Bìa tạp chí

 

009bet

Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp PCR phát hiện Campylobacter jejuni và Campylobacter coli trong sữa bột

Nguyễn Đỗ Phúc Nguyễn Lý Hoàng Ngân Lê Thị Hiên Ngô Thanh Phong Trần Bảo Trâm Nguyễn Ngọc Thanh Hiền Nguyễn Thị Thanh Trúc Hoàng Hoài Phương
Ngày phát hành 21/09/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Nguyễn Đỗ Phúc, Nguyễn Lý Hoàng Ngân, Lê Thị Hiên, Ngô Thanh Phong, Trần Bảo Trâm, Nguyễn Ngọc Thanh Hiền, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hoàng Hoài Phương. "Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp PCR phát hiện Campylobacter jejuni và Campylobacter coli trong sữa bột". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 342-348, 2022
Phát hành
PP
342-348
Counter
304

Main Article Content

Tóm tắt

Một phương pháp thay thế dựa trên kỹ thuật PCR để phát hiện nhanh Campylobacter jejuniCampylobacter coli trên nền mẫu sữa bột được xác nhận giá trị sử dụng theo các yêu cầu của TCVN 12365-2:2018 (ISO 16140-2:2016). Trong bài báo này, nghiên cứu bắt cặp được áp dụng để xác định các thông số: (1) độ nhạy (độ nhạy của phương pháp thay thế, độ nhạy của phương pháp tham chiếu, độ đúng tương đối, tỷ lệ dương tính giả của phương pháp thay thế), (2) giới hạn phát hiện tương đối và (3) độ chọn lọc (chọn lọc mục tiêu và chọn lọc không mục tiêu) của phương pháp thay thế. Kết quả cho thấy độ nhạy của phương pháp thay thế là 85,7%, độ nhạy của phương pháp tiêu chuẩn là 92,8%; độ đúng tương đối là 85%, tỷ lệ dương tính giả của phương pháp thay thế là 16,7%; giới hạn phát hiện tương đối là 0,859. Phương pháp thay thế phát hiện được các chủng mục tiêu và không phát hiện tất cả các chủng không mục tiêu. Tất cả các thông số thử nghiệm xác nhận giá trị sử dụng phương pháp theo TCVN 12365-2:2018 (ISO 16140-2: 2016) đều đạt yêu cầu.

Từ khóa:

Campylobacter spp., xác nhận giá trị sử dụng phương pháp PCR, sữa bột, ISO 16140-2:2016.

Trích dẫn

[1]. TCVN 12365-2:2018 (ISO 16140-2:2016): Microbiology of the food chain - Method validation - Part 2: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods against a reference method.
[2]. ARL 04, Supplementary requirement for accreditation in the field of biological testing, Accreditation Office, 2 January 2020.
[3]. Hui Y. H., Pierson D., Richard Gorham J., Foobborne Disaese Hand Book, Second Sdition, volume 1, pp.83-106, 2001. Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection method
[4]. ISO 10272-1: 2017: Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection method
[5]. Protocol for PCR ampliction of Campylobacter jejuni and C. coli recommended by the EURL-AR 2nd version - November 2013.

 Gửi bài