Bìa tạp chí

 

009bet

Xây dựng và thẩm định phương pháp phân tích hàm lượng một số oligosaccharide từ sữa mẹ (HMOs) trong thực phẩm bổ sung bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS)

Nguyễn Thị Hồng Ngọc Mạc Thị Thanh Hoa Trần Hùng Sơn Ngô Mạnh Dũng Cao Công Khánh Vũ Thị Thanh An Phạm Thị Thanh Hà Lê Thị Hồng Hảo
Ngày nhận: 25/12/2020
Đã sửa đổi: 19/03/2021
Ngày chấp nhận: 19/03/2021
Ngày đăng: 31/03/2021

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Mạc Thị Thanh Hoa, Trần Hùng Sơn, Ngô Mạnh Dũng, Cao Công Khánh, Vũ Thị Thanh An, Phạm Thị Thanh Hà, Lê Thị Hồng Hảo. "Xây dựng và thẩm định phương pháp phân tích hàm lượng một số oligosaccharide từ sữa mẹ (HMOs) trong thực phẩm bổ sung bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS)". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 4 - số 1, pp. 73-84, 2021
Phát hành
PP
73-84
Counter
1355

Main Article Content

Tóm tắt

Kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần đã được ứng dụng nhằm nghiên cứu xây dựng và thẩm định phương pháp xác định hàm lượng một số oligosaccharide chính từ sữa mẹ (Human Milk Oligosaccharides - HMOs) gồm 2’-Fucosyllactose (2’-FL), Lacto-N-neotetraose (LNnT), Lacto-N-tetraose (LNT), 3’-Siallylactose (3’-SL) và 6’-Siallylactose (6’-SL) trong thực phẩm bổ sung dạng bột và dạng lỏng. Phương pháp đã được thẩm định cho thấy độ chính xác cao, nhanh, hiệu quả và đã được áp dụng vào phân tích các mẫu trên thị trường cho thấy khả năng ứng dụng cao trong thực tế. Hệ pha động sử dụng gồm 2 kênh: kênh A (dung dịch acid formic 0,1%) và kênh B (acetonitril) kết nối với cột phân tích HILIC (1,7 μm; 2,1 × 150 mm) thông qua detector khối phổ cho thời gian phân tích ngắn, trong 10 phút có thể xác định đồng thời được cả 5 chất thuộc nhóm HMOs. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng cho cả 5 chất 2’-FL, LNnT,  LNT, 3’-SL, 6’-SL tương ứng là 4,0 mg/kg và 10,0 mg/kg. Khoảng tuyến tính của phương pháp nằm trong khoảng từ 0,4 µg/mL đến 40 µg/mL. Các thông số thẩm định khác bao gồm độ đúng (R% 98,8 - 103 %); độ chính xác (RSD% 1,69 - 5,54 %) đều đáp ứng được theo yêu cầu của AOAC. Quy trình được áp dụng vào thực tế phân tích 25 mẫu thực phẩm bổ sung (TPBS) trên thị trường cho kết quả tổng các HMOs trong mẫu TPBS dạng bột khoảng 0,1 - 0,3 g/100g và đối với TPBS dạng lỏng khoảng 0,01 - 0,03 g/100mL.

Từ khóa:

2’-Fucosyllactose (2’-FL), Lacto-N-neotetraose (LNnT), Lacto-N-tetraose (LNT), 3’-Siallylactose (3’-SL), 6’-Siallylactose (6’-SL); HMOs; Thực phẩm bổ sung; HPLC; LC-MS/MS

Trích dẫn

[1]. American pregnance association, “Breastfeeding Overview”. [Online]. Availble: https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/breastfeeding/breastfeeding-overview-copy-70904/ [Aceessed 02/19/2020]
[2]. M. H. Monaco, J. Kim, and S. M. Donovan, “Human Milk: Composition and Nutritional Value,” Encyclopedia of Food and Health, vol. 2016, pp. 357-362, 2016.
[3]. M. Li, “Human milk oligosaccharides shorten rotavirus-induced diarrhea and modulate piglet mucosal immunity and colonic microbiota,” ISME Journal, vol. 8, no. 8, pp. 1609-1620, 2004.
[4]. A. L. Morrow, G. M. Ruiz-Palacios, X. Jiang, and D. S. Newburg, “Human-milk glycans that inhibit pathogen binding protect breast-feeding infants against infectious diarrhea,” Journal of Nutrition, vol. 135, no. 5, pp. 1304-130, 2005.
[5]. S. S. Leeuwen, “Challenges and Pitfalls in Human Milk Oligosaccharide Analysis,” Nutrients, vol. 11, no. 11, pp. 2684, 2019.
[6]. A. S. Christensen, S. H. Skov, S. E. Lendal, and B. H. Hornshoj, “Quantifying the human milk oligosaccharides 2’‐fucosyllactose and 3‐fucosyllactose in different food applications by high‐performance liquid chromatography with refractive index detection,” Journal of Food Science, vol. 85, no. 2, pp. 332-339, 2010.
[7]. S. Austin, D. Cuany, J. Michaud, B. Diehl, and Begoña Casado, “Determination of 2′-Fucosyllactose and Lacto-N-neotetraose in Infant Formula”, Molecules, vol. 23, no. 10, pp. 2650, 2010.
[8]. S. S. van Leeuwen, “Challenges and Pitfalls in Human Milk Oligosaccharide Analysis”, Nutrients, vol. 11, no. 11, pp. 2684, 2019.
[9]. T. R. I. Cataldi, C. Campa, and G. E. De Benedetto, “Carbohydrate analysis by high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection: The potential is still growing”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 368, no. 8, pp. 739–758, 2000.
[10]. Y. Bao, C. Chen, and D. S. Newburg, “Quantification of neutral human milk oligosaccharides by graphitic carbon high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry”, Analytical Biochemistry, vol. 433, no. 1, pp. 28–35, 2013.

 Gửi bài