Bìa tạp chí

 

009bet

Thẩm định phương pháp phân tích hàm lượng một số Whey protein trong thực phẩm bổ sung bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao

Nguyễn Thị Hồng Ngọc Mạc Thi Thanh Hoa Vũ Thị Thanh An Phạm Thị Thanh Hà Cao Công Khánh Lê Thị Hồng Hảo
Ngày phát hành 28/01/2019

Chi tiết

Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Mạc Thi Thanh Hoa, Vũ Thị Thanh An, Phạm Thị Thanh Hà, Cao Công Khánh, Lê Thị Hồng Hảo. "Thẩm định phương pháp phân tích hàm lượng một số Whey protein trong thực phẩm bổ sung bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 1, pp. 32-38, 2019
Phát hành
PP
32-38
Counter
669

Main Article Content

Tóm tắt

Một phương pháp chính xác, hiệu quả xác định hàm lượng hai thành phần chính của whey protein là Alpha-lactalbumin (α-LA) và Beta-lactoglobulin (β-LG) trong thực phẩm bổ sung bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo với detector PDA đã được phát triển và thẩm định. Phương pháp này sử dụng cột C18 và pha động với chương trình gradient gồm hai kênh: kênh A (TFA 0,1% (v/v) trong nước và kênh B (TFA 0,1% (v/v) trong acetonitrile). α-LA và β-LG được phát hiện tại bước sóng 215nm trong vòng 50 phút. Phương pháp đã được thẩm định về độ đặc hiệu, khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ chụm và độ đúng; sau đó áp dụng phân tích hàm lượng một số mẫu thực phẩm bổ sung lấy ngẫu nhiên trên thị trường.

Từ khóa:

Alpha-lactalbumin (α-LA); Beta-lactoglobulin (β-LG); whey; whey protein; thực phẩm bổ sung, HPLC, PDA

Trích dẫn

1. Tiêu Chuẩn Quốc Gia 9660:2013 (ISO 13875:2005) về Sữa Dạng Lỏng - Xác Định Hàm Lượng β-Lactoglobulin Tan Trong Acid - Phương Pháp Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao Pha Đảo, 2013
2. R. Hartmann and H. Meisel, “Food-derived peptides with biological activity: from research to food applications - ScienceDirect,” Current Opinion in Biotechnology, 18 (2), 2007, pp. 163–169.
3. H. Meisel, “Multifunctional peptides encrypted in milk proteins,” Biofactors, 21 (1–4), 2004, pp. 55–61.
4. H. W. Robinson and C. G. Hogden, “The Biuret Reaction in the Determination of Serum Proteins I. a Study of the Conditions Necessary for the Production of a Stable Color Which Bears a Quantitative Relationship to the Protein Concentration,” J Biol Chem, 135 (2), 1940, pp. 707–725.
5. F. Stumr et al., “Enzyme-linked immunosorbent assay kit for beta-lactoglobulin determination: interlaboratory study,” J AOAC Int, 92 (5), 2009, pp. 1519–1525.
6. B. Miralles, V. Rothbauer, M. A. Manso, L. Amigo, I. Krause, and M. Ramos, “Improved method for the simultaneous determination of whey proteins, caseins and para-kappa-casein in milk and dairy products by capillary electrophoresis.,” J Chromatogr A, 915 (1–2), 2001, pp. 225–230.
7. Y. Ren, Z. Han, X. Chu, J. Zhang, Z. Cai, and Y. Wu, “Simultaneous determination of bovine α-lactalbumin and β-lactoglobulin in infant formulae by ultra-high-performance liquid chromatography–mass spectrometry,” Analytica Chimica Acta, vol. 667, no. 1, pp. 96–102, May 2010.

 Gửi bài