Bìa tạp chí

 

009bet

Thực trạng nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm tại các bếp ăn tập thể doanh nghiệp, trường học có vốn đầu tư trong nước - tỉnh Hưng Yên năm 2019

Đỗ Mạnh Hùng Nguyễn Thanh Long
Ngày nhận: 14/05/2022
Đã sửa đổi: 27/07/2022
Ngày chấp nhận: 27/07/2022
Ngày đăng: 05/10/2022

Chi tiết

Các trích dẫn
Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Long. "Thực trạng nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm tại các bếp ăn tập thể doanh nghiệp, trường học có vốn đầu tư trong nước - tỉnh Hưng Yên năm 2019". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 217-225, 2022
Phát hành
PP
217-225
Counter
319

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành để đánh giá thực trạng nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm tại bếp ăn tập thể doanh nghiệp, trường học có vốn đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy khối lượng rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả, thủy sản mua tại đơn vị sản xuất được xác định có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hoặc giấy tờ tương đương khác chiếm tỷ lệ không cao lần lượt là 1,9%, 0,9%, 0,9%, 0,4%. Trong đó, 01% cơ sở sản xuất rau, củ, quả, 41,9% cơ sở xay xát gạo và 1,5% cơ sở nuôi trồng thủy sản có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các giấy tờ khác tương đương, phần lớn nguyên liệu còn lại được thu mua từ các hộ sản xuất nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc giấy tờ tương đương khác. Trên cơ sở các kết quả thu được, nhóm nghiên cứu đề xuất kiến nghị UBND tỉnh cần có chính sách mở rộng các mô hình trồng rau an toànnhằm đáp ứng nhu cầu cho các bếp ăn tập thể cũng như người dân trên địa bàn tỉnh. Các bếp ăn tập thể đặc biệt là các bếp ăn quy mô lớn, tập trung đông công nhân cần tăng cường mua nguyên liệu rau, củ, quả tại các cơ sở sản xuất đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, VietGAP.

Từ khóa:

Bếp ăn tập thể, doanh nghiệp, trường học,nguồn gốc nguyên liệu, an toàn thực phẩm.

Trích dẫn

[1]. Ho Chi Minh City website. 70% of food poisoning cases are caused by using meals shipped from elsewhere until 2020 [July 19, 2022]. Available from: https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/70-so-vu-ngo-doc-thucpham-la-do-su-dung-suat-an-tu-noi-khac-van-chuyen-den-1491866258.
[2]. General Statistics Office. Socio-economic situation in 11 months of 2019 [December 2, 2019]. Available from: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=19424.
[3]. Hung Yen Food Safety and Hygiene Branch. Summary report on food safety management activities in Hung Yen province in the period from 2010 to 2015, 2015.
[4]. Hung Yen Food Safety and Hygiene Branch. Report on food safety assurance in 2016 Hung Yen province, 2016.
[5]. Hung Yen Food Safety and Hygiene Branch. Report on food safety assurance in 2017 Hung Yen province, 2017.
[6]. Hung Yen Food Safety and Hygiene Branch. Report on the work of Hung Yen Food Safety and Hygiene Sub-Department. Report on food safety assurance in 2018 Hung Yen province, 2018.
[7]. Son La Provincial Center for Disease Control. Ensuring nutrition, improving resistance in the prevention of Covid-19 epidemic 2021 [July 21, 2022]. Available from: https://cdcsonla.gov.vn/ttksb/80/1594/3235/28874/Phong--chong-benh-khong-lay-nhiem/Bao-dam-dinh-duong--nang-cao-suc-de-khang-trong-phong-chong-dich-Covid-19.aspx.
[8]. Department of Preventive Medicine. Diet - improve immunity against corona virus 2020 [July 21, 2022] [9].
[9]. D. Toan. Hung Yen: Improving agricultural production value 2018 Available from: http://baohungyen.vn/kinh-te/201811/hung-yen-nang-cao-gia-tri-san-xuat-nong-nghiep-822293/ [July 18, 2019].
[10]. T. Son. 7 pig slaughtering facilities in Hung Yen is certified for veterinary hygiene and food safety conditions 2019. Available from: http://hungyentv.vn/kinh-te/47-co-so-giet-mo-lon-o-hung-yen-duoc-chung-nhan-dieu-kien-ve-sinh-thu-y-va-attp.

 Gửi bài