Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định đồng thời một số hormon steroid trong sữa và các sản phẩm từ sữa bằng kỹ thuật LC-MS/MS

Vũ Ngọc Tú Đỗ Thị Thu Hằng Lê Đình Chi Đậu Chi Mai Đặng Thị Hiên Trần Cao Sơn
Ngày nhận: 22/03/2019
Đã sửa đổi:
Ngày chấp nhận: 20/05/2019
Ngày đăng: 27/05/2019

Chi tiết

Các trích dẫn
Vũ Ngọc Tú, Đỗ Thị Thu Hằng, Lê Đình Chi, Đậu Chi Mai, Đặng Thị Hiên, Trần Cao Sơn. "Xác định đồng thời một số hormon steroid trong sữa và các sản phẩm từ sữa bằng kỹ thuật LC-MS/MS". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 2, pp. 8-15, 2019
Phát hành
PP
8-15
Counter
684

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp xác định đồng thời một số hormon steroid (gồm trenbolone, 17b-estradiol, progesterone, testosterone, estrone, melengestrol acetate và zeranol) đã được xây dựng dựa trên quy trình xử lý mẫu thủy phân kết hợp với chiết QuEChERS và phân tích bằng kỹ thuật LC-MS/MS. Hệ thống sắc ký lỏng với cột C18 pha đảo, detector khối phổ ba tứ cực nguồn ESI (+) và chế độ theo dõi ion MRM đã được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp có độ nhạy và chọn lọc cao đối với 7 hormon trên nền mẫu sữa và các sản phẩm sữa. Phương pháp cho phép xác định các hormon ở mức hàm lượng thấp với giới hạn định lượng trong khoảng 0,1 ÷2,0 µg/kg. Quy trình có độ thu hồi trong khoảng 70,4 ÷ 110,0%, độ lệch chuẩn tương đối trong khoảng 2,7 ÷ 12,0%. Phương pháp đã được ứng dụng để xác định hàm lượng 7 hormon steroid trong 40 mẫu sữa, sản phẩm sữa được thu thập trên thị trường Hà Nội.

Từ khóa:

LC-MS/MS, QuEChERS, hormon steroid, sữa

Trích dẫn

1. Vietnam Ministry of Health (2009), Vietnam national pharmacopoeia, Medical Publishing House, Hanoi.
2. I. Matraszek-Zuchowska, B. Wozniak, A. Posyniak (2017) “Determination of Hormone Residues in Milk by Gas Chromatography-Mass Spectrometry”, Food Analytical Methods, 10(3), 727–739.
3. R. Barreiro, P. Regal, M. Díaz-Bao, C. A. Fente and A. Cepeda (2015), “Analysis of Naturally Occurring Steroid Hormones in InfantFormulas by HPLC-MS/MS and Contribution to Dietary Intake”, Foods, 4, 605-621.
4. X. Qu, C. Su, N. Zheng, S. Li, L. Meng, and J. Wang (2017), “A Survey of Naturally-Occurring Steroid Hormonesin Raw Milk and the Associated Health Risks inTangshan City, Hebei Province, China”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(38), 1-11.
5. F. Courant, J.P. Antignac, D. Maume, F. Monteau, F. Andre (2007), “Determination of naturally occurring estrogens and androgens in retail samples of milk and eggs”, Food Additives and Contaminants, 24(12), 1358-1366.
6. AOAC International (2012), “Appendix F: Guidelines for Standard Method Performance Requirements”, Official Method of Analysis of AOAC International, 19th edition, AOAC, USA.
7. European Commision (2002), “2002/657/EC: Commission Decision of 12 August 2002 implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results”

 Gửi bài