Bìa tạp chí

 

009bet

Đánh giá thực trạng kết quả tham gia thử nghiệm thành thạo các chương trình hóa lý năm 2017

Đặng Hữu Cường
Ngày nhận: 04/06/2018
Đã sửa đổi:
Ngày chấp nhận: 12/07/2018
Ngày đăng: 24/07/2018

Chi tiết

Các trích dẫn
Đặng Hữu Cường. "Đánh giá thực trạng kết quả tham gia thử nghiệm thành thạo các chương trình hóa lý năm 2017". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 1 - số 2, pp. 40-48, 2018
Phát hành
PP
40-48
Counter
509

Main Article Content

Tóm tắt

Thử nghiệm thành thạo đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của kết quả thử nghiệm. Dựa trên kết quả thử nghiệm thành thạo, các nhà quản lý cũng như các đơn vị liên quan sẽ đánh giá được năng lực của phòng thí nghiệm. Việc tham gia thử nghiệm thành thạo cũng là bằng chứng cho thấy phòng thí nghiệm đang thực hiện qui trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/ IEC17025 để nâng cao chất lượng kiểm nghiệm trong cả nước. Thông qua chương trình thử nghiệm thành thạo, các đơn vị tự đánh giá năng lực của mình và đồng thời tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng của kết quả kiểm nghiệm để có biện pháp cải tiến, khắc phục và chính xác kết quả để đảm bảo chất lượng tốt hơn. Bài báo này sẽ đưa ra một bức tranh tổng thể về năng lực kiểm nghiệm của các phòng thí nghiệm kiểm nghiệm thực phẩm trong và ngoài ngành y tế dựa trên kết quả tham gia thử nghiệm thành thạo do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC) tổ chức trong năm 2017.

Từ khóa:

Thử nghiệm thành thạo, kết quả thử nghiệm thành thạo, kiểm nghiệm thực phẩm

Trích dẫn

1. ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
2. ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – General requirements for proficiency testing.
3. Yêu cầu và chính sách của tổ chức A2LA – Hoa Kỳ (The American Association for Laboratory Accreditation) đối với chứng chỉ số: 4254.01 ngày 15/5/2017 cấp cho Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.
4. Báo cáo kết quả thử nghiệm thành thạo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia năm 2017.
5. ISO/IEC 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons (second edition 2015-08-01, corrected version 2016-10-15)
6. P.TT.05 – Thủ tục phân tích dữ liệu và đánh giá kết quả chương trình TNTT của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.
7. P.HD.02 – Hướng dẫn tính giá trị ấn định và phương pháp phân tích của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.
8. P.ST - Sổ tay chất lượng thử nghiệm thành thạo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.
9. Danh sách các đơn vị được Bộ Y tế chỉ định theo Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYTBCT-BNNPTNN.

 Gửi bài