Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định hàm lượng adenosin và cordycepin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe lưu hành trên thị trường Hà Nội

Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đàm Thị Thu Nguyễn Văn Hiếu Lại Thị Phượng Dương Thế Bắc
Ngày nhận: 25/07/2022
Đã sửa đổi: 19/09/2022
Ngày chấp nhận: 19/09/2022
Ngày đăng: 05/10/2022

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đàm Thị Thu, Nguyễn Văn Hiếu, Lại Thị Phượng, Dương Thế Bắc. "Xác định hàm lượng adenosin và cordycepin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe lưu hành trên thị trường Hà Nội". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 390-401, 2022
Phát hành
PP
390-401
Counter
410

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector DAD (HPLC-DAD) đã được thẩm định đầy đủ theo yêu cầu của AOAC để xác định hàm lượng adenosin và cordycepin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa Đông trùng hạ thảo. Điều kiện sắc ký sử dụng cột InertSustain C18 (250 mm × 4,6 mm; 5 µm), với pha động gồm methanol - nước rửa giải theo chương trình gradient trong 35 phút, detector DAD ở bước sóng 260 nm, tốc độ dòng 1,0 mL/phút. Nghiên cứu đã xác định được hàm lượng adenosin và cordycepin trong 24 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa Đông trùng hạ thảo ở các dạng bào chế khác nhau, lưu hành trên thị trường Hà Nội. Kết quả cho thấy hàm lượng hai chất nghiên cứu trong các mẫu có sự dao động lớn (adenosin từ 28,19 - 956,3 µg/g với dạng rắn, dầu, từ 1,26 - 25,31 µg/mL với dạng lỏng; cordycepin từ 5,25 - 1287 µg/g với dạng rắn, dầu, từ 1,91 - 32,38 µg/mL với dạng lỏng), đặc biệt phát hiện 1 mẫu không có cả 2 chất adenosin và cordycepin, 1 mẫu không có adenosin.

Từ khóa:

Adenosin, Cordycepin, Đông trùng hạ thảo, TPBVSK, HPLC.

Trích dẫn

[1]. C. Dong, S. Guo, W. Wang, and X. Liu, “Cordyceps industry in China,” Mycology, vol 6, no. 2, pp. 121-129, 2015.
[2]. Science and Technology Information Center, “Technology trend analysis report, thematic: Cordyceps - Uses, production and commercial trends, Ho Chi Minh City, 2014”.
[3]. Pharmacopoeia of the People’s Republic of China, Pharmacopoeia Commission of PRC, vol. Ia, pp. 115, pp. 573, 2020.
[4]. N. T. T. Ha, N. N. Trai, and N. T. Thao, “Study on extraction process and determination of Adenosin content in high ethanol of cordyceps (Cordyceps militaris) by HPLC-PDA,” Industry and trade magazine, vol. 9, pp. 370-376, 2020.
[5]. L. Huang, Q. Li, Y. Chen, X. Wang, and Xuanwei Zhou, “Determination and analysis of cordycepin and adenosin in the products of Cordyceps spp,”, African Journal of Microbiology Research, vol. 3, no. 12, pp. 957-961, 2009.
[6]. C. Y. Chang, M. Y. Lue, and T. M. Pan, “Determination of adenosin, cordycepin and ergosterol contents in cultivated Antrodia camphorata by HPLC method,” Journal of Food and Drug Analysis, vol. 13, no. 4, pp. 338-342, 2005.
[7]. L. F. Huang, F. Q. Guo, Y. Z. Liang, and B. M. Chen, “Determination of adenosin and cordycepin in Cordyceps sinensis and C. militarris with HPLC-ESI-MS,” China Journal of Chinese Materia Medica, vol. 29, no. 8, pp. 762-764, 2004.
[8]. N. T. Q. Mai, “Developing a method for qualitative and quantitative simultaneous Adenosine and Cordycepin in preparations containing Cordyceps by high performance liquid chromatography method.,” Master's thesis, Hanoi University of Pharmacy, 2015.
[9]. L. T. Thuy, “Optimizing method to determine adenosine in some foods Cordyceps function by high performance liquid chromatography (HPLC),” Master's thesis, Hanoi University of Science and Technology, 2014.
[10]. AOAC - Appendix K: Guidelines for Dietary Supplements and Botanicals - Part I: AOAC Guidelines for Single-Laboratory Validation of Chemical Methods for Dietary Supplements and Botanicals, 2019.
[11]. T. C. Son, Method validation and uncertainty assessment in chemical analysis, Science and technics publishing house, 2021.

 Gửi bài