Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định một số chất màu sử dụng trái phép trong thịt nướng bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần

Doãn Thu Huyền Phạm Thị Thanh Hà Nguyễn Quang Hà Lương Nguyễn Thuỳ Dương Trịnh Việt Văn Nguyễn Thị Hồng Ngọc Trần Cao Sơn
Ngày nhận: 02/11/2020
Đã sửa đổi: 21/12/2020
Ngày chấp nhận: 21/12/2020
Ngày đăng: 31/12/2020

Chi tiết

Các trích dẫn
Doãn Thu Huyền, Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Quang Hà, Lương Nguyễn Thuỳ Dương, Trịnh Việt Văn, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Trần Cao Sơn. "Xác định một số chất màu sử dụng trái phép trong thịt nướng bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 4, pp. 238-247, 2020
Phát hành
PP
238-247
Counter
683

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ hai lần định lượng đồng thời ba chất màu chrysoidin G, para red và pararosanilin đã được thẩm định trên nền mẫu thịt nướng. Mẫu thịt nướng được xử lý bằng QuEChERS và phân tích bằng LC-MS/MS. Phương pháp có độ tuyến tính tốt trong khoảng 30 - 1000 µg/L, 30 - 1000 µg/L và 0,5 - 1000 µg/L lần lượt cho chrysoidine G, para red và pararosaniline. Độ lặp lại và độ đúng đạt yêu cầu với độ tìm lại trong khoảng 90 - 98% và RSD% trong khoảng 5,3 - 10,7% cho cả 3 chất màu. Quy trình được ứng dụng trên 49 mẫu thịt nướng các loại thu thập từ 6 khu vực khác nhau trên địa bàn Hà Nội, trong đó có 19 mẫu thịt nướng đã được phát hiện dương tính với chrysoidine G. Một điểm đáng lưu ý là có 6 mẫu trong số các mẫu dương tính không phát hiện được chrysoidin khi tiến hành phân tích trên mẫu đã đồng nhất, mà chỉ dương tính trên mẫu đã lựa chọn phần trên bề mặt có màu đậm hơn.

Từ khóa:

chất màu trộn trái phép, thịt nướng, sắc ký lỏng khối phổ hai lần, chrysoidine G, para red, pararosaniline.

Trích dẫn

[1] Bộ Y Tế, Thông tư 24/2019/TT-BYT Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm, ban hành 30/8/2019.
[2] S. Dixit, S.K. Khanna, and M. Das, “All India survey for Anlyses of Colors in Sweets and Savories: Exposure Risk in Indian population” Journal of Food Science, Vol. 78, No. 4, pp. 642-647, 2013.
[3] J. Li, X.M. Ding, D.D. Liu, F. Guo, Y. Chen, Y.B. Zhang, H.M. Liu, "Simultaneous determination of eight illegal dyes in chili products by LC-MS/MS", Journal of Chromatography B, Vol. 942-943, pp. 46-52, 2013.
[4] Republic of the Philippines, Food and Drug Administration, " Public Warning on the use of Industrial Grade Coloring Dyes by Food Processors", FDA Advisory on Products Positive on Rhodamine, 2013.
[5] Vũ Lan Phương, Nguyễn Thị Hà Bình, Doãn Thu Huyền, Lê Thị Kim Vân, Trần Cao Sơn, Lê Thị Hồng Hảo, "Nghiên cứu xác định đồng thời một số chất màu trộn trái phép trong thực phẩm bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần", Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm, Tập 3, Số 1, tr. 1-10, 2020.
[6] Y. Tonogai, S. Ogawa, Y. Ito, and M. Iwaida (1982), “Actual survey on TLm (median tolerance limit) values of environmental pollutants, especially on amines, nitriles, aromatic nitrogen compounds and arti cial dyes,” Journal of Toxicological Sciences, vol. 7, no. 3, pp. 193–203, 1982.
[7] H. Sun, Y. Liu, M. Li, S. Han, X. Yang, and R. Liu, "Toxic effects of chrysoidine on human serum albumin: isothermal titration calorimetry and spectroscopic investigations", Luminescence, Vol. 31, pp. 335–340, 2016.
[8] U.S. Government Printing Office, Washington, DC, CFR, Code of Federal Regulations, Title 21, 2014.
[9] F. Feng, Y. Zhaoa, W. Yonga, L. Suna, G. Jiang, X. Chu, "Highly sensitive and accurate screening of 40 dyes in soft drinks by LC-ESI-MS/MS", Journal of Chromatography B, Vol. 879, pp. 1813-1818, 2011.
[10] K. Suzuki, K. Mae, F. Ishikawa, Y. Sadamasu, T. Fujiwara, K. Ito, "Analysis of colors used in eggs", Annual Report of the Tokyo Metropolitan Institute for Public Health,Vol.58, pp. 163–167, 2007.
[11] R. Liu, W. Hei, P. He, Z. Li, "Simultaneous determination of fifteen illegal dyes in animal feeds and poultry products by UPLC-MS/MS", Journal of Chromatography B, Vol. 879, pp. 2416-2422, 2011.
[12] X. Zhong, T. Ohtsuki, H. Kubota, K. Sato, H. Akiyama, “A simple and rapid chromatographic method to determine unauthorized basic colorants (rhodamine B, auramine O, and pararosaniline) in processed foods Chiye Tatebe”, Food Science and Nutrition, Vol. 2, No. 5, pp. 547-556, 2014.
[13] AOAC International, "Guidelines for Standard Method Performance Requirements", AOAC official methods of analysis, USA, 2017.
[14] S. Zhu, D. Liu, X.Y. Zhu, A. Su, and H.X Zhang, "Extraction of Illegal Dyes from Red Chili Peppers with Cholinium-Based Deep Eutectic Solvents", Journal of Analytical Methods in Chemistry Volume 20, pp.1-6, 2017.
[15] H. Sun, N. Sun, H. Li, J. Zhang, and Y. Yang, “Development of Multiresidue Analysis for 21 Synthetic Colorants in Meat by Microwave-Assisted Extraction-Solid-Phase Extraction-Reversed-Phase Ultrahigh Performance Liquid Chromatography,” Food Analytical Methods, Vol. 6, No. 5, pp. 1291–1299, 2013.
[16] W. Gui, Y. Xu, L. Shou, G. Zhu, and Y. Ren, “Liquid chromato- graphy-tandem mass spectrometry for the determination of chrysoidine in yellow- n tuna,” Food Chemistry, Vol. 122, No. 4, pp. 1230–1234, 2010.

 Gửi bài