Bìa tạp chí

 

009bet

Nghiên cứu xác định đồng thời một số chất màu cấm trộn trái phép trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Vũ Lan Phương Nguyễn Thị Hà Bình Doãn Thu Huyền Lê Thị Kim Vân Trần Cao Sơn Lê Thị Hồng Hảo
Ngày nhận: 10/02/2020
Đã sửa đổi: 07/03/2020
Ngày chấp nhận: 18/03/2020
Ngày đăng: 31/03/2020

Chi tiết

Các trích dẫn
Vũ Lan Phương, Nguyễn Thị Hà Bình, Doãn Thu Huyền, Lê Thị Kim Vân, Trần Cao Sơn, Lê Thị Hồng Hảo. "Nghiên cứu xác định đồng thời một số chất màu cấm trộn trái phép trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 1, pp. 1-10, 2020
Phát hành
PP
1-10
Counter
669

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ ba tứ cực sử dụng nguồn ion phun điện tử, chế độ theo dõi đa phản ứng đã được sử dụng để phát hiện đồng thời 16 chất mầu cấm trong các nhóm thực phẩm thịt gà khô, thịt bò khô, gia vị, ớt bột. Phương pháp dựa trên cơ sở chiết các chất mầu ra khỏi nền mẫu bằng kỹ thuật QuEChERS (muối chiết được sử dụng là hỗn hợp 4g MgSO4 và 1g CH3COONa), sau đó dịch chiết được làm sạch qua ống d- SPE với hỗn hợp 1,2g MgSO4, 0,05g PSA và 0,05 g C18. Dịch sau khi làm sạch được phân tích trên thiết bị LC-MS/MS. Mỗi chất mầu cấm được đặc trưng bởi 1 ion mẹ và 2 ion con. Phương pháp cho phép sàng lọc sự có mặt đồng thời của 16 chất mầu cấm ở mức nồng độ tối thiểu là 5 µg/kg với rhodamin B, crystal violet, chrysoidine G, auramine O, sudan Black B, pararosanilin và khoảng 50 µg/kg với oil Orange SS, canthaxanthin, malachite, leucomalachite, sudan I, sudan II, sudan III, sudan IV, sudan Red B, para Red. Độ đặc hiệu đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn Châu Âu 657/2002/EC, khoảng tuyến tính từ 1 µg/L đến 1000 µg/L, độ thu hồi từ 73% - 104%, độ lặp lại tốt với RSD% thấp hơn 16,4%. Nghiên cứu đã áp dụng phương pháp trên để phân tích 30 mẫu thịt bò khô, thịt gà khô, tương ớt, ớt bột, chất phụ gia tạo mầu và phát hiện 02 mẫu ớt bột và 04 mẫu phụ gia tạo mầu rhodamin B, sudan 1 và auramin O.

Từ khóa:

LC-MS/MS, chất mầu cấm, thực phẩm, thịt bò khô, thịt gà khô, tương ớt, màu thực phẩm

Trích dẫn

[1] Nguyên Hùng Long, Lâm Quốc Hùng và cộng sự, “Đă ̃ ̣c điểm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm ở một số cơ sơ sản xuất, chế biến thực phẩm năm 2007”, Kỷ yếu hội nghị khoa học An toàn thực phẩm lần thứ 5­ 2007, Hà Nội: Nhà xuất bản Y học, 2007.
[2] Y. L. Wu, C. Li, X. Xia, Y.J. Liu and J. Z. Shen (2003), “Development and validation of a confirmatory HPLC method for simultaneous determination of Sudan Dyes in animal tissues and eggs”, Journal of Chromatographic Science, vol. 48, no.1, pp. 63­67, 2010.
[3] Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Thông tin cảnh báo chất Auramin O trên măng tươi, măng khô, 2016
[4] X. He, Y. Chen, H. Li, T. Zou, M. Huang, H. Li and E. Xia, “Analysis of sudan I in food by QuEChERS combined with ultrasound ­ assisted dispersive liquid­liquid microextraction with solidification of floating organic drop (UADLLME­SFO) prior to HPLC­PAD”, Food Science and Technology Research, vol. 21, no. 5, pp. 659­664, 2015.
[5] J. Li, X.M. Ding, D.D. Liu, F. Guo, Y. Chen, Y. B. Zhang, H. M. Liu, “Simultaneous determination of eight illegal dyes in chili products by liquid chromatography­tandem mass spectrometry”, Journal of Chromatography B, vol. 942­943, pp. 46­52, 2013.
[6] F. Feng, Y. Zhaoa, W. Yonga, L. Suna, G. Jiang, X. Chu, “Highly sensitive and accurate screening of 40 dyes in soft drinks by liquid chromatography­electrospray tandem mass spectrometry”, Journal of Chromatography B, vol. 879, pp. 1813­1818, 2011.
[7] R. Liu, W. Hei, P. He, Z. Li, “Simultaneous determination of fifteen illegal dyes in animal feeds and poultry products by ultra­high performance liquid chromatography tandem mass Spectrometry”, Journal of Chromatography B, vol. 879, pp. 2416­2422, 2011.
[8] Z. Hu, P. Qi, N. Wang, Q. Q. Zhou, Z. H. Lin, Y. Z. Chen, X. W. Mao, J. J. Jiang, C. Li, “Si-multaneous determination of multiclass illegal dyes with different acidic­basic properties in foodstuffs by LC­MS/MS via polarity switching mode”, Food Chemistry, vol. 309, pp.71­133, 2018.
[8] W. Jia, X. Chu, Y. Ling, J. Huang, Y. Lin, J. Chang, “Simultaneous determination of dyes in wines by HPLC coupled to quadrupole orbitrap mass spectrometry”, Journal of Separation Science, vol. 37, no.7, pp. 782­791, 2014.
[9] D. Pagáčiková and J. Lehotay, “Determination of synthetic colours in meat products using high­performance liquid chromatography with photodiode array detector”, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, vol. 38, pp. 579­583, 2014.

 Gửi bài