Bìa tạp chí

 

009bet

Tình hình nhiễm vibrios PP.Phân lập từ thủy sản và nước nuôi tại Cái Bè - Tiền Giang

Huỳnh Ngọc Trưởng
Ngày nhận: 28/05/2019
Đã sửa đổi: 18/08/2019
Ngày chấp nhận: 30/08/2019
Ngày đăng: 01/10/2019

Chi tiết

Các trích dẫn
Huỳnh Ngọc Trưởng. "Tình hình nhiễm vibrios PP.Phân lập từ thủy sản và nước nuôi tại Cái Bè - Tiền Giang". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 3, pp. 18-23, 2019
Phát hành
PP
18-23
Counter
660

Main Article Content

Tóm tắt

Để xác định tình hình nhiễm Vibrio spp. trên thủy sản thương phẩm và nước nuôi tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Nghiên cứu phân lập 501 mẫu gồm 311 mẫu nước nuôi và 190 mẫu thủy sản thương phẩm. Kết quả cho thấy có 161 mẫu nước và 82 mẫu thủy sản có chứa 8 loài Vibrio spp., nhiều nhất là V. parahaemolyticus, V. mimicus và V. alginolyticus.

Từ khóa:

Vibrio, thủy sản, tỉnh Tiền Giang

Trích dẫn

1. GARP - Nhóm nghiên cứu Quốc gia của Việt Nam (2010), “Phân tích thực trạng: Sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh ở Việt Nam”, Hà Nội, Việt Nam.
2. Đặng Thị Hoàng Oanh, Đoàn Nhật Phương, Nguyễn Thị Thu Hằng và Nguyễn Thanh Phương (2006), “Xác định vị trí phân loại và khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Vibrio phát sáng phân lập từ hậu ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon)”, Tạp chí nghiên cứu khoa học, tr. 42 – 52.
3. Bùi Quang Tề (2006), “Bệnh học thủy sản”, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I, phần 2, Nhà Xuất Bản Bắc Ninh.
4. SMEWW 9260 H: 2017- Phát hiện Vibrio cholerae trong nước, ISO/TS 21872 (2017) Part 1: Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus và ISO/TS 21872 (2007) Part 2: Detection of species other than Vibrio parahaemolyticus and Vibrio cholerae.
5. Samira Sarter, Hoang Nam Kha Nguyen, Le Thanh Hung, Jérome Lazard, Didier Montet (2007), “Antibiotic resistance in Gram-negative bacteria isolated from farmaed catfish”, Food Control 18, 1391-1396.
6. Austin, B. & D.A. Austin (1993), “Bacterial fish pathogens, Diseases in farmed and wild fish” 2nd edn. Ellis Horwood Ltd., Chichester.
7. Biosca, E. G., C. Amaro, C. Esteve, E. Alcaide & E. Garay (1991), “First record of Vibrio vulnificus biotype 2 from diseased European eel, Anguilla anguilla L”, Journal of Fish Diseases, 14: 103-109.
8. Lee, K.K. (1995), “Pathogenesis studies on Vibrio alginolyticus in the grouper, Epinephelus malabaricus”, Microbial Pathogenesis, 19: 39-48.

 Gửi bài