± 5% kết hợp đánh giá song song với theo dõi thời gian thực tại 25 ± 2°C và độ ẩm 70 ± 5%. Kết quả thu được cho thấy: mẫu sữa chua đạt độ ổn định đến ngày thứ 45 và không đạt từ ngày thứ 47 do bị phân lớp và có lắng cặn ở dưới đáy hộp. Mẫu thịt đông lạnh vẫn đạt độ ổn định khi theo dõi đến tháng thứ 12,6 với tất cả các chỉ tiêu. Mẫu thực phẩm chức năng được ước đoán đạt độ ổn định đến 40,3 tháng khi sử dụng công thức Van’t Hoff, 32,0 tháng khi sử dụng hệ số Q10 và 36,8 tháng khi theo dõi ở điều kiện thực. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra chỉ tiêu kém ổn định trên mỗi nền mẫu là cơ sở để lựa chọn chỉ tiêu đánh giá cho những nghiên cứu tiếp theo góp phần giảm chi phí theo dõi. Sự khác nhau về thời gian ước đoán độ ổn định của sản phẩm khi sử dụng các phương pháp khác nhau cũng giúp các nhà sản xuất cân nhắc phương pháp đánh giá phù hợp cho các sản phẩm của mình.

Từ khóa:

Độ ổn định, shelf life, TPCN, sữa chua, thịt đông lạnh, Q10, Van’t Hoff.

Trích dẫn

[1]. ICH Q1A (R2) Guideline on Stability Testing of New Drug Substances and Product, February 2003 and its annexes (Q1B Photostability Testing of New Drug Substances and Producsts, Q1C Stability Testing: Requirements for New Dosage Forms, Q1D Bracetting and Matrixing Designs for Stability Testing of New Drug Substances and Products, Q1E Evaluation for Stability Data, Q1F Stability Data Package for Registration Applications in Climatic Zones III and IV).
[2]. Guidelines for Stability Testing of Pharmaceutical Products Containing Well Established Drug Substances in Conventional Dosage Form, WHO Technical Report, Series no. 863, 1996.
[3]. Note for Guidance on Stability Testing of Existing Active Substance and Related Finished Product, February, The European Agency for The Evaluation of Medicinal Product (EMEA), 2002.
[4]. Ministry for Primary Industries - Newzealand Government, Guidance Document: How to Determine the Shelf Life of Food, 2016.
[5]. E. Al-Kadamany; I. Toufeili; M. Khattar; Y. Abou-Jawdeh; S. Harakeh, and T. Haddad , “Determination of Shelf Life of Concentrated Yogurt (Labneh) Produced by In-Bag Straining of Set Yogurt using Hazard Analysis,” Journal of Dairy Science, vol. 85, no. 5, pp. 1023-1030, 2002 .
[6]. M. Giannoglou, A. Touli, E. Platakou, T. Tsironi, and P. S. Taoukis, “Predictive modeling and selection of TTI smart labels for monitoring the quality and shelf-life of frozen seafood,” Innovative Food Science & Emerging Technologies, vol. 26, pp. 294-301, 2014.
[7]. D. Li, H. Xie, Z. Liu, Ao. Li, J. Li, B. Liu, X. Liu, and D. Zhou, “Shelf life prediction and changes in lipid profiles of dried shrimp (Penaeus vannamei) during accelerated storage,” Food Chemistry, vol. 297, 2019.
[8]. F. B. Custódio, M. C. Vasconcelos-Neto, K. H. Theodoro, R. C. Chisté, M. Beatriz, and A. Gloria, "Assessment of the quality of refrigerated and frozen pork by multivariate exploratory techniques,” Meat Science, vol. 139, pp. 7-14, 2018.
[9]. Meat & Livestock Australia, Shelf life of Australian red meat, Second Edition.
[10]. T. N. Tsironi, N. G. Stoforos, and P. S. Taoukis, “Quality and Shelf-Life Modeling of Frozen Fish at Constant and Variable Temperature Conditions,” Foods, vol. 9, no. 12, pp.1893, 2020.

 Gửi bài