Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định cholesterol trong thực phẩm, thực phẩm chức năng bằng sắc ký khí khối phổ (GC-MS)

Nguyễn Song Toàn Vũ Ngân Bình Phùng Công Lý Vũ Ngọc Tú
Ngày nhận: 30/08/2023
Đã sửa đổi: 25/10/2023
Ngày chấp nhận: 25/10/2023
Ngày đăng: 29/12/2023

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Song Toàn, Vũ Ngân Bình, Phùng Công Lý, Vũ Ngọc Tú. "Xác định cholesterol trong thực phẩm, thực phẩm chức năng bằng sắc ký khí khối phổ (GC-MS)". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 6 - số 4, pp. 352-365, 2023
Phát hành
PP
352-365
Counter
186

Main Article Content

Tóm tắt

Cholesterol là một chất béo steroid, thể chất mềm, màu vàng nhạt, tồn tại trong màng tế bào của cơ thể và được vận chuyển trong huyết tương của hầu hết các loại động vật. Hợp chất này có vai trò quan trọng trong sinh lý của cơ thể. Tuy nhiên, cholesterol dư thừa trong khẩu phần ăn cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu trong các bệnh lý về tim mạch. Vì vậy, việc định lượng cholesterol trong các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng là rất cần thiết để người tiêu dùng có thể lựa chọn khẩu phần ăn chứa lượng cholesterol phù hợp. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp sắc ký khí khối phổ để định lượng cholesterol, với hệ thống ISQ 7000 GC-MS, cột sắc ký TraceGOLD TG-5MS, chế độ ion hóa va chạm điện tử (EI). Giá trị sử dụng của phương pháp được xác nhận theo hướng dẫn của Hiệp hội hợp tác phân tích chính thức (AOAC). Kết quả cho thấy phương pháp có tính đặc hiệu tốt; đường chuẩn tuyến tính trong khoảng nồng độ 5-100 μg/mL của dung dịch làm việc; giới hạn phát hiện 1,5 mg/kg đến 15 mg/kg, giới hạn định lượng 5 mg/kg đến 50 mg/kg tùy theo nền mẫu; độ thu hồi của phương pháp từ 92,6 - 108,4% và độ chụm có độ lệch chuẩn tương đối 1,18 – 2,84%, đáp ứng theo yêu cầu của AOAC. Phương pháp đã được sử dụng để phân tích các mẫu thực phẩm, thực phẩm chức năng nguồn gốc từ sữa được mua ngẫu nhiên trên thị trường.

Từ khóa:

Cholesterol, GC-MS, thực phẩm và thực phẩm chức năng nguồn gốc từ sữa.

Trích dẫn

[1]. Sekhar, M. Sonal, et al., "Physiological role of cholesterol in human body." Dietary sugar, salt and fat in human health, pp. 453-481, 2020.
[2]. Tabas, Ira, Kevin Jon Williams, and Jan Borén, "Subendothelial lipoprotein retention as the initiating process in atherosclerosis: update and therapeutic implications." Circulation, vol. 116(16), pp. 1832-1844, 2007.
[3]. Vietnam National Heart Association, “Recommendations on diagnosis and treatment of lipid disorders”, 2015.
[4]. Fletouris, D. J., et al., "Rapid determination of cholesterol in milk and milk products by direct saponification and capillary gas chromatography." Journal of Dairy Science, vol. 81(11), pp. 2833-2840, 1998.
[5]. Naeemi, Esmaeel D., et al., "Rapid and simple method for determination of cholesterol in processed food." Journal of AOAC international, vol. 78(6), pp. 1522-1524, 1995.
[6]. Chen, Yan-Zong, et al., "Determination of cholesterol and four phytosterols in foods without derivatization by gas chromatography-tandem mass spectrometry." Journal of food and drug analysis, vol. 23(4), pp. 636-644, 2015.
[7]. National technical standards committee TCVN/TC/F13 Analytical and sampling methods, TCVN 12385:2018, Directorate for Standards, Metrology and Quality, Ministry of Science and Technology, Hanoi, 2018.
[8]. AOAC Official Methods of Analysis: Guidelines for Standard Method Performance Requirements, 2016.
[9]. Commission Implementing Regulation (EU) 2021/808 on the performance of analytical methods for residues of pharmacologically active substances used in food-producing animals and on the interpretation of results as well as on the methods to be used for sampling and repealing Decisions 2002/657/EC and 98/179/EC.
[10]. Oh, H. I., T. S. Shin, and E. J. Chang. "Determination of cholesterol in milk and dairy products by high-performance liquid chromatography." Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, vol. 14(10), pp. 1465-1469, 2001.
[11]. Ramalho, Heryka Myrna M., Susana Casal, and M. Beatriz Prior Pinto Oliveira. "Total cholesterol and desmosterol contents in raw, UHT, infant formula powder and human milks determined by a new fast micro-HPLC method." Food Analytical Methods, vol. 4, pp. 424-430, 2011.

 Gửi bài