Bìa tạp chí

 

009bet

Đánh giá thực trạng ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ năm 2014-2018

Trương Hữu Hoài
Ngày nhận: 25/06/2019
Đã sửa đổi: 16/08/2019
Ngày chấp nhận: 05/09/2019
Ngày đăng: 01/10/2019

Chi tiết

Các trích dẫn
Trương Hữu Hoài. "Đánh giá thực trạng ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ năm 2014-2018". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 3, pp. 44-50, 2019
Phát hành
PP
44-50
Counter
587

Main Article Content

Tóm tắt

Thống kê kết quả giám sát mối nguy an toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk từ năm 2014 - 2018 cho thấy:

  • Tỷ lệ ô nhiễm thực phẩm chung là 28,9%, trong đó ô nhiễm vi sinh vật là 39,6%; Ô nhiễm hóa học là 20,9%.
  • Nước đá thực phẩm có tỷ lệ ô nhiễm vi sinh vật cao nhất với 90,6%; Dầu đang chiên rán có tỷ lệ ô nhiễm hóa học cao nhất với 51,1%.
  • Ô nhiễm E. coli chiếm tỷ lệ 66,2%; Ô nhiễm Coliforms chiếm tỷ lệ 53,5%.
  • Tỷ lệ ô nhiễm hàn the trong giò chả là 23,4%; Tỷ lệ tồn dư độ ôi khét trong dầu đang chiên rán là 51,1%; Tỷ lệ ô nhiễm methanol trong rượu sản xuất thủ công là 13,7%.

Từ khóa:

Ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm

Trích dẫn

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo kết quả giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm từ năm 2014 - 2018.
2. Đinh Thị Bích Hằng và Cộng sự (2010), “Đánh giá tình trạng ô nhiễm thực phẩm về chỉ tiêu vi sinh vật tại các tỉnh Tây Nguyên trong 3 năm 2008 – 2010”, Hội nghị khoa học an toàn vệ sinh thực phẩm lần thứ VI - 2012, trang 145.
3. Lê Lợi và cộng sự (2016), “Đánh giá mối nguy từ hàn the, formaldehyde, colifoms và E, coli trong một số thực phẩm lưu thông giai đoạn 2011 - 2015 tại tỉnh Nam Định”, Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm lần thứ 8, trang 99.
4. Nguyễn Văn Đang, Nguyễn Ngọc Thanh Trang (2013), “Đánh giá thực trạng ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, năm 2012 – 2013”, Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm lần thứ 7 năm 2014, trang 194.
5. Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Thị Thanh Tâm (2016), “Đánh giá thực trạng ô nhiễm vi sinh vật, hóa chất trong một số loại thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2013 – 2015”, Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm lần thứ 8, trang 29.
6. Tiêu Văn Linh, Trần Thị Phương Dung và cộng sự (2014), “Đánh giá hiệu quả giám sát phân tích mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm tại Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2013”, Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm lần thứ 7 năm 2014, trang 218.
7. Trần Đáng (2007), “An toàn thực phẩm”, Nhà xuất bản Hà Nội 2007.

 Gửi bài