Bìa tạp chí

 

009bet

Định lượng đồng thời 1-[(2-chlorophenyl) methyllimino methyl] cyclopentanol hydroclorid và 2-Hydroxy-2- (o-chloro phenyl) cyclohexanon, hai tiền chất của ketamin, trong nước thải bằng LC-MS/MS

Tống Thị Thanh Vượng Trương Mạnh Cường Nguyễn Xuân Trường Nguyễn Thị Thuỳ Linh Đặng Thị Ngọc Lan Phạm Thị Thanh Hà Trần Nguyên Hà Vũ Ngân Bình
Ngày phát hành 24/09/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Tống Thị Thanh Vượng, Trương Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Đặng Thị Ngọc Lan, Phạm Thị Thanh Hà, Trần Nguyên Hà, Vũ Ngân Bình. "Định lượng đồng thời 1-[(2-chlorophenyl) methyllimino methyl] cyclopentanol hydroclorid và 2-Hydroxy-2- (o-chloro phenyl) cyclohexanon, hai tiền chất của ketamin, trong nước thải bằng LC-MS/MS". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 451-461, 2022
Phát hành
PP
451-461
Counter
267

Main Article Content

Tóm tắt

Ketamin là một dược chất đã được lạm dụng như một ma tuý, có thể gây nhiều tác hại cho sức khoẻ người sử dụng. Trong kiểm soát ketamin, việc phát hiện các tiền chất trong quy trình sản xuất ketamin là một công cụ hữu hiệu trong việc khoanh vùng và triệt phá các cơ sở sản xuất ma tuy trái phép. Trong nghiên cứu này, phương pháp định lượng hai tiền chất của ketamin là 1-[(2-chlorophenyl) methyllimino methyl] cyclopentanol hydroclorid (CCM) và 2-hydroxy-2- (o-chloro phenyl) cyclohexanon (HCH) trong nước thải sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE) kết hợp với sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS) đã được xây dựng và thẩm định. Phương pháp phân tích sử dụng cột Zorbax C18 (2,1 × 100 mm, 1,8 µm) và pha động gồm hỗn hợp acetonitril- nước chứa acid formic 0,1% (kl/tt) theo chương trình gradient với lưu lượng 0,3 mL/phút và thể tích tiêm mẫu 5 µL. Chất phân tích được phát hiện bằng ion hoá phun điện tử ion dương (ESI+) và chế độ theo dõi đa phản ứng (MRM) ở m/z 238,5 và 225,5 cho các ion mẹ CCM và HCH, và m/z 220,1 và 125,2 cho các ion con định lượng của CCM và HCH. Phương pháp được thẩm định theo hướng dẫn của AOAC đạt yêu cầu cho việc ứng dụng trong định lượng hai chất này trong mẫu nước thải.

Từ khóa:

tiền chất ketamin, định lượng, nước thải, LC-MS/MS, SPE.

Trích dẫn

[1]. C. Yiu-Cheung, “Acute and chronic toxicity pattern in ketamin abusers in Hong Kong,” Journal of Medical Toxicology, vol. 8, no.3, pp. 267-270, 2012.
[2]. T. Okon, “Ketamin: An introduction for the pain and palliative medicine physician,” Pain Physician, vol. 10, no.3, pp. 493-500, 2007.
[3]. I. Dimitrov, W. Denny, and J. Jose, “Syntheses of Ketamin and Related Analogues: A Mini Review,” Synthesis, vol.50, no. 21, A-O, 2018.
[4]. AOAC International, Appendix F: Guidelines for standard method performance requirements, AOAC International Official Methods of Analysis, 2012.
[5]. European Commission, Version 1.1, 25 November 2021, EURL Guidance Document on Confirmation Method Validation, 2021.

 Gửi bài