Bìa tạp chí

 

009bet

Cảm biến phân tích Sudan dựa trên vật liệu Ni/Graphen biến tính điện cực mực in Carbon

Lương Thị Thùy Dung Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Văn Thức Nguyễn Xuân Hoàn Nguyễn Xuân Viết
Ngày nhận: 14/07/2022
Đã sửa đổi: 05/10/2022
Ngày chấp nhận: 05/10/2022
Ngày đăng: 05/10/2022

Chi tiết

Các trích dẫn
Lương Thị Thùy Dung, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Xuân Viết. "Cảm biến phân tích Sudan dựa trên vật liệu Ni/Graphen biến tính điện cực mực in Carbon". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 542-552, 2022
Phát hành
PP
542-552
Counter
305

Main Article Content

Tóm tắt

Trong nghiên cứu trình bày ở đây chúng tôi đưa ra quá trình biến tính hạt nano Ni trên bề mặt graphene dạng khử (rGO) trên bề mặt điện cực mực in các bon (SPCE) một cách đơn giản và hiệu quả. Hệ vật liệu thu được được đặc trưng tính chất bằng các phương pháp hóa lý như SEM và đo điện hóa. Kết quả cho thấy các hạt nano Ni thu được phân bố đồng đều trên bề mặt của vật liệu graphene dạng khử với kích thước hạt từ 10 - 20 nm. Tính chất điện hóa cho thấy vật liệu Ni/rGO/SPCE thể hiện khả năng trao đổi electron cao trong môi trường KOH 0,1 M. Ngoài ra hệ vật liệu composite Ni/rGO biến tính bề mặt điện cực SPCE tạo ra một cảm biến Sudan I có độ nhạy cao (9,13 µA. µM-1.cm-2), khoảng hoạt động rộng (300 - 35.000 nM) và giới hạn phát hiện thấp - LOD (171,8 nM (3*σ). Sự kết hợp của hệ 3 điện cực thu nhỏ (12,5 mm × 4 mm × 0,3 mm) với hệ vật liệu Ni/rGO có tính chất điện hóa cao mở ra triển vọng cho việc tạo ra một loại cảm biến điện hóa nhỏ gọn, độ nhạy cao trong việc phân tích Sudan I nói riêng và trong phân tích các chất cấm trong thực phẩm nói chung.

Từ khóa:

Cảm biến điện hóa, Sudan I, Niken/graphene, an toàn thực thẩm, hệ ba điện cực dùng một lần.

