Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định hàm lượng Crinamidin trong một số thực phẩm chức năng bằng GC-MS/MS

Lê Thị Liên Bạch Thúy Anh Cao Công Khánh Trần Nguyên Hà Lê Thị Hồng Hảo
Ngày phát hành 09/03/2018

Chi tiết

Cách trích dẫn
Lê Thị Liên, Bạch Thúy Anh, Cao Công Khánh, Trần Nguyên Hà, Lê Thị Hồng Hảo. "Xác định hàm lượng Crinamidin trong một số thực phẩm chức năng bằng GC-MS/MS". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 1 - số 1, pp. 3-7, 2018
Phát hành
PP
3-7
Counter
780

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp xác định hàm lượng Crinamidin bằng sắc ký khí khối phổ hai lần (GC-MS/MS) đã được xây dựng và thẩm định trên nền mẫu thực phẩm chức năng. Phương pháp được thực hiện trên cột DB5-MS, kết hợp với detector khối phổ ba tứ cực. Phương pháp được đánh giá về độ đặc hiệu, đường chuẩn, độ đúng, độ chụm, giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ). Đường chuẩn được xây dựng trong khoảng nồng độ từ 5ppm-50ppm với hệ số tương quan là 0,9970. Độ thu hồi với ba mức nồng độ đều đạt trên 90,1%. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương pháp lần lượt là 3 và 10 mg/kg. Tất cả các kết quả thu được đều đáp ứng yêu cầu của AOAC trên nền mẫu thực phẩm chức năng. Phương pháp được ứng dụng để phân tích 34 mẫu thực tế trên địa bàn Hà Nội.

Từ khóa:

Crinamidin, sắc ký khí khối phổ hai lần (GS-MS/MS)

Trích dẫn

1. Bộ Y Tế Dược điển Việt Nam IV Bản bổ sung, NXB Y học, Hà Nội, 2015, pp. 1182 - 1184.
2. Đỗ Tất Lợi, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, 2015, pp. 510 - 512.
3. Võ Thị Bạch Huệ, Nguyễn Khắc Quỳnh Cứ, Ngô Vân Thu, Delome Frederic, Daniel F. Michel Bechi, "Khảo sát alcaloid chiết từ lá cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L. Amaryllidaceae) bằng kỹ thuật GCMS", Tạp chí Dược học, 4, 1999, pp. 9-11.
4. Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Nguyễn Hồng Thiên Thanh, Võ Thị Bạch Huệ, "Phân lập và xây dựng chất chuẩn crinamidin từ lá trinh nữ hoàng cung Crinum latifolium L.", Tạp chí Dược học, 441, (2013), pp. 38 - 41.
5. John Refaat, Mohamed S. Kamel, Mahmoud A. Ramadan and Ahmed A. Ali, "Crinum; an endless source of bioactive principles: A review. Part V. Biological profile", International journal of pharmaceutaical sciences and research, 4 (4), 2013, pp. 1239 - 1252.

 Gửi bài