Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định đồng thời ethylene oxide và 2-chloroethanol trong thực phẩm bằng sắc ký khí ghép khối phổ ba tứ cực kết hợp với chiết mẫu QuEChERS

Dương Nguyên Nguyễn Nữ Trương Văn Nhân Lê Thanh Tâm Nguyễn Thành Duy Lý Tuấn Kiệt Nguyễn Văn Đông
Ngày phát hành 13/09/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Dương Nguyên Nguyễn Nữ, Trương Văn Nhân, Lê Thanh Tâm, Nguyễn Thành Duy, Lý Tuấn Kiệt, Nguyễn Văn Đông. "Xác định đồng thời ethylene oxide và 2-chloroethanol trong thực phẩm bằng sắc ký khí ghép khối phổ ba tứ cực kết hợp với chiết mẫu QuEChERS". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 310-322, 2022
Phát hành
PP
310-322
Counter
612

Main Article Content

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, ethylene oxide (EO), một chất hun trùng cho nông sản, và dẫn xuất của nó (2-chloroethanol, 2-CE), được chiết và làm sạch bằng phương pháp QuEChERS, sau đó định lượng trên thiết bị sắc ký khí ghép khối phổ ba tứ cực (GC-MS/MS). Mẫu được chiết bằng acetonitrile, làm sạch bằng kỹ thuật chiết pha rắn phân tán (d-SPE) gồm hỗn hợp MgSO4, PSA, C18, và GCB, với thời gian chuẩn bị mẫu ngắn hơn 20 phút. Phương pháp đã được thẩm định trên các thành phần của gói mì như gia vị, dầu, vắt mì, và bao bì. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp có độ chính xác cao ở các nồng độ khảo sát, với hiệu suất thu hồi từ 80 - 120% và độ lệch chuẩn tương đối (RSD) thấp hơn 20%. Giới hạn định lượng của phương pháp là 0,01 mg/kg cho cả hai chất, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu với giới hạn dư lượng tối đa cho phép (MRL) của châu Âu (EU) cho các nền mẫu thực phẩm ở ngưỡng 0,01 mg/kg. Phương pháp này đã được áp dụng cho việc kiểm soát qui trình sản xuất mì gói, với 125 mẫu nguyên liệu (gia vị, rau sấy, dầu, bao bì), mì gói và thực phẩm khác. Trong số đó, có 13 mẫu nguyên liệu phát hiện 2-CE, và 1 mẫu gia vị phát hiện đồng thời cả hai chất, chiếm tỷ lệ 11,2%. Tất cả các mẫu phát hiện đều vượt ngưỡng MRL của EU.

Từ khóa:

Ethylene oxide (EO), 2-chloroethanol (2-CE), GC-MS/MS, QuEChERS, d-SPE.

Trích dẫn

[1]. M. Floor, P. V. Massey, and E. S. Branch, "ARCHIVED-Canadian Environmental Protection Act, 1999: Priority Substances List Assessment Report: 2-Butoxyéthanol," 1999.
[2]. World Health Organization International Agency for Research on Cancer IARC, "1, 3-Butadiene, Ethylene Oxide and Vinyl Halides (Vinyl Fluoride, Vinyl Chloride and Vinyl Bromide)," vol. 97, 2008.
[3]. M. J. Vincent, J. S. Kozal, W. J. Thompson, A. Maier, G. S. Dotson, E. A. Best, and K.A. Mundt, "Ethylene oxide: Cancer evidence integration and dose–response implications," Dose Response, vol. 17, no. 4, 2019.
[4]. K. G. Jensen, "Determination of ethylene oxide residues in processed food products by gas-liquid chromatography after derivatization," Zeitschrift für LebensmittelUntersuchung und Forschung, vol. 187, no. 6, pp. 535-540, 1988.
[5]. F. Tateo and M. Bononi, "Determination of ethylene chlorohydrin as marker of spices fumigation with ethylene oxide," Journal of Food Composition and Analysis, vol. 19, no. 1, pp. 83-87, 2006.
[6]. EURL-SRM - Analytical Observations Report, "Analysis of Ethylene Oxide and its Metabolite 2-Chloroethanol by the QuOil or the QuEChERS Method and GC-MS/MS (Version 1.1)," 2020.
[7]. T. Bessaire, T. Stroheker, B. Eriksen, C. Mujahid, Y-A. Hammel, J. Varela , T. Delatour, A. Panchaud, P. Mottier, R. H. Stadler, "Analysis of ethylene oxide in ice creams manufactured with contaminated carob bean gum (E410)," Food Additives & Contaminants: Part A, vol. 38, no. 12, pp. 2116-2127, 2021.
[8]. M. Stupák, F. Maria, V. Kocourek, and J. Hajšlová, "Gas Chromatography Tandem Mass Spectrometry Analysis of Ethylene Oxide: An Emerged Contaminant in Seeds and Spices," Advances in Food and Beverage Analysis, vol. 34, 2021.
[9]. Food Safety Management Authority of HCM City. (18/07/2022). Useful information of Ethylen oxide. Available: http://bqlattp.hochiminhcity.gov.vn/ArticleDetail.aspx?NewsID=4044
[10]. EC 396/2015. (18/07/2022). Maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC. Available:
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticidesdatabase/mrls/?event=details&pest_res_ids=91&product_ids=&v=1&e=search.pr
[11]. Health Canada Pest Management Regulatory Agency, "Proposed Maximum Residue Limit Ethylene Oxide," PMRL2019-29, 2019.
[12]. EPA, "Ethylene Oxide (EtO) - Draft Human Health and Ecological Risk Assessment in Support of Registration Review," 2020.
[13]. European Commission - SANTE/11945/2015, "Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticides residues analysis in food and feed," 2015.
[14]. Thermo Scientific, "TSQ 9000 triple quadrupole GC-MS/MS system, product specifications," 2018.
[15]. DA, "Guidance for Industry: Bioanalytical Method Validation," 2013.
[16]. RASFF. (01/09/2022), The Rapid Alert System for Food and Feed, 2022. Available: https://food.ec.europa.eu/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en

 Gửi bài