Bìa tạp chí

 

009bet

Định lượng lactoferrin trong thực phẩm bổ sung bằng HPLC và làm sạch qua cột ái lực Heparin

Nguyễn Quang Hùng Trần Ngọc Lan Kiều Vân Anh Đoàn Thu Thương Nguyễn Văn Khoa Phạm Thanh Mai Thái Nguyễn Thảo Linh Nguyễn Thị Vân Anh Cao Công Khánh Mạc Thị Thanh Hoa
Ngày nhận: 09/09/2023
Đã sửa đổi: 09/12/2023
Ngày chấp nhận: 09/12/2023
Ngày đăng: 29/12/2023

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Quang Hùng, Trần Ngọc Lan, Kiều Vân Anh, Đoàn Thu Thương, Nguyễn Văn Khoa, Phạm Thanh Mai, Thái Nguyễn Thảo Linh, Nguyễn Thị Vân Anh, Cao Công Khánh, Mạc Thị Thanh Hoa. "Định lượng lactoferrin trong thực phẩm bổ sung bằng HPLC và làm sạch qua cột ái lực Heparin". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 6 - số 4, pp. 417-431, 2023
Phát hành
PP
417-431
Counter
167

Main Article Content

Tóm tắt

Thực phẩm bổ sung chứa lactoferrin đang có xu hướng ngày càng tăng. Do đó, một phương pháp phân tích đơn giản, đáng tin cậy để xác định lactoferrin đã được xây dựng, giúp kiểm soát chất lượng thực phẩm. Trong nghiên cứu này, phương pháp xác định lactoferrin trong thực phẩm bổ sung sử dụng cột làm sạch HiTrap Heparin kết hợp với HPLC đã được phát triển và thẩm định. Nghiên cứu đã lựa chọn các điều kiện tối ưu để chiết lactoferrin ra khỏi nền mẫu, sau đó tách sắc ký trên cột C4 (150 mm × 4,6 mm, 3,5 μm). Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng được tiến hành trên mẫu thực có hàm lượng thấp, giá trị LOD và LOQ đạt được lần lượt là 1,2 mg/100g và 4,0 mg/100g. Phương pháp có độ thu hồi (99,5– 03,4%) và độ chụm tốt (RSD 1,76–3,44 %) đáp ứng yêu cầu về hiệu năng phương pháp theo AOAC SMPR 2020.005. Phương pháp sau khi thẩm định đã được áp dụng để xác định lactoferrin trong mẫu thực phẩm bổ sung.
 

Từ khóa:

Lactoferrin, thực phẩm bổ sung, HPLC, cột ái lực, làm sạch, Heparin

Trích dẫn

[1]. L. Adlerova, A. Bartoskova, M. Faldyna, "Lactoferrin: a review", Veterinarni Medicina, vol. 53, no. 9, pp. 457–468, 2008
[2]. L. Sanchez, M. Calvo, J. H. Brock, "Biological role of lactoferrin", Archives of Disease in Childhood, vol. 67, pp. 657-661, 1992
[3]. X. Cao, Y. Ren, Q. Lu, et al., "Lactoferrin: A glycoprotein that plays an active role in human health", Frontiers in Nutrition, 9:1018336, 2023
[4]. Z. Yang, R. Jiang, Q. Chen et al., "Concentration of lactoferrin in human milk and its variation during lactation in different Chinese populations", Nutrients, vol. 10, no. 9, 2018.
[5]. R. Sharma, "Whey proteins in functional foods", Whey Proteins, pp. 637–663, 2019.
[6]. S. V. Hetherington, J. K. Spitznagel, P. G. Quie, "An enzyme-linked immunoassay (ELISA) for measurement of lactoferrin", Journal of Immunological Methods, 65 (1-2), 183–190, 1984.
[7]. M. Tomassetti, E. Martini, L. Campanella, et al., "Lactoferrin determination using flow or batch immunosensor surface plasmon resonance: Comparison with amperometric and screen-printed immunosensor methods", Sensors Actuators B-Chemical, vol. 179, no. 2, pp. 215–225.
[8]. J. Li, X. Ding, Y. Chen, et al, "Determination of bovine lactoferrin in infant formula by capillary electrophoresis with ultraviolet detection", Journal of Chromatography A, vol. 1244, pp. 178-183, 2012
[9]. J. Zhang, S. Lai, Z. Cai, et al., "Determination of bovine lactoferrin in dairy products by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry based on tryptic signature peptides employing an isotope-labeled winged peptide as internal standard", Analytica Chimica Acta, vol. 829, pp. 33-39, 2014
[10]. K. P. Palmano, D. F. Elgar, “Detection and quantitation of lactoferrin in bovine whey samples by reversed-phase high-performance liquid chromatography on polystyrene-divinylbenzene”, Journal of Chromatography A, vol. 947, no. 2, pp. 307–311, 2002
[11]. I. Capila, R. J. Linhardt, "Heparin–Protein Interactions", Angewandte Chemie International Edition, vol. 41, no. 3, pp. 390–412, 2002
[12]. W.B. Ounis, S.F. Gauthier, S.L. Turgeon, et al., (2008), “Separation of minor protein components from whey protein isolates by heparin affinity chromatography”, International Dairy Journal, vol. 18, Issues. 10–11, pp. 1043–1050, 2008
[13]. M. Chen, F. Wen, Y. Zhang, et al., "Determination of native lactoferrin in milk by HPLC on HiTrapTM Heparin HP column", Food Analytical Methods, vol. 12, no.11, pp. 2518–2526, 2019.
[14]. Y. Zhang, F. Lou, W. Wu, et al., "Determination of Bovine Lactoferrin in Food by HPLC with a Heparin Affinity Column for Sample Preparation", Journal of AOAC International, vol. 100, no. 1, pp. 133-138, 2017.
[15]. S. Zou, C. E. Magura, W. L. Hurley, "Effect of pH and some cations on binding of heparin to lactoferrin", Comparative biochemistry and physiology B, vol. 103, no. 4, pp. 889-895, 1992
[16]. Cytiva, "HiTrap Heparin HL, 1 mL and 5 mL, HiTrap affinity columns", Instructions for Use
[17]. AOAC, "Appendix F: Guidelines for standard method performance requirements", AOAC Official Methods of Analysis, 2012
[18]. Standard Method Performance Requirements SMPR 2020.005, "Standard Method Performance Requirements (SMPRs) for Determination of Bovine Lactoferrin in Infant and Adult/Pediatric Nutritional Formula", Official Methods of Analysis, AOAC International, 2020.

 Gửi bài