Bìa tạp chí

 

009bet

Đánh giá chỉ tiêu an toàn tổng số chất bay hơi thôi nhiễm trong hộp xốp đựng thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Thị Kiều Anh Lê Thị Kim Hồng Nguyễn Đoàn Diễm Ngọc Lâm Trần Vân Anh Lê Thị Ngọc Hạnh
Ngày phát hành 12/08/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Bùi Thị Kiều Anh, Lê Thị Kim Hồng, Nguyễn Đoàn Diễm Ngọc, Lâm Trần Vân Anh, Lê Thị Ngọc Hạnh. "Đánh giá chỉ tiêu an toàn tổng số chất bay hơi thôi nhiễm trong hộp xốp đựng thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 196-206, 2022
Phát hành
PP
196-206
Counter
287

Main Article Content

Tóm tắt

Sản phẩm bằng nhựa dùng một lần như hộp nhựa, hộp xốp ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Những sản phẩm này chủ yếu được sản xuất từ polystyrene, cần được kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm, do gây thôi nhiễm một số chất vào thực phẩm. Do đó, tiến hành một nghiên cứu nhằm xác định các chất độc hại tồn dư trong hộp xốp là cần thiết, với mục tiêu nhằm xác định tỷ lệ các sản phẩm hộp xốp đựng thực phẩm có hàm lượng tổng số chất bay hơi (thông qua việc xác định các chất: styrene, ethylbenzene, toluene, n-propylbenzene) vượt mức cho phép theo QCVN 12-1:2011/BYT. Đối tượng và phương pháp: Thực hiện trên 138 mẫu hộp xốp được lấy ngẫu nhiên tại 46 chợ thuộc 23 quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với phương pháp kỹ thuật GC-MS để xác định các hợp chất bay hơi từ hộp xốp. Kết quả cho thấy, tất cả 138 mẫu hộp xốp có hàm lượng từng chất styrene, ethylbenzene đều dưới 1 mg/g, tổng hàm lượng styrene và ethylbenzene thấp hơn 1 mg/g, tổng hàm lượng các chất bay hơi (styrene, toluen, ethylbenzene, n-propylbenzene) đều dưới 5 mg/g. Kết luận: Cần có những quy định kiểm soát chặt chẽ hơn về chất lượng hộp xốp chứa đựng thực phẩm dùng một lần và cần hạn chế sử dụng hộp xốp để giảm bớt tác động đến môi trường.

Từ khóa:

chất bay hơi thôi nhiễm, hộp xốp đựng thực phẩm

Trích dẫn

[1]. D. K. Chi, " White pollution problem", Vietnam journal of Science and Technology, vol. 7, 2018.
[2]. J. Berdy, "Bioactive microbial metabolites," The Journal of Antibiotics, vol. 58, no. 1, pp. 1-26, 2005.
[3]. "Groundswell.org. Map: which cities have banned plastic foam?," [Online]. Available: https://groundswell.org/map-which-cities-have-banned-plastic-foam/.. [Accessed 24 5 2020].
[4]. "Reach. European Commission implements HBCD ban.," 2019. [Online]. Available: www.reach.lu/mmp/online/website/menu_hori/news/93/1226_EN.html.. [Accessed 29 4 2020].
[5]. "QCVN 12-1 : 2011/BYT. National technical regulation on safety and hygiene for synthetic resin implement, container and packaging in direct contact with foods", Ministry of Health, 2011.
[6]. "Decree 43/2017/ND-CP. Decree on trademarks", 2017.
[7]. "Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc. Under the Food Sanitation Act.," Japan External Trade Organization (JETRO), 2011.
[8]. Q-B. Lin , X-C. Song, H. Fang, Y-M. Wu, and Z-W. Wang, "Migration of styrene and ethylbenzene from virgin and recycled expanded polystyrene containers and discrimination of these two kinds of polystyrene by principal component analysis," Food Additives & Contaminants: Part A, vol. 34, no. 1, pp. p. 126-132, 2017.
[9]. S. Genualdi, P. Nyman, and T. Begley, "Updated evaluation of the migration of styrene monomer and oligomers from polystyrene food contact materials to foods and food simulants," Food Additives & Contaminants: Part A, vol. 31, no. 4, pp. p. 723-733., 2014.
[10]. M. Ahmad and A. S. Bajahlan, " Leaching of styrene and other aromatic compounds in drinking water from PS bottles.," Journal of Environmental Sciences,, vol. 19, no. 4, pp. 421-426, 2007.
[11]. "Earth Resource Foundation. Polystyrene foam report," 2016. [Online]. Available: http://www.earthresource.org/campaigns/capp/capp‐styrofoam.html. [Accessed 2 7 2019].
[12]. "Polystyrene as hazardous household waste," in Household Hazardous Waste Management Book, pp. 46-62, 2017.
[13]. "Office¬ of¬ Environmental¬ Health¬ Hazard¬ Assessment¬ (OEHHA).," 2016. [Online]. Available: http://oehha.ca.gov/proposition‐65/crnr/styrene‐listed‐effective‐april‐22‐2016‐known‐state‐california‐cause‐cancer#_ftn1. [Accessed 2 7 2016].
[14]. J. Berdy, "Bioactive microbial metabolites," The Journal of Antibiotics, vol. 58, no. 1, pp. 1-26, 2005.
[15]. Y. Wu and Y. Chen, "Food safety in China," Journal of Epidemiology Community Health, vol. 67, no. 6, pp. 478-479, 2013.
[16]. M. Abtahi, Y. Fakhri, G. O. Conti, M. Ferrante, M. Taghavi, J. Tavakoli, A. Heshmati, H. Keramati, B. Moradi, N. Amanidaz, and A. M. Khaneghah, "The concentration of BTEX in the air of Tehran: A systematic review-meta analysis and risk assessment," International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 15, p. 1837, 2018.
[17]. O. Elsa Nielsen, "Evaluation of health hazards by exposure to ethylbenzene and proposal of a health-based quality criterion for ambient air," Environmental Project, pp. 1494, 2013.

 Gửi bài