Bìa tạp chí

 

009bet

Khảo sát mức độ nhiễm nấm mốc và aflatoxin trong ngô, lạc ở một số hộ gia đình thuộc 3 huyện Ea H’Leo, Cư M’Gar, Kroong Pắc tại tỉnh Đắk Lắk năm 2016

Nguyễn Vũ Thuận Đặng Oanh Nguyễn Thị Thanh Mai Đặng Thị Khuyên
Ngày nhận: 17/05/2022
Đã sửa đổi: 12/09/2022
Ngày chấp nhận: 12/09/2022
Ngày đăng: 05/10/2022

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Vũ Thuận, Đặng Oanh, Nguyễn Thị Thanh Mai, Đặng Thị Khuyên. "Khảo sát mức độ nhiễm nấm mốc và aflatoxin trong ngô, lạc ở một số hộ gia đình thuộc 3 huyện Ea H’Leo, Cư M’Gar, Kroong Pắc tại tỉnh Đắk Lắk năm 2016". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 414-421, 2022
Phát hành
PP
414-421
Counter
253

Main Article Content

Tóm tắt

Nông sản thực phẩm nhiễm nấm mốc và độc tố aflatoxin (AF), không chỉ làm giảm giá trị của nông sản thực phẩm mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của con người và gia súc khi sử dụng sản phẩm nông sản thực phẩm đó. Nghiên cứu khảo sát tiến hành trên 150 mẫu (ngô, lạc) tại một số hộ gia đình thuộc huyện Ea H'leo, Cư M'Gar, Krông Pắc - Đắk Lắk, bằng phương pháp định danh nấm mốc Aspergillus flavus (A. flavus)Aspergillus parasiticus (A. parasiticus) theo 52 TCN-TQTP 0001:2003 và 52 TCN-TQTP 0009: 2004 và định lượng AF theo TCVN 7596 - 2007. Kết quả cho thấy: trong 150 mẫu (ngô, lạc) được phân tích có (48,7%) mẫu nhiễm nấm mốc vượt mức cho phép, đối với ngô (56,6%), lạc (33,3%). Có sự hiện diện chủng nấm mốc A. flavus trong ngô (14,1%) và trong mẫu lạc (11,8%), không thấy sự xuất hiện chủng nấm A. parasiticus trong mẫu nghiên cứu. Đồng thời tỷ lệ nhiễm AF trong nông sản (ngô, lạc) chiếm (12,7%). Trong đó, tỷ nhiễm AF mẫu ngô (17,2%), mẫu lạc nhiễm (3,9%) và mẫu nhiễm AF vượt mức cho phép đối với ngô là (14,1%) và mẫu lạc là (3,9%).

Từ khóa:

nấm mốc, A.flavus, độc tố aflatoxin

Trích dẫn

[1]. Duong Thanh Liem, Tran Van An, Nguyen Quang Thieu, Toxicology & Hygiene and Safety of Agricultural Products - Food, Agriculture Publishing House, HCM, pp.136-167, 2013.
[2]. Phan Thi Kim et al., "Survey of aflatoxin contamination in corn and peanuts in Nghe An new economic zone and building a model of preventive measures", Scientific report of the second scientific conference on food safety and hygiene. 2003, Medicine Publishing House, pp. 158-164, 2002.
[3]. Dau Ngoc Hao, Le Ngoc Diep, Mold and Aflatoxin In Livestock Farming, Agriculture Publishing House, p. 53-64, 58-59, 2003.
[4]. E Azziz-Baumgartner,et al, "Case-control study of an acute aflatoxicosis outbreak, Kenya, 2004.", Environ Health Perspect.2005. 113, pp.1779-1783.
[5]. Hoang Van Minh, Luu Ngoc Hoat, "Sampling method and sample size calculation in health science research", Hanoi University of Public Health, pp. 26, 2020.
[6]. Nguyen Lan Phuong et al., "Survey on A. flavus mold contamination and quantification of aflatoxin by ELISA in some foods in Hanoi", Proceedings of the Scientific Conference on Food Hygiene and Safety 4th time, pp. 345-351, 2017.
[7]. Ministry of Science and Technology, "Microbiology of food and animal feed - General requirements and guidelines for microbiological examination".2008. TCVN 6404: 2008.
[8]. Ministry of Science and Technology, "Cereals and cereal products - Sampling", TCVN 9027:2011.
[9]. Ministry of Health, Decision 46/2007/QD-BYT on promulgation "Regulation of maximum level of biological and chemical polution in food", 2007.
[10]. Ministry of Health, QCVN 8-1:2011/BYT "National technical regulation on limits of mycrotoxins contaminantion in food", 2011.
[11]. Dinh Thi Bich Hang et al., "Understanding the prevalence of Aspergillus mold infection on maize peanuts and their products in some localities of Dak Lak province (2007-2008)", Proceedings Scientific research program Central Highlands Institute of Hygiene and Epidemiology (2005-2015) Journal of Practical Medicine (No. 982-2015), pp. 179-184, 2015.
[12]. Jun Wang,Xiu Mei Liu, "Contamination of Aflatoxins in Different Kinds of Foods in China", food protection, 6, pp. 1240-1484, 2006.
[13]. Zahra Nazari Khorasgani, Azadeh Nakisa,Nadereh Rahbar Farshpira, "The Occurrence of Aflatoxins in Peanuts in Supermarkets in Ahvaz, Iran", Journal of Food Research, 2 (1), pp.94-100, 2013.

 Gửi bài