Bìa tạp chí

 

009bet

Tình hình chất lượng một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa dược liệu được kiểm nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2021

Phan Văn Chung Ngô Hoa Lư Phạm Thị Ngọc Nhung Nguyễn Thị Huỳnh Trang Hà Minh Hiển Đỗ Hữu Tuấn Trần Việt Hùng
Ngày phát hành 04/10/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Phan Văn Chung, Ngô Hoa Lư, Phạm Thị Ngọc Nhung, Nguyễn Thị Huỳnh Trang, Hà Minh Hiển, Đỗ Hữu Tuấn, Trần Việt Hùng. "Tình hình chất lượng một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa dược liệu được kiểm nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2021". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 516-524, 2022
Phát hành
PP
516-524
Counter
268

Main Article Content

Tóm tắt

Nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa dược liệu như cao Bạch quả, cao Nghệ được kiểm tra chất lượng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2021. Phương pháp thử là các phương pháp ngoài dược điển được công nhận bởi Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) hoặc các phương pháp dược điển có liên quan. Kết quả cho thấy một tỷ lệ mẫu không đạt chỉ tiêu chất lượng như định tính, định lượng. Các chỉ tiêu an toàn đã thực hiện như: giới hạn vi sinh vật hoặc định hướng triển khai như: giới hạn chất bảo quản, kim loại nặng, xác định aflatoxin.

Từ khóa:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Cao bạch quả, cao Nghệ.

Trích dẫn

[1]. Report and data, “Food and Beverage” [Online]. Available: https://www.reportsanddata.com/report/category/foods-beverage [Accessed date: 2022]
[2]. United States Code, Article 321 (ff) (1) of the US Food and Drug Act 2022.
[3]. New Zealand's Draft Law on Natural Health Products and Supplements, New Zealand Natural Health and Supplementary Products Bill, 2011.
[4]. Vietnamese Government, Article 3, Decree 15/2018/ND-CP, February 2, 2018
[5]. M. A. McCann, “Dietary Supplement Labeling: Cognitive, Biases, Market Manipulation & Consumer Choice,” American Journal of Law & Medicine, vol 31, no 2-3, pp. 215-268, 2005.
[6]. Ajazuddin, Shailendra Saraf “Legal regulations of complementary and alternative medicines in different countries,” Pharmacognosy Review, vol 6, no.2, pp. 154-160, 2012.
[7]. Katherine Wong “New Mandatory Reporting Requirement for Dietary Supplement and Nonprescription Drugs Solve Very Little” (Journal of Law, Medicine and Ethnics 2007), trang 336.
[8]. E. A. Konik, R. C. Jungling, and B. A. Bauer “Herbs and Dietary Supplements in the European Union: A Review of the Regulations with Special Focus on Germany and Poland,” Journal of Dietary Supplements, vol. 8, no. 1, pp. 43-57, 2011.
[9]. Report of the first 6 months of 2014 of the Department of Food Hygiene and Safety - Ministry of Health
[10]. Ensuring the Quality of Dietary Supplements - U.S.Pharmacopeial Convention
[11]. Report of 2015, 2016, 2017. 2018, 2019, 2020 and 2021 of the Center for Drug, Cosmetic and Food Testing of Ho Chi Minh City.
[12]. Ministry of Health portal [Online]. Available: https://www.moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/hwUjUacn23Hf/content/tich-hop-dia-chi-an-toan-thuc-pham-vaoban-do-so-viet-nam, [Accessed date: 13/12/2019]

 Gửi bài