Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định hàm lượng Tryptophan trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sau thủy phân enzyme

Lưu Thị Huyền Trang Vũ Thị Trang Lê Việt Ngân
Ngày phát hành 10/04/2019

Chi tiết

Cách trích dẫn
Lưu Thị Huyền Trang, Vũ Thị Trang, Lê Việt Ngân. "Xác định hàm lượng Tryptophan trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sau thủy phân enzyme". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 2, pp. 37-43, 2019
Phát hành
PP
37-43
Counter
782

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao được áp dụng để xác định hàm lượng tryptophan trong thực phẩm. Mẫu được thủy phân 16-24 giờ bằng protease enzyme ở 50oC. Dịch chiết được tách trên cột C8 với pha động là đệm NaH2PO4 50mM pH 2,3 : Methanol (82:18;v/v). Khoảng tuyến tính của Tryptophan 0,5 - 50 mg/L. Giới hạn hạn phát hiện của phương pháp là 4,6 mg/100g. Độ thu hồi được thực hiện bằng phương pháp thêm chuẩn, kết quả thu được trong khoảng 97% -103% và RSD (n = 6) trong khoảng 0,77% - 2,27% cho thấy phương pháp có độ đúng và độ chính xác tốt. Sử dụng nội chuẩn giúp quá trình phân tích giảm sai sót và cho kết quả lặp lại tốt.

Từ khóa:

HPLC, Tryptophan, thực phẩm

Trích dẫn

1. TCVN 5283:2007 – Determination of tryptophan in feed by HPLC method.
2. Nguyen Xuan Truong, Pham Thi Thuy, Nguyen Thi Anh Huong (2017), “Study on fluores cence kinetics method for simultaneous determination of tyrosine and tryptophan based on polypyridin ruthenium (II) complex reaction” Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học – Vol 22, No 3/2017.
3. Tran Cao Son (2010), “Method validation in analysis of chemistry and microbiology”, Poublishing house of Science and Technology, Hanoi..
4. Critima Delgado-Andrade, José A. Rùián-Henares, Salvio Jiménez-Pérz, Francisco J. Morales, (2006). “Tryptophan determination in milk – based ingredients and dried sport supplements by liquid chromatography with fluorescence detection” Food Chemistry 98, 580–585.
5. Estefanía Jimenez-Mart ́ ín, Jorge RuizTrinidad Perez-Palacios, Antonio Silva, Teresa Ante quera (2012). “Gas Chromatography−Mass Spectrometry Method for the Determination of Free Amino Acids as Their Dimethyl-tert-butylsilyl (TBDMS) Derivatives in Animal Source Food” Journal of Agricultural and Food Chemistry 60, 2456−2463.
6. Jiaoyan Ren, Mouming Zhao, Jinshui Wang, Chun Cui and Bao Yang (2007). “Sectrophoto metric method for determination of Tryptophan protein hydrolysates” Food Technol. Biotechnol 45 (4) 360 - 366.
7. Lijuan Song a, Zhenpeng Guo a, Yi Chen (2011). “One-pot labeling-based capillary zoneelectrophoresis for separation of amino acid mixture and assay of biofluids” Analytica Chimica Acta 703, 257–263.
8. O. Draher and N. White (2018). “HPLC Determination of Total Tryptophan in Infant Formula and Adult/Pediatric Nutritional Formula Following Enzymatic Hydrolysis: Single-Laboratory Validation, First Action 2017.03” Juornal of AOAO international, Volume 101, pp. 824-830(7).
9. Yonghong Zhu, Yan Yang, Zhaoxu Zhou, Genrong Li, Mei Jiang, Chun Zhang, Shiqi Chen (2010). “Direct determination of free tryptophan contents in soy sauces and its application as an index of soy sauce adulteration” Food Chemistry 118, 159–162.

 Gửi bài