Bìa tạp chí

 

009bet

Kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm của người sản xuất, chế biến thực phẩm chay trên địa bàn Hà Nội năm 2022-2023

Lê Thị Hồng Hảo Nguyễn Lê Hoàng Anh Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Giang Phạm Như Trọng Nguyễn Thành Trung Phạm Quang Trung Nguyễn Thị Minh Thư Đinh Viết Chiến Nguyễn Ánh Nguyệt Trần Việt Dũng Vũ Thị Trang
Ngày nhận: 18/01/2024
Đã sửa đổi: 21/02/2024
Ngày chấp nhận: 23/02/2024
Ngày đăng: 31/03/2024

Chi tiết

Các trích dẫn
Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Giang, Phạm Như Trọng, Nguyễn Thành Trung, Phạm Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Thư, Đinh Viết Chiến, Nguyễn Ánh Nguyệt, Trần Việt Dũng, Vũ Thị Trang. "Kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm của người sản xuất, chế biến thực phẩm chay trên địa bàn Hà Nội năm 2022-2023". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 7 - số 1, pp. 77-88, 2024
Phát hành
PP
77-88
Counter
116

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang thực hiện phân tích trên 422 người chế biến thực phẩm chay tại một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Kết quả cho thấy người chế biến đạt kiến thức chung về An toàn thực phẩm (ATTP) chiếm 24,5%, đạt kiến thức về cơ sở hạ tầng và vệ sinh chiếm 39,2%, đạt kiến thức về thiết bị dụng cụ chiếm 31,4%, đạt kiến thức về thực hành vệ sinh là 32,1%, đạt kiến thức về các quy định đối với người chế biến thực phẩm là 21,8%. Tỉ lệ người chế biến thực phẩm chay có bằng chứng được tập huấn kiến thức ATTP chỉ chiếm 31,1%. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chay.

Từ khóa:

thực phẩm chay, kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm, người chế biến

Trích dẫn

[1]. Roman Pawlak, “Vegetarian Diets in the Prevention and Management of Diabetes and Its Complications,” Diabetes spectrum: a publication of the American Diabetes Association, vol. 30, no. 2, pp. 82-88, 2017.
[2]. Boeing, H.; Bechthold, A.; Bub, A.; Ellinger, S.; Haller, D.; Kroke, “A. Critical review: Vegetables and fruit in the prevention of chronic diseases,” Eur. J. Nutr, vol. 51, vo.6, pp. 637–663, 2012.
[3]. Key, T.J.; Appleby, P.N.; Rosell, M.S. “Health effects of vegetarian and vegan diets”. Proc. Nutr. Soc, vol. 65, vol.1, pp. 35–41, 2006.
[4]. Orlich, M.J.; Singh, P.N.; Sabaté, J.; Jaceldo-Siegl, K.; Fan, J.; Knutsen, S.; Beeson, W.L.; Fraser, G.E. “Vegetarian Dietary Patterns and Mortality in Adventist Health Study 2”. JAMA Intern. Med, vol. 173, no. 8, pp. 1230, 2013.
[5]. Satija, A.; Bhupathiraju, S.N.; Rimm, E.B.; Spiegelman, D.; Chiuve, S.E.; Borgi, L.; Willett, W.C.; Manson, J.E.; Sun, Q.; Hu, F.B. “Plant-based dietary patterns and incidence of type 2 diabetes in US men and women: Results from three prospective cohort studies”, PLoS Med, vol. 13, no. 6, pp. 1970–1980, 2016.
[6]. Kjeldsen-Kragh, J, “Rheumatoid arthritis treated with vegetarian diets,” Am. J. Clin. Nutr, vol. 70, no. 3, pp. 594s–600s, 1999.
[7]. Kahleova, H.; Levin, S.; Barnard, N.D, “Vegetarian Dietary Patterns and Cardiovascular Disease. Progress in Cardiovascular Diseasesn,” Am. J. Clin. Nutr, vol. 61, no. 1, pp. 54–61, 2018.
[8]. Chiu, T.H.T.; Liu, C.H.; Chang, C.C.; Lin, M.N.; Lin, C.L. “Vegetarian diet and risk of gout in two separate prospective cohort studies,” Clin. Nutr, vol. 39, no. 3, pp. 837–844, 2019.
[9]. Leitzmann, Claus, "Vegetarian nutrition: past, present, future", Am. J. Clin. Nutr, vol. 100, no. 1, pp. 496S-502S, 2014.
[10]. Journal of Industry and Trade, "Opportunities and challenges for vegetarian food" [Online]. Available: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-thuc-pham-chay-83993.htm. [Accessed Dec 08 2023]. [In Vietnamese].
[11]. Nguyen Thi Thuy Ngan, Vo Ngoc Anh Tho, Do Thi Ngoc Khanh, Vo Thi Thanh Hien, Jeremy N. Day, Nguyen Ngoc Sang, Hua Thoai Tam, Ho Thi Chi Thanh, Le Quoc Hung, "Botulism outbreak after the consumption of vegetarian pâtéin the south of Viet Nam", Wellcome Open Research, 5:257, 2021.
[12]. Ministry of Health, "Decision No. 37/QD-ATTP dated February 2nd, 2015 of the Ministry of Health on promulgation of food safety training materials, food safety questions and answers for owners and food handlers of food businesses", 2015. [In Vietnamese].
[13]. Ministry of Industry and Trade, "Decision No. 1390/QD-BCT dated May 26, 2020 on promulgating a set of test questions and answers to perform the test to confirm training in food safety knowledge for facility owners and people directly producing and trading food under the state management of food safety of the Ministry of Industry and Trade", 2020. Available: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1390-QD-BCT-2020-cau-hoi-kiem-tra-de-xac-nhan-da-tap-huan-ve-an-toan-thuc-pham-448394.aspx. [In Vietnamese].
[14]. Tran Tan Khoa, "Knowledge and practice of food hygiene and safety and some related factors of people directly preparing food at table-top restaurants in Hong Ngu district, Dong Thap province in 2015", Master's thesis, Hanoi University of Public Health, 2015. Available: https://luanvan.net.vn/luan-van/luan-van-kien-thuc-thuc-hanh-ve-vsattp-va-mot-so-yeu-to-lien-quan-cua-nguoi-truc-tiep-che-bien-tai-cac-cua-hang-an-tren-76383/. [In Vietnamese].
[15]. Nguyễn Thùy Linh, Ninh Thị Nhung, Phạm Thị Kiều Chinh, "Knowledge and practices a bout food safety of establishment owners, producers and traders of Siu Chau candy in Nam Dinh province 2023", Vietnam Journal of Nutrition and food, vol. 19, no.6, pp. 35-41, 2023. [In Vietnamese].

 Gửi bài