Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định hàm lượng IOD trong sữa và thực phẩm bổ sung bằng phương pháp khối phổ Plasma cảm ứng cao tần ( ICP-MS)

Đinh Viết Chiến Phạm Công Hiếu Nguyễn Bảo Thoa Nguyễn Minh Châu Lê Văn Hà Vũ Thị Bích Phương Nguyễn Văn Ri Nguyễn Thị Ánh Hường Lê Thị Hồng Hảo
Ngày nhận: 10/01/2019
Đã sửa đổi:
Ngày chấp nhận: 20/02/2019
Ngày đăng: 28/02/2019

Chi tiết

Các trích dẫn
Đinh Viết Chiến, Phạm Công Hiếu, Nguyễn Bảo Thoa, Nguyễn Minh Châu, Lê Văn Hà, Vũ Thị Bích Phương, Nguyễn Văn Ri, Nguyễn Thị Ánh Hường, Lê Thị Hồng Hảo. "Xác định hàm lượng IOD trong sữa và thực phẩm bổ sung bằng phương pháp khối phổ Plasma cảm ứng cao tần ( ICP-MS)". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 1, pp. 9-14, 2019
Phát hành
PP
9-14
Counter
681

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp xác định iod trong sữa và thực phẩm bổ sung đã được nghiên cứu. Các thông số của thiết bị được tối ưu hóa tự động như công suất cao tần, khí nebulizer, thế thấu kính ion. Iod được chiết từ nền mẫu bằng dung dịch HNO3 2% sử dụng bể rung siêu âm ở nhiệt độ 80ºC. Mẫu sau đó được điều chỉnh đến pH 9 ÷ 10 sử dụng dung dịch NH3, sau đó lọc qua màng lọc 0,45 µm trước khi được phân tích trên thiết bị ICP-MS. Phương pháp đã cho thấy có độ lặp lại và hiệu suất thu hồi cao, phù hợp để xác định iod trong mẫu sữa và thực phẩm bổ sung.

Từ khóa:

Iod, ICP-MS, thực phẩm

Trích dẫn

1. TCVN 9517:2012, Xác định Iod trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng plasma cao tần cảm ứng (ICP-MS).
2. AOAC 2012.14 (2012), Total Iodine in Infant formula and nutritional products by Inductively coupled plasma mass spectrophotometry.
3. Luisa Maria, Fernández-Sánchez, Pilar Bermejo-Barrera, Jose´ Maria Fraga-Bermudez, Joanna Szpunar, Ryszard Lobinski (2007), Determination of iodine in human milk and infant formulas, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 21 S1, pages 10 – 13.
4. A.A. Labib1,2, B.M. Challan (2014), Assessment of Dietary Supplement from Iodine by Milk Intake, Arab Journal of Nuclear Science and Applications, 48(2), pages (1-10).
5. Kaare Julshamn, Lisbeth Dahl and Karen Eckhoff (2001), Determination of Iodine in Seafood by Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometry, JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL VOL. 84, NO. 6.
6. C. Phillip Shelor, Purnendu K. Dasgupta (2011), Review of analytical methods for the quantification of iodine in complex matrices, Analytica Chimica Acta 702, pages 16–36.

 Gửi bài