Bìa tạp chí

 

009bet

Bước đầu nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ tứ cực thời gian bay (LC-QTOF-MS) để giám sát tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trong rau củ quả

Nguyễn Thị Hà My Dương Đức Anh Lê Thị Hương Đinh Đăng Huy
Ngày nhận: 24/08/2023
Đã sửa đổi: 22/09/2023
Ngày chấp nhận: 22/09/2023
Ngày đăng: 29/09/2023

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Thị Hà My, Dương Đức Anh, Lê Thị Hương, Đinh Đăng Huy. "Bước đầu nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ tứ cực thời gian bay (LC-QTOF-MS) để giám sát tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trong rau củ quả". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 6 - số 3, pp. 325-342, 2023
Phát hành
PP
325-342
Counter
134

Main Article Content

Tóm tắt

Hiện nay, có hàng nghìn hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) đang được cho phép sử dụng trong nông nghiệp. Việc lạm dụng hoặc sử dụng HCBVTV không đúng cách sẽ dẫn đến tồn dư trong các sản phẩm tăng lên, vượt quá giá trị giới hạn dư lượng tối đa (MRL) theo qui định. Do đó, việc xây dựng các phương pháp phân tích có thể giám sát, phát hiện và xác định đồng thời nhiều HCBVTV là nhu cầu cần thiết. Phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ tứ cực thời gian bay (LC-QTOF-MS) với ưu điểm có thể định lượng và sàng lọc đồng thời nhiều hợp chất trong cùng một lần phân tích, đang là một trong hướng phát triển để giám sát nhiều HCBVTV trên thế giới. Trong nghiên cứu này, phương pháp LCQTOF-MS đã được sử dụng để định lượng 186 HCBVTV trong mẫu rau củ quả. Giới hạn phát hiện của phương pháp (LOD) là 3,0 µg/kg. Hiệu suất thu hồi của phương pháp dao động từ 74,4-118%, độ lặp lại RSD <20%. Đồng thời, phương pháp bước đầu được nghiên cứu để sàng lọc tìm kiếm các chất nghi ngờ có trong mẫu lên tới 500 hóa chất, dựa trên kết quả so sánh với thư viện phổ phân giải cao có sẵn kèm theo thiết bị. Giới hạn phát hiện sàng lọc của phương pháp (SDL) là 100 µg/kg. Phương pháp đã được áp dụng để định lượng 186 HCBVTV, đồng thời sàng lọc tìm kiếm HCBVTV nghi ngờ trong 160 mẫu rau củ quả, trong 06 tháng đầu năm 2023.

Từ khóa:

Thuốc trừ sâu, Rau củ quả, LC-QTOF-MS.

Trích dẫn

[1]. Ministry of Agricultural and Rural Development (Vietnam), Circular No. 19/2022/TT-BNNPTNT dated December 02, 2022 promulgating lists of approved and prohibited plant protection chemicals in Vietnam, 2022.
[2]. G. F. Pang, Y. M. Liu, C. L. Fan, J. J. Zhang, et al., “Simultaneous determination of 405 pesticide residues in grain by accelerated solvent extraction then gas chromatography-mass spectrometry or liquid chromatography-tandem mass spectrometry,” Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 384, no. 6, pp. 1366-1408, 2006.
[3]. Y. J. Lian, G. F. Pang, H. R. Shu, C. L. Fan, et al., “Simultaneous determination of 346 multiresidue pesticides in grapes by PSA-MSPD and GC-MS-SIM,” J Agric Food Chem, vol. 58, no.17, pp. 9428-9453, 2010.
[4]. S. H. Cui, W. S. Chen, J. L. Qian, et al., “Determination of 193 pesticide residues in vegetables and fruits by gas chromatography-mass spectrometry,” Chinese J. Chromatography, vol. 31, issue 9, pp. 885-893, 2013.
[5]. L. Pareja, V. Cesio, H. Heinzen, A. R. Fernandez-Alba, “Evaluation of various QuEChERS based methods for the analysis of herbicides and other commonly used pesticides in polished rice by LC-MS/ MS,” Talanta, vol. 83, issue 5, pp. 1613-1622, 2011.
[6]. Z. Zhang, Q. L. Wang, L. L. Cao, et al., “Determination of 250 pesticide residues in vegetables using QuEChERS-ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry,” Chinese Journal of Chromatography, vol. 34, pp. 158-164, 2016.
[7]. T. C. Son, Determination of pesticide multi-residues in medicinal plants and herbal products by gas and liquid chromatography tandem mass spectrometry, Doctoral dissertation, Hanoi University of Pharmacy, Hanoi, 2015 (in Vietnamese).
[8]. H. F. Deng, J. Y. Zhang, K. Huang, et al., “Determination of 105 pesticide residues in vegetables by QuEChERS-liquid chromatography-tandem mass spectrometry,” Chinese Journal of Chromatography, vol. 36, pp. 1211-1222, 2018.
[9]. J. Ma, S. Fan, L. Yang, L. He, H. Zhai, X. Ren, Q. Li, Y. Zhang, “Rapid screening of 420 pesticide residues in fruits and vegetables using ultra high performance liquid chromatography combined with quadrupole-time of flight mass spectrometry,” Food Science and Human Wellness, vol. 12, issue 4, pp. 1064-1070, 2023.
[10]. Z. Y. Zhao, Z. H. Shi, J. Kang, et al., “Rapid screening and confirmation of 281 pesticide residues in apples, tomatos and cabbages by liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry,” Chinese Journal of Chromatography, vol. 31, pp. 372-379, 2013.
[11]. Compendium of Pesticide Common Names. [Online]. Available: http://www.bcpcpesticidecompendium.org/index.html [Accessed 07/07/2023].
[12]. University of Hertfordshire, Pesticide Properties DataBase (PPDB). [Online]. Available: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/index.htm [Accessed 10/07/2023].
[13]. AOAC International, “AOAC Official Method 2007.01 - Pesticide residues in foods by acetonitrile extraction and partitioning with magnesium sulfate,” Official Method of Analysis of AOAC International, 19th edition, AOAC, USA, 2012.
[14]. Compendium of relate research applications. [Online]. Available: https://sciex.com/content/dam/SCIEX/pdf/tech-notes/all/X500RCompendium.pdf [Accessed 07/07/2023].
[15]. X. Sun, H. Cheng, L. Li, W. Jin. “X500R QTOF System with SWATH® Acquisition for Pesticide Residue Screening in Fruits and Vegetables,” Food and Environmental, SCIEX, Asia Pacific Application Support Center (Shanghai), China, 2017.
[16]. European Commission, Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed, SANTE 11312/2021.
[17]. Ministry of Health (Vietnam), Circular No. 50/2016/TT-BYT December 30, 2016 Regulation on maximum residue levels of pesticides in Food, 2016.
[18]. Ministry of Health and Welfare (Taiwan), “Standards for Pesticide Residue Limits in Foods,” 2023.
[19]. European Commission, EU Pesticides Database, [Online]. Available: https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en [Accessed15/09/2023].

 Gửi bài