Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định đồng thời hàm lượng rutin, hesperidin, quercetin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng rắn bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Nguyễn Thị Thanh Phương Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đàm Thị Thu
Ngày nhận: 20/01/2020
Đã sửa đổi: 28/02/2020
Ngày chấp nhận: 14/03/2020
Ngày đăng: 31/03/2020

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đàm Thị Thu. "Xác định đồng thời hàm lượng rutin, hesperidin, quercetin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng rắn bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 1, pp. 38-45, 2020
Phát hành
PP
38-45
Counter
573

Main Article Content

Tóm tắt

Xác định đồng thời hàm lượng rutin, hesperidin, quercetin trong một số mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Điều kiện sắc ký sử dụng cột Agilent Zorbax Eclipse XDB C18 (250 x 4,6 mm; 5 µm); detector DAD ở bước sóng 280 nm với hesperidin, 254 nm với rutin và quercetin; pha động: Acetonitril - Dung dịch acid sulfuric 0,1% (gradient). Phương pháp có giá trị giới hạn định lượng nhỏ (0,02g/100g chế phẩm với rutin, 0,05g/100g chế phẩm với hesperidin và 0,01g/100g chế phẩm với quercetin); độ đúng trong khoảng 97,0% - 101,33%; độ lặp lại với giá trị RSD % nhỏ (1,11% - 1,92%). Ứng dụng phương pháp xác định hàm lượng các chất phân tích trong 20 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe, kết quả cho thấy phương pháp có độ chọn lọc và độ tin cậy.

Từ khóa:

HPLC, rutin, hesperidin, quercetin, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Trích dẫn

[1] Đỗ Tất Lợi, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Hà Nội: Nhà xuất bản Y học, tr. 298­299, tr. 384­385, 2005.
[2] Dược điển Việt Nam, lần xuất bản thứ năm, Tập 2, Hà Nội: Nhà Xuất bản Y học, 1195­1196, tr. 1358­1359, 2017.
[3] Pharmacopoeia of the People’s Republic of China, Vol. Ia. Pharmacopoeia Commission of PRC, pp. 436­437, 2015.
[4] L.Chang; X. X .Zhang; Y. P. Ren; L. Cao; X. R. Zhi and L.T. Zhang, “Simultaneous Quantification of Six Major Flavonoids From Fructus sophorae by LC­ESI­MS/MS and Statistical Analysis”, Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 75, no 3, pp. 330-338, 2013.
[5] D. Šatínský, K. J. L. Havlíková and P. Solich, “A new and fast HPLC method for determi nation of rutin, troxerutin, diosmin and hesperidin in food supplements using fused­core column technology”, Methods in Food Analysis., vol. 6, pp. 1353­1360, 2013.
[6] Y. J. Yang, Z. L. Yang, D. C. Wang, X. C. Xiao and P. Li, “Comparative study on effects of rutin and quercetin on metabolism in osteoblast cells”, Zhong Yao Cai, vol. 29, no. 5, pp.467­470, 2006.
[7] AOAC ­ Appendix K: Guidelines for Dietary Supplements and Botanicals ­ Part I: AOAC Guidelines for Single­Laboratory Validation of Chemical Methods for Dietary Supplements and Botanicals, 2013.
[8] Trần Cao Sơn, Phạm Xuân Đà, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thành Trung, Thẩm định phươngpháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr.31, 2010.

 Gửi bài