Trích dẫn

[1]. H. W. G. L. Li, J. R. Ren, L. Chen, Y.C. Li, J. F. Zhao, H. P. Zhao, Y. Y. Yuan, "Prediction of flexible/rigid regions from protein sequences using k-spaced amino acid pairs," BMC Structural Biology, vol 7, no.1, page 1-13, 2007.
[2]. J. Zhang, M.-L. Wang, C. Shentu, W.-C. Wang, Y. He, and Z.-D. Chen, "Electrochemical detection of Sudan I by using an expanded graphite paste electrode," Journal of Electroanalytical Chemistry, vol. 685, pp. 47-52, 2012.
[3]. T. O. C. Tatebe, N. Otsuki, H. Kubota, K. Sato, H. Akiyama, and Y. Kawamura, "Extraction method and determination of Sudan I present in sunset yellow FCF by isocratic high-performance liquid chromatography," American Journal of Analytical Chemistry, vol. 3, no. 8, pp. 570-575, 2012.
[4]. L. D. D. D. Taverna, F. Mazzotti, B. Policicchio, G. Sindona, "High-throughput determination of Sudan azo-dyes within powdered chili pepper by paper spray mass spectrometry," Journal of Mass Spectrometry: JMS, vol. 48, no. 5, pp. 544-547, 2013.
[5]. X. G. T. X. Y. Xu, L. G. Cai, Z. L. Xu, H. T. Lei, H. Wang, and Y. M. Sun, "Molecularly imprinted polymer based surface plasmon resonance sensors for detection of Sudan dyes," Analytical Methods, vol. 6, no. 11, pp. 3751-3757, 2014.
[6]. J. Z. X. Ye, H. Chen, X. Wang, and F. Huang, "Fluorescent nanomicelles for selective detection of Sudan dye in pluronic f127 aqueous media," ACS Applied Materials. & Interfaces, vol. 6, no.7, pp. 5113-5121, 2014.
[7]. Y. E. U. Z. A. Alothman, M. Habila, A. Shabaka, M. Tuzen, and M. Soylak, "Membrane filtration of Sudan orange G on a cellulose acetate membrane filter for separation - preconcentration and spectrophotometric determination in water, chili powder, chili sauce and tomato sauce samples," Food and Chemical Toxicology, vol. 50, no. 8, pp. 2709-2713, 2012.
[8]. Y. Z. H. Yin, X. Meng, T. Tang, S. Ai, and L. Zhu, "Electrochemical behaviour of Sudan I at Fe3O4 nanoparticles modified glassy carbon electrode and its determination in food samples," Food Chemistry, vol. 127, no. 3, pp. 1348-1353, 2011.
[9]. X. Z. H. X.C. Chang, Y. Q. Li, Y. J. Shang, Y. Z. Liu, G. J. P. Feng, and J .P. Wang, "Multidetermination of Para red and Sudan dyes in egg by a broad specific antibody based enzyme linked immunosorbent assay," Food Control vol. 22, no.11, pp. 1770-1775, 2011.
[10]. S. Jampasa, W. Siangproh, K. Duangmal, and O. Chailapakul, "Electrochemically reduced graphene oxide-modified screen-printed carbon electrodes for a simple and highly sensitive electrochemical detection of synthetic colorants in beverages," Talanta, vol. 160, pp. 113-124, 2016.
[11]. N. I. Kovtyukhova, et al, "Layer-by-layer assembly of ultrathin composite films from micron-sized graphite oxide sheets and polycations," (in EN), Chemistry of Materials vol. 11, no. 3, pp. 771-778, 1999.
[12]. N. T. T. Hien, L. V. Thuong, H. M. Chi, T. Q.Minh, N. T. Hùng, and V. V. Hung, " Synthesis of graphene oxide as a high-temperature fluid-loss-control additive in waterbased drilling fluids from Vietnamese graphite," Petrovietnam Journal, no. 8, pp. 41-50, 2015.
[13]. M. Gong, W. Zhou, M-C. Tsai, J. Zhou, M. Guan, M-C. Lin, B. Zhang, Y. Hu, D-Y. Wang, J. Yang, S. J. Pennycook, B-J. Hwang, and H. Dai, "Nanoscale nickel oxide/nickel heterostructures for active hydrogen evolution electrocatalysis," Nature Communications vol. 5, article number: 4695, 2014.
[14]. Q. F. Y. Mao, J. Li, L. Yu, and L-bo Qu, "A novel and green CTAB-functionalized graphene nanosheets electrochemical sensor for Sudan I determination," Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 203, pp. 759-765, 2014.
[15]. H. F. J. Li, J. Li, Y. Feng, Y. Zhang, J. Jiang, and D. Qian "Fabrication of gold nanoparticles-decorated reduced graphene oxide as a high performance electrochemical sensing platform for the detection of toxicant Sudan I," Electrochimica Acta, vol. 167, pp. 226-236, 2015.
[16]. L. Z. D. Yang, and X. Jiang, "Electrochemical reaction mechanism and determination of Sudan I at a multiwall carbon nanotubes modified glassy carbon electrode," Journal of Electroanalytical Chemistry, vol. 640, no. 1-2, pp. 17-22, 2010.
[17]. E. Prabakaran, and K. Pandian, "Amperometric detection of Sudan I in red chili powder samples using Ag nanoparticles decorated graphene oxide modified glassy carbon electrode," Food Chemistry, vol. 166, pp. 198-205, 2015.
[18]. W. T. M. Wu, J. Gu, Q. Wang, P. He, and Y. Fan, "Electrochemical detection of Sudan I using a multi-walled carbon nanotube/chitosan composite modified glassy carbon electrode," American Journal of Analytical Chemistry, vol. 4, no. 6A, pp. 1-6, 2013.
[19]. M. C. X. Ma, and Z. Wang, "Electrochemical determination of Sudan I in food samples at graphene modified glassy carbon electrode based on the enhancement effect of sodium dodecyl sulphonate," Food Chemistry, vol. 138, no. 2-3, pp. 739-744, 2013.
[20]. X. Z. L. Zhang, X. Li, Y. Peng, H. Shen, and Y. Zhang, "Determination of Sudan I using electrochemically reduced graphene oxide," Analytical Letters, vol. 46, no. 6, pp. 923-935, 2013.
[21]. Y. Z. Z. Mo, F. Zhao, F. Xiao, G. Guo, and B. Zeng, "Sensitive voltammetricdetermination of Sudan I in food samples by using gemini surfactant-ionic liquidmultiwalled carbon nanotube composite film modified glassy carbon electrodes," Food Chemistry, vol. 121, no.1, pp. 233-237, 2010.

 Gửi bài