Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định đồng thời một số độc tố vi nấm nhóm Ergot Alkaloids trong thực phẩm bằng LC-MS/MS

Trần Cao Sơn Trần Hoàng Giang Nguyễn Thị Mến Nguyễn Thị Hà Bình Lê Đình Chi Nguyễn Thị Phương Lan Nguyễn Thị Ánh Hường
Ngày nhận: 15/01/2020
Đã sửa đổi: 15/02/2020
Ngày chấp nhận: 20/03/2020
Ngày đăng: 31/03/2020

Chi tiết

Các trích dẫn
Trần Cao Sơn, Trần Hoàng Giang, Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Thị Hà Bình, Lê Đình Chi, Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Ánh Hường. "Xác định đồng thời một số độc tố vi nấm nhóm Ergot Alkaloids trong thực phẩm bằng LC-MS/MS". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 1, pp. 62-70, 2020
Phát hành
PP
62-70
Counter
493

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS) đã được áp dụng để nghiên cứu phương pháp xác định 4 độc tố vi nấm nhóm ergot alkaloids (EAs) bao gồm ergosine, ergocryptine, ergocristine, ergocorsine trong thực phẩm. Các độc tố vi nấm EAs trong thực phẩm được chiết và làm sạch bằng kỹ thuật QuEChERS, sau đó được tách bằng sắc ký lỏng với cột C18 và định lượng bằng detector khối phổ ba tứ cực. Nguồn ion hóa ESI (+), chế độ theo dõi ion MRM đã được sử dụng trong nghiên cứu. Phương pháp đã được xác nhận giá trị sử dụng theo hướng dẫn AOAC, cho thấy có tính đặc hiệu tốt, đường chuẩn được xây dựng từ 5,0 đến 100 µg/kg, giới hạn phát hiện 0,3 µg/kg, giới hạn định lượng 1,0 µg/kg; độ chụm và độ đúng đáp ứng yêu cầu của AOAC với hệ số biến thiên lặp lại nhỏ hơn 12,5% và độ thu hồi dao động từ 90,6 đến 102,8%, đáp ứng yêu cầu theo AOAC. Phương pháp đã được áp dụng để sơ bộ đánh giá hàm lượng các độc tố vi nấm EAs trong một số sản phẩm thực phẩm bao gồm ngô, lúa mỳ và bột ngũ cốc dinh dưỡng.

Từ khóa:

ergot alkaloids, ergosine, ergocryptine, ergocristine, ergocorsine, LC­MS/MS, lúa mỳ, ngô, ngũ cốc

Trích dẫn

[1] W. M. Haschek, C. G. Rousseaux, M. A. Wallig, “Haschek and Rousseaux’s Handbook of Toxicologic Pathology”, Academic Press, 3rd Edition, 2013.
[2] EFSA, “Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed”, EFSA Journal, pp. 158, 2012.
[3] R. Krska, G. Stubbings, R. Macarthur and C. Crews, “Simultaneous determination of six major ergot alkaloids and their epimers in cereals and foodstuffs by LC¬MS¬MS”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 391, no. 2, pp. 563¬576, 2008.
[4] R. Mohamed, E. Gremaud, J. Richoz¬Payot, J.¬C. Tabet and P. A. Guy, “Quantitative deter mination of five ergot alkaloids in rye flour by liquid chromatography¬electrospray ionisation tandem mass spectrometry”, Journal of Chromatography A, vol. 1114, no. 1, pp. 62¬72, 2006.
[5] Q. Guo, B. Shao, Z. Du, and J. Zhang,“Simultaneous Determination of 25 Ergot Alkaloids in Cereal Samples by Ultraperformance Liquid Chromatography¬Tandem Mass Spectrometry”, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 64, no. 37, pp. 7033¬7039, 2016. 70 Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm, Tập 3, Số 1, 2020 Xác định đồng thời một số độc tố vi nấm nhóm ergot alkaloids trong thực phẩm bằng LC-MS/MS
[6] G. M. Ware, G. Price, L. Carter, and R. R. Eitenmiller, “Liquid chromatographic preparative method for isolating ergot alkaloids, using a particle¬loaded membrane extracting disk”, Journal of AOAC International, vol. 83, no. 6, pp. 1395¬1399, 2000.

 Gửi bài