Bìa tạp chí

 

009bet

Xu hướng viện dẫn phương pháp AOAC trong TCVN, QCVN và hài hòa TCVN đối với chuỗi thực phẩm theo phương pháp AOAC

Lê Thành Hưng Triệu Việt Phương Ngô Quỳnh Hoa Nguyễn Thúy Hằng
Ngày phát hành 23/06/2023

Chi tiết

Cách trích dẫn
Lê Thành Hưng, Triệu Việt Phương, Ngô Quỳnh Hoa, Nguyễn Thúy Hằng. "Xu hướng viện dẫn phương pháp AOAC trong TCVN, QCVN và hài hòa TCVN đối với chuỗi thực phẩm theo phương pháp AOAC". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 6 - số 2, pp. 210-218, 2023
Phát hành
PP
210-218
Counter
378

Main Article Content

Tóm tắt

Tính đến cuối năm 2022, hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam (TCVN) có 2026 tiêu chuẩn liên quan đến chuỗi thực phẩm (thực phẩm và thức ăn chăn nuôi), trong đó, số lượng tiêu chuẩn phương pháp thử chiếm gần 70 %. Có thể nói, phương pháp thử đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với chuỗi thực phẩm. Việc hài hòa TCVN về phương pháp thử nghiệm đối với chuỗi thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế (tiêu chuẩn ISO) luôn là ưu tiên trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống TCVN. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều TCVN được xây dựng trên cơ sở hài hòa (tham khảo) phương pháp của Hiệp hội quốc tế về hợp tác phân tích (AOAC International). Bài báo này phân tích một số tình huống viện dẫn phương pháp AOAC trong các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam; việc hài hòa tiêu chuẩn quốc gia theo phương pháp AOAC và việc sử dụng phương pháp AOAC tại một số phòng thử nghiệm công lập và ngoài công lập. Từ kết quả phân tích nêu trên, có thể đưa ra nhận định về xu hướng sử dụng phương pháp AOAC trong hoạt động thử nghiệm tại Việt Nam.

Từ khóa:

thử nghiệm, tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp AOAC, chuỗi thực phẩm, tổng quan.

Trích dẫn

[1]. Center for Information and Communication of Standards, Metrology and Quality, List of National Standards (TCVN) 2022, Hanoi, 2023.
[2]. Ministry of Science and Technology, TCVN 1-2:2008, Development of standards - Part 2: Rules for the structure and drafting of National Standards, Hanoi, 2008.
[3]. International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission, ISO/IEC Directives, Part 2, Rules for the structure and drafting of International
Standards, Geneva, 2021.
[4]. Ministry of Science and Technology, TCVN 7047:2002 Frozen meat - Specification, Hanoi, 2002.
[5]. Ministry of Science and Technology, TCVN 7047:2009 Frozen meat - Technical requirements, Hanoi, 2009.
[6]. Ministry of Science and Technology, TCVN 7047:2020 Frozen meat, Hanoi, 2020.
[7]. Ministry of Science and Technology, TCVN 6175:1996 Dryed fishery products - Seasoned squid and fish ready to eat, Hanoi, 1996.
[8]. Ministry of Science and Technology, TCVN 6175-1:2017 Ready to eat seasoned dried fishery products - Part 1: Dried fish and dried squid, Hanoi, 2017.
[9]. Ministry of Health, QCVN 8-1:2011/BYT National technical regulation on the limits of mycotoxins contamination in food, Hanoi, 2011.
[10]. Ministry of Health, QCVN 8-2:2011/BYT National technical regulation on limits of heavy metal contamination in food, Hanoi, 2011.
[11]. Ministry of Health, QCVN 8-3:2012/BYT National technical regulation of microbiological contaminants in food, Hanoi, 2012.
[12]. Ministry of Health, QCVN 6-3:2010/BYT National technical regulation for alcoholic beverages, Hanoi, 2010.
[13]. Ministry of Health, QCVN 6-1:2010/BYT National technical regulation for bottled/packaged natural mineral waters and drinking waters, Hanoi, 2010.
[14]. Ministry of Health, QCVN 6-2:2010/BYT National technical regulation for soft drinks, Hanoi, 2010.
[15]. Ministry of Agriculture and Rural Development, QCVN 1-186:2017/BNNPTNT National technical regulation for raw milk, Hanoi, 2017.
[16]. Ministry of Agriculture and Rural Development, QCVN 01-183:2016/BNNPTNT National technical regulation animal feed – Maximum level of mycotoxins, heavy metals and microorganisms in compound feeds for livestock, Hanoi, 2016.
[17]. Bureau of Accreditation (BoA), Decision No. 797.2022/QD-VPCNCL dated October 13, 2022, Hanoi, 2022.
[18]. Bureau of Accreditation (BoA), Decision No. 847/QD-VPCNCL dated 11 May 2023, Hanoi, 2023.
[19]. Bureau of Accreditation (BoA), Decision No. 637/QD-VPCNCL dated April 17, 2022, Hanoi, 2022.
[20]. Pamela L. Coleman, Anthony J. Fontana, John Szpylka, “Chapter 24 - Global harmonization of analytical methods”, in: Ensuring Global Food Safety, 2nd edition, Academic Press, 2022, p. 453-459.
[21]. Ministry of Science and Technology, TCVN 4830-3:2005 (ISO 6888-3:2003) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 3: Detection and MPN technique for low numbers, Hanoi, 2005.
[22]. Ministry of Science and Technology, TCVN 7924-1:2019 (ISO 16649-1:2018) Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive, Escherichia coli - Part 1: Colony-count technique at 44 degrees C using membranes and 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide, Hanoi, 2019.
[23]. Ministry of Science and Technology, TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of β-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 2: Colony-count technique at 44 oC using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide, Hanoi, 2008.
[24]. Ministry of Science and Technology, TCVN 7686:2007 (ISO 16654:2001) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Escherichia coli O157, Hanoi, 2007.
[25]. Ministry of Science and Technology, TCVN 10781:2015 (ISO/TS 13136:2012) Microbiology of food and animal feed - Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based method for the detection of food-borne pathogens - Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups, Hanoi, 2015.
[26]. Government, Decree No. 15/2018/ND-CP dated February 2, 2018 Elaboration of some articles of the law of food safety, Hanoi, 2018.
[27]. AOAC International, Format for AOAC Official Methods of Analysis.
[28]. Katie Bird, AOAC and ISO announce cooperation agreement.

 Gửi bài