Bìa tạp chí

 

009bet

Xây dựng phương pháp phát hiện và định lượng vi khuẩn Bacillus subtilis bằng kỹ thuật realtime PCR

Đặng Thị Hường Trần Hồng Ba Lê Thành Long Nguyễn Văn Cường Ninh Thị Hạnh Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thị Xuân Hường Lê Thị Hồng Hảo
Ngày phát hành 21/09/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Đặng Thị Hường, Trần Hồng Ba, Lê Thành Long, Nguyễn Văn Cường, Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị Xuân Hường, Lê Thị Hồng Hảo. "Xây dựng phương pháp phát hiện và định lượng vi khuẩn Bacillus subtilis bằng kỹ thuật realtime PCR". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 323-334, 2022
Phát hành
PP
323-334
Counter
338

Main Article Content

Tóm tắt

Bacillus subtilis là loài vi khuẩn được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất probiotic. Các chủng thuộc loài này có khả năng tạo nội bào tử, chịu được điều kiện pH acid của dạ dày và nhiều chủng đã được chứng minh có khả năng sản xuất các enzyme hỗ trợ tiêu hóa thức ăn và ức chế các loại vi khuẩn gây bệnh. Trong nghiên cứu này, phương pháp phát hiện và định lượng Bacillus subtilis đã được xây dựng dựa trên việc nhân gen aprE bằng kỹ thuật realtime PCR. Gen aprE mã hóa tiền chất của độc tố subtilisin và là một gen đặc hiệu, có tính bảo tồn cao của B. subtilis. Phương pháp được đánh giá có độ nhạy cao với giới hạn phát hiện là 102 CFU/mL, giới hạn định lượng là 102 CFU/mL, độ đặc hiệu và độ chính xác đều đạt 100%. Các đường cong chuẩn được xây dựng bằng cách sử dụng chu kỳ ngưỡng (Ct) so với mật độ vi khuẩn B. subtilis thể hiện tương quan tuyến tính (R2 = 1, độ dốc = - 3,584).

 

Từ khóa:

realtime PCR, Bacillus subtilis, aprE, probiotic.

Trích dẫn

[1]. R. D. M. T. S. Batista, J. D. Paccez,; W. B. Luiz, E. L. Ferreira, R. C. Cavalcante, R. C. Ferreira, and L. C. Ferreira, , "Gut Adhesive Bacillus subtilis Spores as a Platform for Mucosal Delivery of Antigens," Infection and Immunity, vol. 82, pp. 1414-1423, 2014.
[2]. S. M. R. Lefevre, G. Ripert, B. Housez, M. Cazaubiel, C. Maudet, P. Jüsten, P. Marteau, and M. C. Urdaci, "Probiotic strain Bacillus subtilis CU1 stimulates immune system of elderly during common infectious disease period: a randomized, doubleblind placebo-controlled study," Immunity & Ageing, vol. 12, p. 24, 2015.
[3]. S. M. M. R. Lefevre, M. Denayrolles, G. Ripert, T. Desfougères, A. R. Lobach, R. Simon,; F. Pélerin, and M. C. P. U. Jüsten, "Safety assessment of Bacillus subtilis CU1 for use as a probiotic in humans.," Regulatory Toxicology and Pharmacology: RTP, vol. 83, pp. 54-65, 2017.
[4]. A. T. A. Hosoi, K. Kiuchi, and S. Kaminogawa, "Improved growth and viability of lactobacilli in the presence of Bacillus subtilis (natto), catalase, or subtilisin," Canadian Journal of Microbiology, vol. 46, pp. 892-897, 2000.
[5]. S. M. M. R. Lefevre, G. Ripert, B. Housez, M. Cazaubiel, C. Maudet, P. Jüsten, P. Marteau, and M. C. Urdaci, "Probiotic strain Bacillus subtilis CU1 stimulates immune system of elderly during common infectious disease period: a randomized, doubleblind placebo-controlled study," Immunity & Ageing, vol. 12, p. 24, 2015.
[6]. I. M. C. P. Urdaci, "Antimicrobial activity of Bacillus probiotics.," In Bacterial Spore Formers-Probiotics and Emerging Applications; Horizon Bioscience: Norfolk, UK,, pp. 171-182, 2004.
[7]. S. N. S. Khochamit, P. Sukon, W. Siripornadulsil, "Antibacterial activity and genotypic-phenotypic characteristics of bacteriocin-producing Bacillus subtilis KKU213: Potential as a probiotic strain," Microbiolical Research, vol. 170, pp. 36-50, 2015.
[8]. Y. P. Z. Piewngam, T. H. Nguyen, S. W. Dickey, H. S. Joo, A. E. Villaruz, J. Chiou, K. A. Glose, and R. L. E. L. H. Fisher, et al., "Pathogen elimination by probiotic Bacillus via signalling interference," Nature, vol. 562, pp. 532, 2018.
[9]. L. H. Y. Zhao, X. Xu, C. Jiang, J. Shi, Y. Zhang, L. Liu, S. Lei, D. Shao, and Q. Huang, "Potential of Bacillus subtilis lipopeptides in anti-cancer I: induction of apoptosis and paraptosis and inhibition of autophagy in K562 cells," AMB Express, vol. 8, p. 78, 2018.
[10]. S. M. S. K. Marcial-Coba, and D. S. Nielsen, "Low-moisture food matrices as probiotic carriers," FEMS Microbiol. Lett., vol. 366, 2019.
[11]. S. A. M. Alireza Sadeghi, A. R. Bahrami, B. Sadeghi, and M. M. Matin, "Designing a SYBR Green Absolute Real time PCR Assay for Specific Detection and Quantification of Bacillus subtilis in Dough Used for Bread Making," Journal of Cell and Molecular Research, vol. 6, pp. 84-93, 2014.
[12]. T. C. Sơn, Method validation in chemical and microbiological analysis, 2010.
[13]. Accreditation Office, Additional requirements for accreditation of biofield laboratories, 2016.
[14]. C. A. Commission, "Guidelines on performance criteria and validation of methods for detection, identification and quantification of specific DNA sequences and specific protiens in foods," pp. 74, 2010.

 Gửi bài