Bìa tạp chí

 

009bet

Kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm của người kinh doanh thức ăn đường phố tại nội thành thành phố Kon Tum năm 2018

Nguyễn Thị Thu Giang Lê Trí Khải Hoàng Trí Trung Lưu Quốc Toản Hoàng Minh Trí
Ngày nhận: 30/06/2019
Đã sửa đổi: 30/08/2019
Ngày chấp nhận: 16/09/2019
Ngày đăng: 01/10/2019

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Thị Thu Giang, Lê Trí Khải, Hoàng Trí Trung, Lưu Quốc Toản, Hoàng Minh Trí. "Kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm của người kinh doanh thức ăn đường phố tại nội thành thành phố Kon Tum năm 2018". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 3, pp. 90-97, 2019
Phát hành
PP
90-97
Counter
878

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm của người kinh doanh thức ăn đường phố tại nội thành thành phố Kon Tum năm 2018 một cách khoa học, làm cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm soát an toàn thực phẩm thức ăn đường phố và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Đối tượng nghiên cứu là 160 người kinh doanh tại 160 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Thời gian nghiên cứu từ tháng 11/2017 đến tháng 6/2018. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích. Thu thập thông tin bằng cách phỏng vấn trực tiếp kết hợp quan sát. Kết quả tỷ lệ người kinh doanh có kiến thức về an toàn thực phẩm đúng là 64,4%, thái độ về an toàn thực phẩm tích cực là 45,6% và thực hành về an toàn thực phẩm đúng là 33,1%. Các yếu tố có liên quan đến kiến thức là giám sát của chính quyền địa phương, việc kiểm tra và phản ứng của người kinh doanh (P < 0,05). Các yếu tố có liên quan đến thái độ là việc kiểm tra và kiến thức (P < 0,05). Các yếu tố có liên quan đến thực hành là giám sát của chính quyền địa phương, việc kiểm tra và kiến thức (P < 0,05).

Từ khóa:

An toàn thực phẩm, thức ăn đường phố, kiến thức, thái độ, thực hành, Kon Tum

Trích dẫn

1. Bộ Y tế Việt Nam & nhóm đối tác Y tế (2006), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2015 - Tăng cường y tế cơ sở hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân.
2. Hoàng Khánh Chi, Nhữ Văn Hùng & Lê Văn Hữu (2013), "Kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm và các yếu tố liên quan của người kinh doanh, chế biến thức ăn đường
phố huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp năm 2012", Tạp chí Y học thực hành, 4/2013 (866), tr. 111-114.
3. Lê Ngọc Hiệp (2017), "Kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh an toàn thực phảm và một số yếu tố liên quan của người kinh doanh thức ăn đường phố tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2014", Tạp chí Khoa học trường Đại học An Giang, 13(1), tr. 68-78.
4. Phan Thị Lành (2017), "Kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến chính ở các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, năm 2016", Tạp chí Y học dự phòng, 27(6).
5. Phan Thị Lành (2017), "Thực hành về an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan của người chế biến chính ở các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, năm 2016", Tạp chí Y học dự phòng, 27(7).
6. Dương Quế Nhu, Nguyễn Tri Nam Khang & Nguyễn Thị Thảo Ly (2014), "Nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam qua đánh giá của du khách quốc tế", Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, (30), tr. 51-59.
7. Trần Thị Hồng Nhung & Nguyễn Hùng Long (2017), "Kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2016", Tạp chí Y học dự phòng, 3/2017(27).
8. Quốc hội (2010), Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, ngày 17/6/2010.

 Gửi bài