Bìa tạp chí

 

009bet

Nghiên cứu phương pháp xác định vanillin, ethyl vanillin, menthol, amyl acetat, citral trong nền mẫu phụ gia thực phẩm bằng sắc ký khí khối phổ (GC-MS)

Lê Viết Ngân Vũ Thị Kim Oanh Vũ Thị Trang Lưu Thị Huyền Trang
Ngày nhận: 26/01/2018
Đã sửa đổi:
Ngày chấp nhận: 05/03/2018
Ngày đăng: 14/03/2018

Chi tiết

Các trích dẫn
Lê Viết Ngân, Vũ Thị Kim Oanh, Vũ Thị Trang, Lưu Thị Huyền Trang. "Nghiên cứu phương pháp xác định vanillin, ethyl vanillin, menthol, amyl acetat, citral trong nền mẫu phụ gia thực phẩm bằng sắc ký khí khối phổ (GC-MS)". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 1 - số 1, pp. 25-28, 2018
Phát hành
PP
25-28
Counter
715

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát các điều kiện xử lý mẫu và phân tích trên hệ thống sắc ký khí khối phổ để xác định vanillin, ethyl vanillin, menthol, amyl acetat, citral trong nền mẫu phụ gia thực phẩm. Các chất phân tích được chiết ra khỏi nền mẫu bằng acetonitril tại 30°C trong 15 phút, tách bằng sắc ký khísử dụng cột tách DB5-MS (30m x 0,25 mm x 0,25 µm), định lượng bằng detector khối phổ. Kết quả thẩm định thu được đường chuẩn tuyến tính trong khoảng 0,05- 20 µg/mL, hiệu suất thu hồi 95,0-105%, độ lặp lại RSD 1,92 – 4,04%. Ứng dụng phương pháp phân tích 15 mẫu phụ gia thực phẩm tạo hươngthu thập trên thị trường cho thấy hầu hết các mẫu phụ gia hương liệu chứa nhiều hơn một hợp chất tạo hương trong thành phần.

Từ khóa:

GC-MS, hợp chất tạo hương, phụ gia thực phẩm

Trích dẫn

1. Hoàng Đình Hòa, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Minh Tú, “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu lá bưởi, cam và chanh”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2014, số 52 (5A), 1- 6
2. Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Phương Chi “Các chất dễ bay hơi từ loài sả chanh (Cymbopogon citratus) ở Nghệ An”, Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 6
3. A.G.Huesgen, analysis of natural and artificial vanilla preparations, Agilent Technologies.
4. Diogo Miron et al, “Spectrophotometric simultaneous determination of citral isomers in cyclodextrin complexs with partial least squares supported approach”, Current pharmaceutical analysis, 2012, 8, 401-408
5. Jan Krek, Janusz Slawomir czekaj and Wlodzimierz Rzeszutko “Validation of a method for simulraneuos determination of menthol and methyl salicylate in pharmaceuticals by capillary gas chromatography with cool on-column injection”, Acta Poloniac pharmaceutica Drug Research Vol 60, No.5, pp 343-349, 2003.
6. Maria J.Jordan, Kawaljit Tandon, Philip E. Shaw and Kevin L. Goodner, “Aromatic profile of aqueous banana essence and banana fruit by gas chromatography – mass spectrometry (GC-MS) and gas chromatography – Olfactometry (GC-O)”, J. Agric. Food Chem. 2001, 49, 4813-4817

 Gửi bài