Bìa tạp chí

 

009bet

Đánh giá thực trạng nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các nhà máy, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc tỉnh Hưng Yên năm 2018 và thực hiện các giải pháp can thiệp

Đỗ Mạnh Hùng Nguyễn Thanh Long
Ngày nhận: 29/06/2019
Đã sửa đổi: 30/08/2019
Ngày chấp nhận: 06/09/2019
Ngày đăng: 01/10/2019

Chi tiết

Các trích dẫn
Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Long. "Đánh giá thực trạng nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các nhà máy, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc tỉnh Hưng Yên năm 2018 và thực hiện các giải pháp can thiệp". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 3, pp. 106-113, 2019
Phát hành
PP
106-113
Counter
458

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành để đánh giá thực trạng nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm tại bếp ăn tập thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy khối lượng rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả, thủy sản mua tại đơn vị sản xuất được xác định có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hoặc giấy tờ tương đương khác chiếm tỷ lệ không cao lần lượt là 2,3%, 2,9%, 2,4%, 3,6%. Có 11,1% cơ sở sản xuất rau, củ, quả có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các giấy tờ khác tương đương khác. Chỉ điều tra được 01 cơ sở nuôi trồng thủy sản đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, phần lớn thủy sản còn lại được thu mua từ các hộ nuôi trồng nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc giấy tờ tương đương khác. Cần mở rộng các mô hình sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nguyên liệu thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo hướng an toàn như: mô hình trồng rau, củ, quả an toàn, mô hình nuôi cá an toàn, mô hình chăn nuôi, giết mổ an toàn theo hướng VietGAP... nhằm đáp ứng nhu cầu cho các bếp ăn tập thể cũng như người dân trên địa bàn tỉnh.

Từ khóa:

Bếp ăn tập thể của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, nguồn gốc nguyên liệu, an toàn thực phẩm, Hưng Yên

Trích dẫn

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên (2015), Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý an toàn thực phẩm tại tỉnh Hưng Yên giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015.
2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên (2016), Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2016 tỉnh Hưng Yên.
3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên (2017), Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017 tỉnh Hưng Yên.
4. Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2016), Báo cáo số 7970/BC-ATTP ngày 22/12/2016 của Cục An toàn thực phẩm báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP năm 2015, giai đoạn 2011-2015 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2016-2020.
5. Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2017), Rau và hoa quả trong bữa ăn gia đình, truy cập ngày 18/7/2019, tại trang web http://www.vfa.gov.vn/dinh-duong-hop-ly/rau-va-hoa-qua-trong-buaan-gia-dinh.html.
6. Thanh Sơn (2019), 7 cơ sở giết mổ lợn ở Hưng Yên được chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y và ATTP, truy cập ngày 18/7/2019, tại trang web http://hungyentv.vn/kinh-te/47-co-so-gietmo-lon-o-hung-yen-duoc-chung-nhan-dieu-kien-ve-sinh-thu-y-va-attp.
7. Đức Toản (2018), Hưng Yên: Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, truy cập ngày 18/7/2019, tại trang web http://baohungyen.vn/kinh-te/201811/hung-yen-nang-cao-gia-tri-san-xuat-nongnghiep-822293/.
8. Tổng cục Thống kê (2018), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, truy cập ngày 07/02/2019, tại trang web https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=19037.

 Gửi bài