Bìa tạp chí

 

009bet

Thẩm định phương pháp xác định hàm lượng chì và cadmi trong hoa đậu biếc (Clitoria ternatea) tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Nguyễn Kim Đông Phạm Huyền Trang Nguyễn Văn Bá Hà Phương Thảo Nguyễn Thị Thu Thảo Võ Thị Kiên Hảo Lê Nguyễn Tường Vi
Ngày nhận: 26/06/2022
Đã sửa đổi: 24/09/2022
Ngày chấp nhận: 24/09/2022
Ngày đăng: 24/05/2024

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Kim Đông, Phạm Huyền Trang, Nguyễn Văn Bá, Hà Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu Thảo, Võ Thị Kiên Hảo, Lê Nguyễn Tường Vi. "Thẩm định phương pháp xác định hàm lượng chì và cadmi trong hoa đậu biếc (Clitoria ternatea) tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 443-450, 2024
Phát hành
PP
443-450
Counter
549

Main Article Content

Tóm tắt

Hàm lượng cadmi (Cd), chì (Pb) được xác định trong mẫu hoa đậu biếc bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). Thẩm định phương pháp được tiến hành thông qua xác nhận các thông số như khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ), độ thu hồi, độ lặp lại và độ chụm trung gian. Kết quả thẩm định cho thấy LOD của Cd, Pb lần lượt là 1,20 và 6,20 μg /kg, trong khi đó LOQ của Cd, Pb lần lượt là 4,01 và 20,5 μg /kg. Độ thu hồi của Cd là 96 - 98% và Pb là 98 - 100%. Độ lệch chuẩn lặp lại tương đối (RSDr) của Cd, Pb lần lượt trong khoảng 1,50 - 2,50% và 1,90 - 2,13%. Trong khi đó, độ chụm trung gian của Cd, Pb lần lượt là 2,02% và 1,97%. Khoảng làm việc của phương pháp là 0,2 - 4 μg /L (Cd) và 3 - 30 μg/L (Pb) với các phương trình đường chuẩn đều có hệ số tương quan R2 ≥ 0,995. Phương pháp định lượng Cd, Pb bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử là chính xác và có độ tin cậy cao, được sử dụng để phân tích các mẫu hoa đậu biếc thu thập ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Từ khóa:

thẩm định, kim loại nặng, GF-AAS, chì, cadmi, hoa đậu biếc.

Trích dẫn

[1]. M. Senica, F. Stampar, and M. M. Petkovsek, “Different extraction processes affect the metabolites in blue honeysuckle (Lonicera caerulea L. subsp. edulis) food products,” Turk Journal of Agriculture and Forestry, vol. 43, no. 6, pp. 576-585, 2019.
[2]. B. C. Senkal, T. Uskutoglu, and C. Cesur, “Determination of essential oil components, mineral matter, and heavy metal content of Salvia virgata Jacq. grown in culture conditions,” Turk Journal of Agriculture and Forestry, vol. 43, no.4, pp.395-404, 2019.
[3]. M. K. Gecer, T. Kan, M. Gundogdu, S. Ercisli, and G. Ilhan, “Physicochemical characteristics of wild and cultivated apricots (Prunus armeniaca L.) from Aras valley in Turkey,” Genetic Resources and Crop Evolution, vol. 67, pp. 935-945, 2020.
[4]. T. Suppadit, N. Sunthorn, and P. Poungsuk, “Use of anthocyanin extracted from natural plant materials to develop a pH test kit for measuring effluent from animal farms,” African Journal of Biotechnology, vol. 10, no. 82, pp. 19109-19118, 2011.
[5]. Y. Tanaka, F. Brugliera, and S. Chandler, “Recent Progress of Flower Colour Modification by Biotechnology,” International Journal of Molecular Sciences, vol. 10, no. 12, pp. 5350- 5369, 2009.
[6]. M.A. Ademoroti, C.M.A, “Environmental Chemistry and Toxicology,” 1st Edn., Foludex Press Ltd., Ibadan, Nigeria, 1996.
[7]. S. Butaciu, T.Frentiu, M.Senila, E.Darvasi, S.Cadar, M.Ponta, D.Petreus, R.Etz, M.Frentiu, “Determination of Cd in food using electrothermal vaporization capacitively coupled plasma micro torch optical emission micro spectrometer, Compliance with European legislation and comparison with graphite furnace atomic absorption spectrometry,” Food Control, vol. 61, pp. 227-234, 2016.
[8]. E. D. Caldas, and L. L. Machado, “Cadmium, mercury and lead in medicinal herbs in Brazil,” Food and Chemical Toxicology, vol. 42, no. 4, pp. 599-603, 2004.
[9]. G. Garcia-Rico, J. Leyva-Perez, and M. E. Jara-Marini, “Content and daily intake of copper, zinc, lead, cadmium, and mercury from dietary supplements in Mexico,” Food and Chemical Toxicology, vol. 45, no. 9, pp. 1599-1605, 2007.
[10]. J. C. Miller, and J. N. Miller, “Statistics for Analytical Chemistry,” Ellis Horwood Limited, 1988.
[11]. International Conference on Harmonisation (ICH), “Validation of Analytical Procedure: Test and Methodology,” International Conference on Harmonization, Geneva. 2005.
[12]. International Conference on Harmonisation (ICH), “Validation of Analytical Procedures: Consensus Guidelines,” ICH Harmonized Tripartite Guidelines, 1994.
[13]. International Conference on Harmonisation (ICH), “Validation of Analytical Procedures: Methodology. Consensus Guidelines,” ICH Harmonized Tripartite Guidelines, 1996.
[14]. T. C. Son, P. X. Da, L. T. H. Hao, N. T. Trung, “Validation methods in analytical chemistry and microbiology,” National Institute for Food Control. 2010.
[15]. A. G. Gonzalez, and M. A. Herrador, “A practical guide to analytical method validation, including measurement uncertainty and accuracy profiles,” Trends in Analytical Chemistry, vol. 26, no. 3, pp. 227-238, 2007.

 Gửi bài