Bìa tạp chí

 

009bet

Đặc điểm các vụ ngộ độc thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2010-2020

Phạm Thị Tuyết Mai Nguyễn Tấn Hải
Ngày nhận: 27/06/2022
Đã sửa đổi: 26/07/2022
Ngày chấp nhận: 26/07/2022
Ngày đăng: 05/10/2022

Chi tiết

Các trích dẫn
Phạm Thị Tuyết Mai, Nguyễn Tấn Hải. "Đặc điểm các vụ ngộ độc thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2010-2020". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 265-278, 2022
Phát hành
PP
265-278
Counter
324

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích một số đặc điểm của các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đưa ra các giải pháp thực hiện, đề xuất các kiến nghị nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong thời gian tiếp theo. Kết quả nghiên cứu cho thấy các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở cả 07 quận, huyện, trong đó tập trung nhiều nhất ở 2 quận Hải Châu, Thanh Khê. Căn nguyên gây ra các vụ ngộ độc do: vi sinh vật (9/25 vụ, chiếm tỉ lệ 36%); độc tố tự nhiên (4/25 vụ, chiếm tỉ lệ 16%); chưa xác định được nguyên nhân (12/25 vụ, chiếm tỉ lệ 48%). Địa điểm thường xảy ra các vụ ngộ độc gồm: các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (16/25 vụ, chiếm tỉ lệ 64%); các hộ gia đình (5/25 vụ, chiếm tỉ lệ 20%). Nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm chiếm tỉ lệ cao nhất do thức ăn hỗn hợp. Các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra đều khắp các mùa trong năm nhưng tập trung nhiều hơn vào mùa hè (11/25 vụ, chiếm tỉ lệ 44%).

Từ khóa:

ngộ độc thực phẩm, thành phố Đà Nẵng.

Trích dẫn

[1]. Who, Global situation of pesticide management in agriculture and public health, Report of a 2018 WHO-FAO survey, 2018.
[2]. Food Safety Department - Vietnam Association of Functional Foods, Food Poisoning Surveillance. Hanoi: Medicine Publishing House, 2015.
[3]. Food Safety Department, Workshop document on prevention of food poisoning in collective kitchens, poisoning by natural toxins in the southern region, 2020.
[4]. N. T. Lien, How to conduct Medical Research. Hanoi: Medical Publishing House, 1997.
[5]. N. H. Long, "The reality of food poisoning due to natural toxins in Vietnam in the period 2010 -2014", Journal of Preventive Medicine, vol. 26, no. 1, pp.61-67, 2016.
[6]. Tran Dang et al., "Organizational apparatus in state management of food hygiene and safety", Proceedings of the 3rd Scientific Conference on Food Hygiene and Safety, pp. 60-69, 2005.
[7]. World Health Organization, Estimating the burden of foodborne diseases, Address: https://www.who.int/activities/estimating-the-burden-of-foodborne-diseases, [Accessed 15/6/2022].

 Gửi bài